Home » Woningcorporaties » Portefeuillestrategie

Portefeuillestrategie

Actualiseren van uw portefeuillestrategie

Toezichthouders stellen in het nieuwe beoordelingskader hoge kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie. Een sterke portefeuille is volgens hen gebaseerd op een actuele analyse van de omgeving en marktonderzoeken. Klinkt helder…maar hoe vertaalt u dit naar de praktijk?

U kunt beginnen met een kritische blik op uw huidige portefeuillestrategie. Stel uzelf de volgende vragen:

 • Geeft de strategie inzicht in de doelstelling die u nastreeft (de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor doelgroepen)?
 • Geeft het voldoende prioriteit aan de verduurzamingsopgave en het realiseren van wonen met zorg?
 • Is de strategie afgestemd met belanghebbenden?
 • Past het binnen de financiële spankracht van de corporatie?

Ondersteuning bij het herijken van uw portefeuillestrategie in vijf stappen

Het proces bestaat uit vijf stappen waarbij we u het gehele traject kunnen begeleiden of bij delen ervan. Samen bekijken we welke kennis en expertise het beste past bij uw behoefte. Het resultaat? Een SMART portefeuillestrategie die u ter goedkeuring voor kunt leggen aan uw stakeholders.

Actualiseren van uw portefeuillestrategie

Stap 1: Inventarisatie volkshuisvestelijke opgave en relevant corporatiebeleid

We beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst waarin we aan de hand van een best practice de opzet (inhoudsopgave) van de portefeuillestrategie afstemmen. Hierbij vindt een inventarisatie plaats welke onderdelen reeds zijn uitgewerkt voor een optimaal inzicht.

Resultaat? Aan het eind van deze bijeenkomst staan alle neuzen dezelfde kant op. Daarbij zijn alle betrokkenen op de hoogte van wat er nodig is om een portefeuillestrategie op te stellen en van de gewenste diepgang te voorzien.

Stap 2: In kaart brengen huidige portefeuille

Deze stap begint bij het in kaart brengen van de huidige woningvoorraad. Hierbij valt te denken aan risico’s, karakteristieken (o.a. woningtypes, ouderdom, restant levensduur, objectieve kwaliteit), huurniveaus, specifieke doelgroepen en duurzaamheidsaspecten (EPA-labels, aanwezigheid van warmtenetten etc.).

Resultaat? Aan het eind van stap 2 bestaat een actueel inzicht in de huidige portefeuille.

Stap 3: Bepalen wensportefeuille

Hierbij werken we aan een concrete en tijdgebonden invulling van de transformatieopgave die vertaald kan worden naar concrete beheerplannen op complexniveau. Zowel voor ingrepen op korte termijn (gedetailleerd) en op langere termijn (hoog over). Daarmee wordt het mogelijk om de haalbaarheid inzichtelijk te maken in een meerjarenperspectief.

Resultaat? Een (concept) wensportefeuille en inzicht in transformatieopgave.

Bepalen transformatieopgave

Figuur 2: Bepalen transformatieopgave

Stap 4: Doorrekenen portefeuillestrategie

Is de wensportefeuille realistisch? Om hier antwoord op te krijgen maken we een doorrekening in de meerjarenbegroting. De resultaten worden getoetst aan de financiële normen (ICR, LTV, dekkingsratio en solvabiliteit).

Resultaat? Deze financiële doorrekening leidt tot een (haalbare) wensportefeuille inclusief financiële onderbouwing van de haalbaarheid.

Stap 5: Een SMART portefeuillestrategie

Het eindresultaat is een SMART portefeuillestrategie waarin de gewenste transformatieopgave inzichtelijk is gemaakt ten aanzien van de kwaliteit, samenstelling, omvang, performance en risico’s. Het fundament wordt gevormd door het onderliggende ondernemingsplan en de beschikbare woningmarkt- en doelgroep rapportages.

Resultaat? Een actuele portefeuillestrategie die u ter goedkeuring voor kunt leggen aan stakeholders.

Meer weten over het actualiseren van uw portefeuillestrategie?

Heeft u vragen over deze stappen? Of bent u benieuwd naar de kosten? Neem contact op met Victor Burger voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Direct zelf aan de slag? Bekijk de zelftest voor de portefeuillestrategie of meld u aan voor de training: Plan van aanpak actualiseren portefeuillestrategie.

Stel een vraag over uw portefeuillestrategie

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over portefeuillestrategie

  Meer informatie?
  Victor Burger is expert bij het verbinden van financiële sturing, vastgoedsturing, portefeuillestrategie en asset management.

   Typ hier uw vraag...