De controlfunctie bij woningcorporaties

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Sinds de nieuwe Woningwet gelden er specifieke bepalingen inzake de inrichting van de financiële functie en de controlfunctie. In artikel 55a van de wet is opgenomen dat corporaties verplicht zijn een financieel reglement op te stellen. De vereisten aan dit reglement zijn vastgelegd in artikel 103 tot en met 108 van het BTIV en artikel 43 en 45 van de RTIV. In deze artikelen worden uiteenlopende verplichtingen en bepalingen genoemd waaraan het financieel reglement moet voldoen. Ook de voorschriften en vereisen aan de inrichting en uitvoering van de financiële functie en de controlfunctie zijn hierin vastgelegd.

Vereisten volgens de wetgeving
In artikel 105 van de BTIV wordt vastgesteld dat een corporatie die meer dan 2.500 woongelegenheden en gebouwen in eigendom heeft, de controllerfuntie in een afzonderlijke organisatie-eenheid dient op te nemen. Verder is een lid van het bestuur hetzij lid van de directie, eindverantwoordelijk voor de controlfunctie. Ook zijn deze functies betrokken bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en de aspecten van de interne bedrijfsvoering alsmede de effectiviteit en de efficiency van de organisatie. De controller kan zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur en de Raad van Commissarissen advies verlenen omtrent het financiële beleid en beheer.

Het feit dat de controlfunctie in een afzonderlijke organisatie-eenheid dient te worden opgenomen wijst erop dat deze functie onafhankelijk moet zijn van andere functies die betrekking hebben op de financiële sturing van de corporatie. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid van de controller en zijn bevindingen gewaarborgd.

Onderstaand lichten wij toe welke mogelijkheden corporaties hebben om de controlfuntie te organiseren.

De mogelijkheden onder de huidige wetgeving
De eerste mogelijkheid is om een aparte controller full time of part time aan te stellen. Het aantal uur is sterk afhankelijk van de omvang, dynamiek en complexiteit van de organisatie. Een huidige medewerker van de corporatie mag naast haar huidige functie de controlfunctie uitvoeren. Echter, het andere deel van haar functie kan geen betrekking hebben op het financieel beleid of beheer. Anders keurt de slager haar eigen vlees.

De tweede optie is het inhuren van een externe controller. Dit kan een corporatie zelfstandig doen, maar denk ook aan het samen inhuren van een controller en zo de lasten te delen.

De mogelijkheden na ingang Veegwet wonen
Met de veegwet komt de derde optie. Op dit moment is het niet mogelijk om dienstverlening voor derden te verrichten. De Veegwet biedt hier echter een verruiming waardoor het verlenen van diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie voor een andere toegelaten instelling wel mogelijk is. Hiermee wordt het mogelijk om als financieel manager van corporatie A de controlfunctie te vervullen voor corporatie B en vice versa.

Hoe de corporatie de controlfunctie invult is vormvrij zolang het maar ondergebracht is in een aparte organisatie-eenheid. Vanzelfsprekend dient de keuze voor de inrichting van de controlfunctie onderdeel uit te maken van uw financieel reglement.

Wilt u meer weten over het financieel reglement?
Voor 1 september 2016 moet iedere corporatie een financieel reglement opgesteld hebben. De eisen die aan het reglement zijn gesteld hebben onder meer betrekking op de uitgangspunten van het financieel beleid en beheer, de organisatie en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht op het beheer. Ook worden regels gesteld voor beleggingen en derivaten. En stilzitten is er niet bij want indien een financieel reglement ontbreekt kan de minister een actief toezichthouder benoemen.

De FIA opleiding Woningwet: Het financieel reglement (4 PE) biedt inzicht in de eisen aan een goed financieel reglement en hoe u een werkend en levend reglement kunt opzetten, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen. Zodat u voldoet aan regelgeving én een nuttig beleidsinstrument heeft. Voor als u ook eens een vraag krijgt van een van uw commissarissen.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Finance Ideas Talks 2023
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...