Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Zowel de cure als de care sector staan onder grote financiële druk. Bij alle deelsectoren is een trendbreuk zichtbaar in de financiële ratio’s van 2022. Met name de ouderenzorg en de GGZ laten zorgwekkende cijfers zien. In 2021 werd het resultaat nog op peil gehouden door verschillende compensatiemaatregelen gerelateerd aan Covid-19. Nu deze zijn weggevallen heeft dat zichtbaar impact op de belangrijkste financiële […]

Kredietwaardigheid zorgsector verslechterd

Na maandenlange onderhandelingen met verschillende banken heeft u eindelijk de financiering of WFZ borging rond. U bent tevreden met de afgesproken rente en overige voorwaarden. De kredietovereenkomst is getekend en u kunt eindelijk ontspannen, na die onuitputtelijke informatiebehoefte van de banken. Of toch niet? Na de euforische stemming van beide partijen, komt al snel het besef van de trekkingsvoorwaarden. Een (soms ellenlange) lijst […]

5 tips voor het vestigen van zekerheden bij financiering

Zorginstellingen stellen vaak de begroting op met als uitgangspunt de begroting van het voorgaande jaar. De begroting dient te voldoen aan de (interne) financiële kaders die een instelling stelt. Vaak wordt hierbij gestuurd op het behalen van een bepaald minimaal resultaat, bijvoorbeeld 1% – 2% ten opzichte van de omzet. Een jaarlijks positief resultaat is noodzakelijk om op de lange termijn voldoende eigen […]

EBITDA als belangrijkste sturingsmiddel

Op dit moment stellen corporaties een meerjarenbegroting op. Het beleid voor huurstijging is daarin een ‘hot topic’. Corporaties mogen in de begroting maximaal 5,1% huurstijging in rekening brengen (cao-inflatie minus 0,5%). Veel corporaties vinden dit vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk, maar financieel is het broodnodig. Hoe gaat u om met dit spanningsveld? En wat betekent het voor uw begroting? Nationale prestatieafspraken vragen maximale financiële […]

Wie betaalt een lagere huurstijging

De Nationale prestatieafspraken leiden tot een grote inzet van middelen. Tijdelijk mogelijk en wenselijk, maar op lange termijn niet houdbaar. Het ministerie heeft dit onlangs erkend. Ook voor Aedes staat het realiseren van een duurzaam prestatiemodel hoog op de agenda. Inkomsten uit de exploitatie van sociale huurwoningen zijn onvoldoende om de kosten van investeringen te dekken en extra lenen heeft invloed op de […]

Excelmodel voor inzicht in uw duurzaam prestatiemodel

De overheid stimuleert dat woningcorporaties financieel tot de grens gaan. Onderbelicht blijft wat de consequenties zijn als de grens wordt bereikt en dan, als gevolg daarvan, de geborgde leningporteuille niet meer kan worden uitgebreid. Daarom is het van groot belang voor een woningcorporatie om inzicht te hebben waarvoor ze leningen aantrekt, waardoor de omvang van de leningportefeuille stijgt. Zijn deze leningen alleen voor de uitbreiding van de woningvoorraad bestemd? Of zijn deze leningen ook het gevolg van het feit dat het financiële Saldo instandhouding een tekort laat zien?

DrieCompartimentenModel 2.0

Woningcorporaties staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Zij leveren een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in Nederland, het verduurzamen van de woningvoorraad en het waarborgen van de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen. Niet gek dat de ambities van woningcorporaties dan ook groot zijn. Realistische ambities zorgen voor hogere realisatiegraad Als deze ambities niet altijd realistisch zijn, leidt dit tot een […]

Hogere ICR, lagere realisatiegraad?

Op 31 juli jl. is de Leidraad economische parameters dPi 2023 gepubliceerd. De richtlijn bevat geactualiseerde verwachtingen voor een aantal parameters die ook direct betrekking hebben op de waardering, zoals de prijsinflatie, leegwaardestijging en de loonstijging. Met wijzigende parameters verandert de waardering van uw vastgoed voor de begroting voor 2023 ten opzichte van de waardering voor de jaarrekening 2022. Met behulp van een […]

Effect nieuwe parameters leidraad op begroting en jaarrekening

Toezichthouders hechten grote waarde aan de kwaliteit en consistentie van de aangeleverde informatie, waaronder de meerjarenbegroting. Vorig jaar publiceerde Aw en WSW een aantal aandachtspunten rondom de begroting. Dit jaar is dit verder vormgegeven in de gepubliceerde ‘leidraad Aw inzake Meerjarenbegroting en dPi 2023’. Terugkomend punt in de boodschap van de toezichthouder is het realisatiegehalte van de (investerings)begroting. Hoe zorg je voor een […]

Handvatten voor een realistische meerjarenbegroting

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Inflatie blijft dalen in VS en Eurozone, kerninflatie daalt in Nederland De inflatie in Nederland bedraagt in juni 6,4%, een vergelijkbaar niveau als in april en mei. De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is weer gedaald naar 7,2% ten opzichte van een piek van 8,1% in april. In juni kwam de inflatie in de Eurozone uit op 5,5%, […]

