Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

In april van dit jaar publiceerden wij over de KISS aanpak van asset management met enkele eenvoudige kengetallen die inzicht geven in de financiële prestaties op complexniveau. Naar aanleiding van het artikel en de asset management trainingen – waarin aandacht wordt besteed aan prestatiemeting van bestaand bezit – is door corporaties onder andere gevraagd of het van belang is of direct rendement op basis van de marktwaarde […]

De financiële prestatie van complexen meten: marktwaarde of beleidswaarde?

Woningcorporaties waarderen hun bezit sinds 2015 verplicht op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. In de afgelopen jaren zijn corporaties als gevolg daarvan op papier snel ‘rijker’ geworden. Dalingen van de marktwaarde liggen – iets minder vers – echter ook nog in het collectieve geheugen en kunnen corporaties op papier snel ‘armer’ maken. Sinds afgelopen jaar is het van de marktwaarde afgeleide […]

Worstelen met de LTV ratio’s en de beleidswaarde

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze week in een MG-circulaire de nieuwe inkomensgrenzen en parameters voor 2020 gepubliceerd. Wat gaat er veranderen? De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2020 € 39.055 bedragen. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 42.436 […]

Wijziging inkomensgrenzen en parameters per 1 januari 2020

Helft van de corporaties heeft geen inzicht in omvang woonfraude Acht op de tien woningcorporaties zien veel toepassingsmogelijkheden voor data in hun organisatie, zoals het verkrijgen van meer inzicht in de klantbehoefte. Maar ook bij het tegengaan van woonfraude kan het intelligent gebruik van data een belangrijke rol spelen. Absolute voorwaarden voor deze innovatieslag zijn dan wel een goede kwaliteit van de aanwezige […]

Corporaties zien meerwaarde van datagebruik maar missen expertise

Bent u de eeuwige discussie met uw accountant zat? Heeft u het gevoel dat u met een te hoge disconteringsvoet rekent, maar kunt u dit niet verantwoorden richting de accountant? Finance Ideas heeft een eenvoudige en gratis rekentool ontwikkeld, waarmee u een onderbouwde disconteringsvoet kunt vaststellen. Disconteringsvoet zeer bepalend voor de bedrijfswaarde De bedrijfswaarde wordt berekend door de toekomstige kasstromen (zorg en vastgoed) […]

bereken disconteringsvoet voor de bedrijfswaarde

De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) is recentelijk gepubliceerd. De IBW is bedoeld om huurdersorganisaties en gemeenten een indruk te geven van de financiële polsstok van de corporatie ten behoeve van de prestatieafspraken. Naast dit steuntje in de rug voor lokale belanghebbenden, leidt publicatie van de IBW ieder jaar tot een discussie wat corporaties meer kunnen bijdragen aan de volkshuisvesting op landelijk niveau. Begrijpen […]

IBW: Papieren werkelijkheid?

De Finance Ideas ESG podcast houdt u op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen omtrent duurzaam beleggen. In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met Kees Koedijk (professor in finance) en Stan Wetzels over de literatuurstudie met als vraag: kan een belegger verantwoord beleggen en de beleggingsportefeuille verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement-/risicoprofiel?  De podcast bestaat uit de volgende delen:   Deel 1 […]

ESG podcast over wetenschappelijke literatuurstudie

Zoals opgenomen in het klimaatakkoord, moet de woningvoorraad gasloos zijn in 2050. Dit houdt in dat in veel huizen aanpassingen nodig zijn voor de verduurzaming. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Huishoudens die niet in staat zijn dit te betalen, hebben behoefte aan financiële ondersteuning. Financiering is echter niet vanzelfsprekend, zeker niet voor woningen die deel uitmaken van een vereniging van eigenaren […]

Onderzoek naar verduurzaming 1,2 miljoen woningen in VvE’s

Het lijkt tegen de trend in, maar woningcorporaties wordt voorgehouden dat ze maximaal gebruik moeten maken van de leningsruimte die ze hebben. Dit gebeurt jaarlijks met de publicatie Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De IBW geeft inzicht in hetgeen woningcorporaties het volgende jaar, nu dus 2020, maximaal extra kunnen lenen ten opzichte van de plannen die ze al […]

Woningcorporaties maximaal laten lenen met grote verliezen is geen bestendig bedrijfsmodel

Een titel die niet direct uitnodigt om er eens lekker voor te gaan zitten. Toch is het nuttig om kennis te nemen van ‘paradigmaverkleving’. ILT-Aw heeft eind september 2019 het onderzoek Kracht en Tegenkracht gepubliceerd. Het rapport maakt duidelijk dat paradigmaverkleving een belangrijke rol gaat spelen in het toezicht op woningcorporaties de komende jaren. Paradigmaverkleving De belangrijkste conclusie van het rapport is dat niet de […]

RvC’s opgelet: Is uw paradigma ook verkleefd?

