Home » Zorginstellingen » Financiële sturing » Integrale sturing voor zorginstellingen

Integrale sturing voor zorginstellingen

Finance Ideas ondersteunt en adviseert bij integrale sturing voor zorginstellingen

Finance Ideas ondersteunt zorginstellingen bij het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsvoering en biedt onderbouwing voor optimale besluitvorming vanuit een toekomst- en risicogericht perspectief. Wij richten ons daarbij op het waarborgen van de financiële continuïteit. Met integrale tarieven is de separate vergoeding voor zorg en vastgoed verdwenen. Voor zowel de sector Cure als de Care is daarmee de bekostiging drastisch veranderd.  De zorg en de overige disciplines zijn voortaan onlosmakelijk met elkaar verbonden en de onderlinge afhankelijkheid was nog nooit zo groot.

Veranderingen in de zorgsector

In de bedrijfsvoering zal integrale sturing voor zorginstellingen anders vorm gegeven moeten worden. De zorgprofessional speelt daarbij een steeds grotere- en integrale rol in het totale proces. Ten aanzien van de bedrijfsvoering worden meer (financieel) administratieve werkzaamheden bij de zorgprofessionals belegd.

  • het terugdringen van overheadkosten
  • het belang van een juiste overheadallocatie
  • overhead waardeanalyses
  • besparingsprogramma’s
  • benchmarking op overheadkosten

De rol van integrale sturing voor zorginstellingen

Voor integrale sturing op de verhouding tussen kwaliteit en kosten van de zorg moeten de zogenaamde zorgpaden naast kwaliteit met name op effectiviteit én op efficiency worden ingericht. Dit heeft een grote impact op de werkwijze en het gedrag van de (zorg)professional. Met in het achterhoofd dat de overheid weinig koersvast is, zal de organisatie zelf uiterst wendbaar moeten zijn. Integrale sturing voor zorginstellingen is daarmee een multidisciplinair ketenvraagstuk en is meer dan ooit een must in plaats van een wens. Integrale sturing kan er uiteindelijk toe leiden dat beslissingen beter onderbouwd zijn, bewuster worden genomen en breed worden gedragen.

De dienstverlening van Finance Ideas voor integrale sturing

Integrale sturing voor zorginstellingen bestaat uit:

Kostprijsberekeningen binnen integrale sturing voor zorginstellingen

Met Kostenallocatie en Kostprijzen bieden wij financieel inzicht voor integrale sturing en beheersing van de organisatie.  Inzicht in de kosten van eindproducten, oftewel kostprijzen, is daarbij nodig om te weten welke tarieven noodzakelijk zijn. Welke onderhandelingspositie heeft de zorginstelling straks richting haar onderhandelingspartners? Met de kostprijscalculaties op product(groep)niveau van Finance Ideas leggen zorginstellingen een goede basis voor integrale (financiële) sturing. Lees meer over deze dienstverlening.

Integrale meerjarenramingen voor zorginstellingen

Het meerjarenramingsmodel biedt inzicht in de gevolgen van beleidsmatige beslissingen of veranderingen in de omgeving. Verder kan de meerjarenraming een rol spelen in de communicatie met stakeholders, zoals de Raad van Toezicht, banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Lees meer over deze dienstverlening.

Impact van de impairment op uw zorginstelling

Door middel van een integrale meerjarenraming kan ook de impact van een impairment op uw instelling inzichtelijk gemaakt worden. Jaarlijks dient iedere kasstroomgenererende eenheid namelijk een impairmenttoets te ondergaan. Deze toets maakt het verschil tussen de boekwaarde en de bedrijfswaarde van zorgvastgoed zichtbaar om te bepalen of herwaardering (een bijzondere waardevermindering) noodzakelijk is. Ook huurlocaties waarbij sprake is van financial lease dienen een impairmenttoets te ondergaan. Een impairment kan aanzienlijke consequenties hebben voor de financiële positie van uw instelling. Lees meer over deze dienstverlening.

Financieel advies bij fusies zorginstellingen

Vanwege de financiële consequenties begeleidt Finance Ideas ook zorginstellingen bij de financiële afweging voor een mogelijke fusie. Hieraan ligt een financieel strategische analyse ten grondslag waarbij het lange termijn standalone risicoprofiel afgezet wordt tegenover de fusie-situatie. Het doel is om zicht te krijgen op de financiële risico’s, toegevoegde waarde en de financiële impact die beide hebben. Het instrument hierbij is de integrale meerjarenraming van beide zorginstellingen. Lees meer over deze dienstverlening.

Telefonisch sparren?
Pim Diepstraten
Pim Diepstraten is expert op het gebeid van financiële sturing en de berekening van de bedrijfswaarde.

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...