Fed en ECB verhogen beleidsrente, maar einde van verhogingen lijkt nabij

ILT-Aw heeft alle corporaties een brief gestuurd met een leidraad voor de meerjarenbegroting en dPi 2023. Ook zijn de leidraad economische parameters dPi 2023 gepubliceerd. De genoemde punten zijn een vervolg op de aandachtspunten voor de begroting, gepubliceerd door Aw en WSW op 9 september 2022. Het is de volgende stap met als doel te komen tot realistische begrotingen bij corporaties. Aw en WSW gaan sturen […]

5 Tips voor opstellen realistische meerjarenbegroting

Op 27 juni 2023 heeft de NZa de nieuwe beleidsregel inzake zzp- en vpt-tarieven voor de Wlz vastgesteld. In dit artikel gaan we kort in op de gewijzigde uitgangspunten, die aan de herijking ten grondslag liggen. Ook leggen we de relatie met de loonstijging die uit de recent afgesloten cao’s volgt. Een belangrijk onderdeel omdat zorginstellingen de kostenstijgingen die volgen uit de cao […]

Wat is de impact van de nieuwe Wlz-tarieven 2024?

Zorginstellingen houden rekening met een prijseffect van de nieuwe cao-afspraken in 2023 en 2024. Daarnaast zorgt de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor meer inzet van personeel niet in loondienst. Hogere personeelskosten zet de operationele marge in de zorg verder onder druk. Driekwart van de respondenten anticipeert op een daling van het toekomstig financieel resultaat. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële […]

Personeelskosten stijgen fors als gevolg nieuwe cao-afspraken

Op 27 juni 2023 heeft de NZa de nieuwe beleidsregel inzake de nhc en nic en de tarieven voor de Wlz vastgesteld. In lijn der verwachting vindt er een herijking plaats, waarbij de nhc en nic in 2024 respectievelijk met (gemiddeld) 4,2% en 2,6% zullen dalen. In dit artikel gaan we kort in op de gewijzigde uitgangspunten, die aan de herijking ten grondslag […]

Definitief: herijking nhc en nic per 2024

Macro-economische omstandigheden hebben er afgelopen jaar toe geleid dat de financiële positie van de Nederlandse gehandicaptenzorg verder onder druk is komen te staan. Inflatie, tariefdruk, personeelstekort, loonkosten, complexere zorgvraag, duurzaamheid en andere investeringen zorgen voor veel onzekerheid. In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft Finance Ideas een analyse uitgevoerd in samenwerking met zes zorginstellingen: Pluryn, Zorggroep Alliade, De Twentste Zorgcentra, SDW, ASVZ […]

Stapeling ‘donkere wolken’ maakt financiële positie gehandicaptenzorg zorgwekkend

Gaat uw zorginstelling de komende jaren investeren in (vervangende) nieuwbouw? Grote kans dat hieruit een externe financieringsbehoefte volgt. Of het nu om één specifiek project gaat of een meerjarenprogramma vol projecten, een goede voorbereiding is het halve werk! Met ons stappenplan voor het aantrekken van financiering kunt u voortvarend aan de slag en toewerken naar de meest gunstige financieringscondities voor uw zorginstelling. De […]

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

Onder beleggers in de commerciële vastgoedmarkt is veel aandacht voor de energietransitie en fysieke klimaatrisico’s. Waarom is er zoveel aandacht voor deze risico’s? Is dat vanuit financiële of maatschappelijke risico’s? En vooral: wat kunnen corporaties hiervan leren? Voor antwoorden gaat Daan Vrijmoet, senior adviseur bij Finance Ideas, in gesprek met Vincent van Bijleveld, directeur duurzaam beleggen bij Finance Ideas en GREEN. Vincent is […]

Duurzaamheidslessen uit de commerciële vastgoedmarkt

De meerjarenbegroting; het jaarlijkse moment waarop de balans wordt opgemaakt om te toetsen of de ambities op een financieel verantwoorde wijze gerealiseerd kunnen worden. In een interactieve sessie met ruim dertig medewerkers van verschillende corporaties, zijn de belangrijkste valkuilen en tips besproken. In dit artikel leest u de drie belangrijkste. Tip 1: Vooruitkijken begint met terug kijken Voordat je het weet spring je […]

Valkuilen en tips meerjarenbegroting 2024

Onlangs is, een jaar nadat de Nationale prestatieafspraken zijn gemaakt, een actualisatie gepubliceerd. De noodzaak hiervoor was al snel duidelijk omdat de economische omstandigheden ten opzichte van de optimistische aannames drastisch waren gewijzigd. Dat geldt met name voor de gestegen rente en in mindere mate ook voor de hogere bouwkosten.  De reikwijdte van de actualisatie is beperkt tot een analyse van de financiële […]

Hoge urgentie voor verbeteren duurzaam prestatiemodel

Vanaf 2020 organiseert Finance Ideas het treasurynetwerk voor de langdurige zorg en de GGZ. Dit netwerk bestaat al meer dan 10 jaar en komt elk kwartaal bij elkaar om bij te praten over treasury gerelateerde ontwikkelingen binnen de sector. Wat is het treasurynetwerk? Het treasurynetwerk is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken. Doel van […]

treasurynetwerk

Typ hier uw vraag...