In eerdere artikelen hebben wij het gehad over de meerwaarde van een position paper en over de interpretatie van de SBR Wonen memo ‘Verbeteringen en onderhoud’. De impact van de nieuwe definities zijn dusdanig dat consequente toepassing noodzakelijk is. Een position paper geeft handvatten bij dit proces en heeft een positief effect op de kwaliteit van uw interne beheersing. Nu is het in mijn optiek […]

Inhoudsopgave voor position paper nieuwe definities

Op donderdag 10 oktober 2019 kwamen ruim 150 geïnteresseerden af op de vierde editie van Finance Ideas Talks. Onder de deelnemers waren voornamelijk afgevaardigden van woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers. Het thema van deze editie: ‘Toekomst van de stad’. Luister naar de Podcast van dit seminar In een podcast delen de sprekers hun belangrijkste inzichten over de stad van de toekomst. Jeroen Smit […]

Met de toetreding van verschillende vastgoedbeleggers wordt door veel zorginstellingen breder gekeken naar de verschillende financieringsopties. Voor het realiseren van de financiering van nieuwbouw heeft de zorginstelling vaak twee opties. Optie één is de nieuwbouw realiseren in samenwerking met een vastgoedbelegger. Optie twee is het project in eigendom realiseren waarbij de financiering deels met eigen middelen en deels met bancaire financiering plaatsvindt. Om […]

investerings- en financieringsbeslissing

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan, mede vanwege contractuele doorleverplicht, zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact. Zorgverzekeraars spreken met ziekenhuizen (meestal jaarlijks) een maximaal budget af voor de te leveren zorg, ook wel […]

Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Wat kunt u 10 oktober verwachten bij het seminar over de toekomst van de stad? In deze podcast spreekt Wouter Geerlings met Jeroen Dungelmann, organisator van Finance Ideas Talks. FIT is het middagseminar in Driebergen waar we met elkaar inzoomen op de toekomst van de stad. Met welke kennis en inzichten loopt u de zaal uit? En nog belangrijker: Krijgen we ook tips […]

Finance Ideas Talks Podcast

De tijd dat de relevantie van een duurzaamheidsbeleid nog onderbouwd moest worden, lijkt inmiddels wel achter ons: de maatschappelijke en politieke druk om de woningvoorraad naar CO2-neutraal te brengen is groot. Voor veel corporaties is dit het moment om aan de slag te gaan met het opstellen dan wel herijken van het duurzaamheidsbeleid. Maar hoe pak je dit aan? Vaak wordt bij het […]

Eerste stap bij opstellen duurzaamheidsbeleid

Opeens spreekt men in politiek Den Haag over een crisis op de woningmarkt, over de ramp die zich daar voltrekt. Dat is elf jaar nadat de crisis in 2008 begon en zeven jaar nadat in 2012 de crisis met het kabinet Rutte / Samson verdiept is. Dat kabinet heeft de woningbouw verder in laten zakken, waardoor er ook een enorme uitstroom van bouwvakkers […]

Stimulering woningbouw: te laat en voorlopig geen effect

De verhuurder moet de huur verlagen als een huurder een te laag inkomen heeft om alle noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud te kunnen doen. En de bank moet de hypotheeklasten verlagen als de eigenaar-bewoner een te laag inkomen heeft? Dat laatste zal weinig bijval krijgen. De eerste opvatting daarentegen duikt met enige regelmaat op. Johan deelt zijn visie over het veelbesproken onderwerp. Het Nationaal […]

Armoedebeleid voeren via de portemonnee van de verhuurder is een doodlopend pad

In Nederland hebben we zo’n 1,1 miljoen zzp’ers. Op een totale werkzame beroepsbevolking van nog geen 9 miljoen mensen is dat dus meer dan 12%. Die zzp’ers, dat zijn echt niet allemaal grootverdieners. Sommigen werden ondernemer omdat ze tijdens de crisis gewoon niet (meer) aan de bak kwamen. Anderen kozen bewust voor een meer onafhankelijk bestaan, ook zonder de ambitie om ‘ooit nog eens […]

Inkomensregistratie: zzp’er versus werknemer

We zeiden het al vaker: het typische van het proces van inkomensregistratie is dat juist de precieze uitvoering op de werkvloer voor woningcorporaties van vitaal belang is. Er zijn maar weinig processen te noemen waarbij het risico van een zware sanctie (staatssteunstop) zó sterk afhangt van details in een operationeel proces, en met zulke kleine foutmarges (1%). Tegelijkertijd merken wij tijdens het geven […]

uitglijders bij inkomensregistratie
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...