Investeren zorgvastgoed

De context waarin investeringsbeslissingen in de zorgsector plaatsvinden is flink veranderd. Vanaf 2012 is geleidelijk aan afgestapt van de bekostiging van vastgoed via nacalculatie en overgegaan tot cliëntgebonden vergoedingen middels de NHC en NIC. Dit impliceert dat uw zorginstelling haar vastgoed voor eigen rekening en risico moet ontwikkelen.

Investeringsbeslissingen sterk veranderd

Wat zijn de uitdagingen hierbij? De introductie van onderhandelbare integrale tarieven en de toenemende inzet van zorgkantoren op de leveringsvorm VPT brengt onzekerheid met zich mee. Daarnaast zijn de bouwkosten substantieel toegenomen als gevolg van de marktconjunctuur, verplichtingen vanuit duurzaamheid en wijzigende inzichten ten aanzien van kwalitatieve huisvestingswensen.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de financiële haalbaarheid van projecten steeds vaker onder druk staat. Investeringen zijn echter broodnodig om de huidige vastgoedvoorraad in stand te houden én in te kunnen spelen op de toenemende zorgvraag. Hoe kunt u waarborgen dat uw organisatie financieel gezond blijft en tegelijkertijd bijdraagt aan het behalen van strategische en maatschappelijke doelstellingen?

Financieel afwegingskader: inzicht in rendement en haalbaarheid

De eerste stap is een sterk financieel afwegingskader dat inzicht geeft in het rendement en de haalbaarheid van uw investeringsprojecten. Daarbij is het niet alleen belangrijk om aandacht te hebben voor individuele projecten, maar tevens om de verbinding te leggen met financiële sturing op portefeuilleniveau. Het bewaken van de financiële gezondheid gebeurt op portefeuilleniveau met behulp van een kwalitatief goede meerjarenraming en een SMART LTHP en daaraan gekoppeld investeringsprogramma.

Oké, maar hoe vertaalt u dat naar de praktijk? Begin met het stellen van onderstaande vragen:

 • Wat zijn de huidige en verwachte financiële convenanten, en op welke interne normen wenst u te sturen?
 • Wat zijn uw doelstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van het eigen vermogen?
 • Heeft u standaard huisvestingsconcepten met bijbehorende norminvesteringen opgesteld?
 • Welke rekensystematiek kiest u als het gaat om de beoordeling van individuele investeringsprojecten?
 • Beoordeelt u een project op basis van de integrale exploitatie, of kijkt u separaat naar de zorg- en vastgoedexploitatie?
 • Welke financiële uitgangspunten hanteert u in uw investeringsberekeningen? Past u differentiatie toe, afhankelijk van het type project?
 • In hoeverre volgt u de onderliggende uitgangspunten van de NHC-systematiek?
 • Welke financiële kengetallen gebruikt u bij de toetsing? Hanteert u gemaximeerde investeringsbedragen of rendementseisen?
 • Toetst u de investeringen op marktconformiteit van de stichtingskosten?
 • Toetst u investeringsprojecten op hun bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen? Ligt het project in lijn met het strategisch vastgoedbeleid en/of het LTHP?

Opstellen afwegingskader investeringen

Heldere en concrete investeringskaders helpen u om risico’s te vermijden. Ze geven antwoorden op de vragen die bovenstaand zijn opgeworpen. Daarmee geeft een investeringskader u houvast om projecten op een consistente en transparante wijze te beoordelen. Met name vanuit financieel, maar zeker ook vanuit maatschappelijk perspectief. Wij ondersteunen zorginstellingen bij dit proces. Dit doen we door kritisch mee te kijken in (bijvoorbeeld) de vorm van een second opinion. Of door u bij het hele proces te ondersteunen, vanaf het plan van aanpak tot en met het opstellen van het investeringskader. Of door met elkaar te brainstormen over de te hanteren uitgangspunten. Samen stemmen we de behoefte per project met u af.

Om uw investeringsproces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een modelstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. U kunt hem hier downloaden.

Rekenen aan investeringen

Wij ondersteunen zorginstellingen ook bij de financiële doorrekening en/of beoordeling van businesscases. Als sparringpartner, externe procesbegeleider of met een doorrekening. Wilt u eens sparren over uw mogelijkheden en de juiste aanpak? Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem vrijblijvend contact op. Ons team denkt graag met u mee.

Stel een vraag over investeren in zorgvastgoed

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Artikelen over zorgvastgoed

  Meer informatie?

  Corstiaan Verweij

  Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
  Corstiaan is sparringpartner voor investeringsbeslissingen in de zorgsector.

   Typ hier uw vraag...