Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg
Nieuwsbrief CO2-neutraal

Wouter Geerlings en Carlo van de Weijer, managing director van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute en mobiliteitsspecialist, bespreken in deze video de effecten van de coronacrisis op mobiliteit en onze leefomgeving. Disclaimer: In de video wordt gerefereerd naar de 1,5 meter maatregel in het openbaar vervoer. Met de nieuwe maatregelen die vanaf juli van start gaan komt dit te vervallen. Mobiliteit in […]

Carlo van de Weijer over de effecten van het coronavirus op mobiliteit

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Met de scheiding wordt beoogd om de bewoner/zorgvrager meer keuzevrijheid te bieden, het zo lang mogelijk zelfstandig wonen te bevorderen en bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van het Nederlandse […]

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op zorginstellingen en verhuurders

Het rekenen aan investeringen is een onderwerp dat veel vragen oproept bij corporaties. Het recente discussiepaper van Finance Ideas over investeringsafwegingen bespreekt een aantal keuzes en mogelijkheden rond de rekenarij. Tijdens een recent webinar over het paper werden een aantal vragen gesteld die mogelijk relevant zijn voor een bredere groep. In dit artikel worden vijf relevante vragen beantwoord die woningcorporaties hebben rond het rekenen aan […]

Vijf vragen over rekenen aan investeringen

Wouter Geerlings gaat in gesprek met Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan Tilburg University. In de video bespreekt Wouter met Dirk de korte- en lange termijneffecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt. Daarnaast geeft Dirk een aantal boodschappen mee over wat de coronacrisis ons vertelt over de rol van de vastgoedsector in de maatschappij. Onderstaand wat u van het gesprek kunt verwachten. Van core […]

Dirk Brounen over de effecten van de coronacrisis op de vastgoedmarkt

Waar we eerder meldden dat de rente weer steeg na het dieptepunt van -0,33% voor de 10-jaars IRS in maart van dit jaar, laat de rente nu een stabieler verloop zien (-0,01% d.d. 05-06-20). De economische maatregelen door de centrale banken, de Europese Unie en de diverse regeringen lijken derhalve effect te hebben, maar de onzekerheid is nog niet uit de markt. Wachten […]

Onzekerheid troef op de kapitaalmarkten

Het aandeel van 65-plussers in het huurdersbestand groeit fors de komende jaren. Maar liefst driekwart van alle woningcorporaties verwacht dat er als gevolg van deze vergrijzing in de komende vijf jaar grote tekorten ontstaan. Inmiddels is ongeveer de helft van de corporaties aan de slag met het ontwikkelen van een gerichte portefeuillestrategie die rekening houdt met deze doelgroep. Hierbij vormen zaken zoals contractonderhandelingen, financierbaarheid, investerings-verantwoordelijkheid en verduurzaming van dit vastgoed voor de corporaties een uitdaging. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa […]

Woningcorporaties zien het tekort aan woonzorgvastgoed groeien

Handelen was de afgelopen maanden het adagium binnen zorginstellingen. Niet nadenken over financiële consequenties, maar handelen. Geen uitgebreid overleg of onderzoek, maar handelen. Hoewel het vanaf de zijlijn was, heb ik stiekem toch genoten van de daadkracht en handelingssnelheid in de zorg. Eigenschappen om als branche trots op te zijn! Juist dit, èn zaken als de gerealiseerde versnelling in eHealth en de bereidheid […]

vooruit met een scenarioanalyse

De aangekondigde maatregelen vanuit NZa zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten leidt niet tot een groeiend vertrouwen in de financiële positie van zorginstellingen. De complexiteit en looptijd van de maatregelen lijken nog onvoldoende comfort te geven dat de financiële schade als gevolg van de COVID-19 uitbraak volledig wordt gecompenseerd. Bijna 90 procent van de financials in de zorg verwacht dan ook een lager jaarresultaat te […]

Financiële compensatie COVID-19 leidt niet tot volledig herstel

In deze video bespreken Wouter Geerlings en Pim Diepstraten, partner en directeur zorg bij Finance Ideas, hoe een scenarioanalyse financials kan ondersteunen bij het managen van de onzekerheid over de financiële effecten van de coronacrisis op zorginstellingen.   Hoofdboodschap van Pim Diepstraten  We zien dat financials in zorginstellingen langzaam meer ruimte krijgen om hun blik vooruit te richten, in plaats van het acute handelen van de afgelopen maanden. Het vooruitkijken brengt alleen nog veel onzekerheid met zich mee. […]

Pim Diepstraten over hoe een scenarioanalyse financials in de zorg kan ondersteunen

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op bedrijfsvoering zorginstellingen De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Onder andere de introductie van het scheiden van wonen en zorg heeft een flinke impact op de organisatie en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Achtereenvolgende kabinetten hebben beleid ontwikkeld om het scheiden van wonen en zorg te bevorderen. Hiermee wordt beoogd om de cliënt […]

