Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

De hoogte van de huurstijging in de corporatiesector is weer onderwerp van discussie. Er wordt niet voor het eerst gepleit voor huurbevriezing. Generiek huurbeleid blijkt echter geen geschikte maatregel te zijn om specifieke inkomensproblemen te verlichten. In dit artikel laten Johan Conijn en Max van Son de consequenties zien voor de corporatiesector als de huurbevriezing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Twee jaar huurbevriezing vermindert de […]

Tot 18.000 minder nieuwbouwwoningen per jaar door bevriezen sociale huur

Er is nu twee jaar sprake van een aanhoudende afname van het aantal bouwvergunningen. Ook de laatste cijfers van het CBS over het vierde kwartaal van 2023 laten zien dat het aantal vergunningen blijft dalen. De bouwvergunningen voor woningcorporaties vormen een uitzondering op deze neergaande lijn. Deze laten juist een positieve trend zien en zijn ook in het vierde kwartaal verder toegenomen. Het […]

Aandeel bouwvergunningen voor woningcorporaties verder gestegen

De kaderbrief is essentieel voor uw begrotingsproces. Het vormt een startpunt waarin de belangrijkste uitgangspunten voor uw begroting uiteen worden gezet. In dit artikel staan we stil bij vijf aandachtspunten die van belang zijn, voorafgaande aan het opstellen van de kaderbrief. #1 – Het doel van de kaderbrief: concreter is beter We zien bij corporaties regelmatig een kaderbrief met een algemeen verhaal over […]

De kaderbrief 5 aandachtspunten voor u begint

Op 31 januari is de definitieve versie van het Handboek marktwaardering verschenen. In deze versie van het handboek zijn een aantal parameters geactualiseerd. Daarnaast bevat deze versie ook richtlijnen voor de bepaling van de beleidswaarde 2.0. die van kracht gaat met de prognose informatie (dPi) voor 2024. We nemen u middels een rekenvoorbeeld mee door de wijzigingen en het effect van de nieuwe […]

De nieuwe beleidswaarde: belangrijkste veranderingen en effecten

Recent hebben we een model investeringsstatuut voor de zorgsector gepubliceerd. Hierin worden het proces en de kaders voor het beoordelen van investeringen en het aangaan van huurverplichtingen omschreven. Doel van het model statuut is u handvatten te bieden voor het professionaliseren van het investeringsbeleid van uw eigen organisatie. Zodat zowel voor de directe project betrokkenen als RvB en RvT helder is hoe en […]

model investeringsstatuut voor de zorg

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Nederlandse inflatie in december 2023 1,0%, jaarinflatie 2023 4,1% De inflatie in Nederland bedraagt in december 1,0% (jaar-op-jaar), een lichte daling ten opzichte van de maand ervoor (1,4%). De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook hard gedaald naar minder dan 4% ten opzichte van een piek van 8,1% in april. In december kwam de inflatie in de […]

Hoge beleidsrente laat effect zien volgens ECB en Fed

Hierbij de jaarkalender 2024. De jaarkalender bevat verschillende momenten die in 2024 extra aandacht verdienen. Soms omdat het bijzondere eenmalige momenten zijn en soms omdat de bekende momenten net wat meer aandacht behoeven. Wij lichten een aantal momenten van de kalender toe. Update portefeuilleplan: klimaatrisico’s In 2023 hebben corporaties hun portefeuilleplan aangepast op basis van de Nationale prestatieafspraken (NPA). Op onderwerpen als  flexwoningen […]

Woningcorporaties jaarkalender 2024

Woningcorporaties hebben recentelijk hun begroting voor 2024-2028 ingediend. Wij hebben hen gevraagd in hoeverre de investeringen uit de Nationale prestatieafspraken (NPA) in de begroting zijn opgenomen. 60% van de corporaties heeft alle benodigde investeringen uit de NPA ingerekend in de begroting. De overige 40% niet. Daarnaast verwacht meer dan de helft van de corporaties een (interne) financiële grens te bereiken in de tienjaarsperiode. […]

Sectoronderzoek: zijn investeringen uit de Nationale prestatieafspraken meegenomen in de begroting?

Het jaarrekeningtraject is bij veel organisaties inmiddels in volle gang. Vast onderdeel hiervan is altijd dat ene ‘moetje’ dat de nodige irritaties opwekt. Deze irritaties ontstaan met name door het ontbreken van eenduidige richtlijnen voor de berekening ervan en de (verschillende) wijze(n) waarop de accountants ermee omgaan. We hebben het natuurlijk over de bedrijfswaarde en de bijbehorende impairmenttoets. Eén van onze favorieten is […]

De bedrijfswaardeberekening, hoe zat dat ook alweer?

