De financiële haalbaarheid van CO2 neutraal in de corporatiesectorCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Op welke termijn is C02 neutraal haalbaar in de corporatiesector?

In 2012 is in het energieakkoord de doelstelling opgenomen dat in 2020 de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben. Daarna hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. In 2016 is in Parijs het klimaatakkoord getekend, dit is in Nederland vertaald naar de Energieagenda. Hierin wordt onder meer gestreefd naar het CO2 neutraal maken van Nederland in 2050. Finance Ideas heeft middels vier scenario’s onderzocht wat de haalbaarheid in de corporatiesector is wat betreft CO2 neutraliteit in opdracht van de koepelorganisatie Aedes.

Uitdaging

De uitdaging van dit project zat in een combinatie van de technische achtergrond behorende bij de vier scenario’s in combinatie met een gedegen rekenkundig model die deze scenario’s doorrekent. Het lange termijn karakter van het onderzoek was eveneens een uitdaging, denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevoeligheid van uitgangspunten op de uitkomst.

Waarom Finance Ideas

Finance Ideas heeft ruime ervaring op het gebied van financiële haalbaarheidsberekeningen middels doordachte rekenmodellen. Tevens zit Finance Ideas niet stil als het gaat om duurzaamheid en worden alle trends en ontwikkelingen op de voet gevolgd, met name voor de corporatiesector.

Onze aanpak

De aanpak van dit project was als volgt:

  • Opstellen van vier scenario’s met bijbehorende technieken, besparing en investering.
  • Doorrekenen van de sociale woningvoorraad aan de hand van 10 woningtypologieën in een rekenkundig model.
  • inzichtelijk gemaakt wanneer welk scenario (financieel) haalbaar is, met bijbehorende CO2 reductie en het aantal verduurzaamde woningen versus nieuwbouw woningen om dit doel te behalen.

Resultaat

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage die voor de gehele sector inzichtelijk maakt wat de (financiële) haalbaarheid is voor een woningvoorraad die CO2 neutraal is. Dit is tevens een mooi startpunt om voor een individuele corporatie de haalbaarheid door te rekenen voor een CO2 neutrale voorraad.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...