Wat is de financiële impact van scheiden van wonen en zorg

Het is weer die tijd van het jaar: het begrotingsproces staat voor de deur! Hoe kunt u ervoor zorgen dat ook dit jaar het proces efficiënt verloopt? Waar moet u allemaal op letten om potentiele risico’s van fouten achteraf te voorkomen? De afgelopen weken publiceerde wij vier filmpjes met tips voor de aankomende begroting. Hieronder 4 aandachtspunten met praktische tips om te zorgen dat […]

Quick wins voor uw begrotingsproces

Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij om het coronavirus het hoofd te bieden. Onder zorginstellingen heerst onzekerheid over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Intussen hebben het Rijk, zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten, NZa, banken en pensioenfondsen verschillende maatregelen aangekondigd om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen. Onze adviseurs hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rij gezet, met daarin de verwijzing naar betreffende […]

Algemene maatregelen die (ook) van toepassing zijn op zorgaanbieders

De druk op corporaties om te investeren, is nu misschien wel groter dan ooit. Er dreigt een groot tekort aan sociale huurwoningen waardoor het nodig is dat er door corporaties fors wordt bijgebouwd. Tegelijkertijd tikt de klok ten aanzien van het gasloos maken van de woningvoorraad in 2050 geduldig verder. En als het even kan mag de huurder niet opdraaien voor de kosten van deze verduurzaming. Duidelijk is wel dat corporaties keuzes moeten maken welke opgaven de meeste prioriteit […]

Draagt budgetteren van onrendabele toppen bij aan het borgen van financiële continuïteit?

Alle woningcorporaties worden in de aankomende jaren ouderenhuisvester, nog meer dan nu al het geval is. Een paar feiten op een rij. In 2018 was 35% van de huishoudens in een corporatiewoning 65 jaar of ouder. Dit is 10% hoger dan bij particuliere huurders en eigenaren van een koopwoning.[1] Van 2020 tot 2040 stijgt het aantal 65-plus huishoudens van 2,3 miljoen naar 3,3 miljoen. Het […]

Portefeuillestrategie en de onvermijdelijke verrassing van vergrijzing

Het is duidelijk uit de voorgaande tips (zie onderstaande linkjes) dat het voor corporaties goed is om een buffer te hanteren op de financiële normen van Aw/WSW. Maar zelfs als u bij de komende begrotingsperiode aan deze normen blijft voldoen, is dat geen garantie voor een financiële toekomst zonder zorgen. Er kunnen nog steeds financiële uitdagingen ontstaan. Om dit te voorkomen is het […]

Tip 4 voor uw begroting 2021 Neem uw stakeholders mee

Is nú veel lenen totdat de LTV norm van Aw/WSW van 85% is bereikt wel een goed idee? Het leidt ertoe dat u vervolgens minder kunt investeren in de toekomst. Is deze grote fluctuatie in het investeringsniveau dus wel wenselijk? Ook in de verdere toekomst zijn investeringsmiddelen nodig want u wilt uw voorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast staan ook […]

Tip 3 voor uw begroting 2021: Voorkom problemen in de toekomst

Een budget voor onrendabele toppen (ORT budget) geeft uw hele corporatie duidelijkheid over de omvang en prioriteiten van investeringen. Het zorgt voor een gemeenschappelijke taal die ook makkelijk te begrijpen is voor mensen zonder financiële achtergrond. Dit zorgt voor een beter overzicht in wat financieel wel en niet haalbaar is en het helpt bij het gezamenlijk vaststellen van prioriteiten. Moeilijke afwegingen tussen maatschappelijke […]

Tip 2 voor uw begroting 2021: Bepaal een ORT budget

Corporaties maken zich op voor het begrotingsproces. Begin mei zijn de nieuwe normen van Aw/WSW in het gezamenlijke beoordelingskader gepubliceerd. De LTV norm is verhoogd van 75% naar 85% en hiermee neemt de ruimte voor corporaties om extra te lenen toe. Dit verhoogt de druk op corporaties om hun middelen op korte termijn in te zetten. Stuurt u op de normen van Aw/WSW […]

Tip 1 voor uw begroting 2021: Bepaal interne normen bij uw begrotingsproces

Dinsdag 21 april en 11 mei hebben de online discussiemiddagen over de investeringsbeoordeling plaatsgevonden. Als gevolg van het coronavirus niet fysiek, maar in de vorm van een interactief webinar. Een groot succes met in totaal 170 deelnemers! Voor wie er niet bij kon zijn een korte samenvatting van wat er is besproken en een greep uit de vragen van de deelnemers. Heeft u […]

Succesvolle discussiemiddag investeringsbeoordeling

Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijke opgaven op de langere termijn niet realiseren. Wanneer de maatschappelijke opgaven worden uitgevoerd, verslechtert het eigen vermogen in rap tempo. Hierdoor voldoen woningcorporaties niet meer aan de financiële eisen van de toezichthouders. Dit is de belangrijkste conclusie uit het project ‘Duurzaam bedrijfsmodel’ dat Finance Ideas samen met 15 woningcorporaties heeft uitgevoerd. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn dat de investeringen […]

Woningcorporaties kunnen in de toekomst hun opgaven niet realiseren

Typ hier uw vraag...