Slechts één op de vijf corporaties beschikt over een uitgewerkte visie op wonen met zorg (inclusief concrete aantallen woningen) en bijbehorend beleid. Ook bij gemeenten is het thema wonen met zorg nog altijd een zorgenkind: slechts tien procent van de respondenten geeft aan dat de belangrijkste gemeente in het werkgebied over een uitgewerkte visie en concrete plannen beschikt. Dit blijkt uit een recent […]

Concretisering plannen wonen en zorg bij gemeenten en corporaties blijft zorgenkind

Bent u de eeuwige discussie met uw accountant zat? Heeft u het gevoel dat u met een te hoge disconteringsvoet rekent, maar kunt u dit niet verantwoorden richting de accountant? Finance Ideas stelt een gratis rekentool beschikbaar, waarmee u een actuele en onderbouwde disconteringsvoet kunt vaststellen. Disconteringsvoet zeer bepalend voor de bedrijfswaarde De bedrijfswaarde wordt berekend door de toekomstige kasstromen (zorg en vastgoed) […]

bereken disconteringsvoet voor de bedrijfswaarde

Het realiseren van flexwoningen vormt één van de speerpunten binnen de Nationale prestatieafspraken. Het lijkt een snelle deeloplossing voor het grote woningtekort, maar wat zijn de aandachtspunten? Onze enquête van dit voorjaar wees uit dat veel corporaties zorgen hebben over de realisatie van flexwoningen. Ze ervaren financiële onduidelijkheid over de exploitatie van flexwoningen. Deze worsteling herkennen wij. De businesscase van een flexwoning wijkt […]

financiële businesscase flexwonen

Begin december kwam de Raad van State met haar advies over de Wet Versterken regie volkshuisvesting, ook wel de Regiewet. De Regiewet heeft in potentie een grote impact op het werkveld Wonen & Zorg. De aandachtsgroep ‘ouderen’ wordt een verplicht onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma en de prestatieafspraken. Dit heeft als doel dat het rijk regie op aantallen, locaties, betaalbaarheid en verdeling tussen gemeenten kan […]

Wat betekent het Regiewet-advies van de Raad van State voor Wonen & Zorg?

Met regelmaat krijgen wij vragen en opmerkingen over het gebruik en de toepassing van het DrieCompartimentenModel. Onderstaand een overzocht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem contact met ons. Aanvullende vragen? Staat uw vraag er niet tussen of heeft u vragen over uw specifieke situatie? Stel uw vraag via onderstaand formulier […]

FAQ over het DrieCompartimentenModel

Om te stellen dat het interessante tijden zijn voor corporaties, vind ik een Engels understatement van de bovenste plank. Na de heftige coronajaren, wordt nu meer dan ooit van corporaties gevraagd: woningen bouwen, verduurzamen, renoveren, en betaalbaar houden. Regionaal en lokaal zijn deze ambities vertaald naar woondeals en prestatieafspraken. Relatief nieuw is de sterke roep om flexwoningen, meer middeldure huur en grote groei in […]

Integrale sturing: (In) samen(hang) sta je sterker!

De uitvoering van de Nationale prestatieafspraken zorgt dat de leningportefeuille van de meeste woningcorporaties sterk gaat toenemen. In combinatie met de gestegen rente zien veel woningcorporaties hun ICR sterk dalen. Het duurzaam presteren van de sector staat onder druk. Excelmodel nog niet gedownload? Vraag het Excelmodel hier aan. Webinar DrieCompartimentenModel Samen met 15 woningcorporaties hebben wij daarom het DrieCompartimentenModel verder doorontwikkeld. Een handvat […]

Webinar: DrieCompartimentenModel in de praktijk

In 2022 is de financiële positie van de 100 grootste woningcorporaties in de DAEB takken gemiddeld genomen verbeterd. Een belangrijke verklaring hiervoor is de halvering van de verhuurderheffing in 2022. De operationele kasstroom in de DAEB takken is in 2022 sterk toegenomen met 19,9% ten opzichte van 2021. De uitgaven voor nieuwbouw zijn in de DAEB takken in geringe mate gedaald. De impact […]

Corporaties in beeld 2022

Op dinsdag 10 oktober heeft de zitting plaatsgevonden in het kort geding van de ouderenzorgorganisaties tegen zes zorgkantoren. In de procedure stonden de bezwaren centraal van de zorgaanbieders tegen het inkoopbeleid van zorgkantoren. De bezwaren hebben betrekking op de hoogte van het richttariefpercentage en de wijze waarop zorgkantoren tot dit percentage komen. De rechter heeft begin deze maand de 250 ouderenzorgorganisaties die een […]

ZN laat onterecht financieringslasten buiten beschouwing bij methodiek richttarief

Het inrichten van het investeringsproces en het formuleren van de kaders blijft een uitdaging. Om dit proces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een model investeringsstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. Het kan zowel worden gebruikt voor investeringen als langlopende huurverplichtingen. Het statuut is primair geschikt voor aanbieders van langdurige zorg, maar kan met een aantal wijzigingen ook door andere […]

Investeringsstatuut zorginstellingen

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Inflatie in Nederland negatief, kerninflatie nog steeds hoger dan 4% De inflatie in Nederland bedraagt in september -0,3% (jaar-op-jaar), een verdere daling ten opzichte van het niveau van de maanden ervoor. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door dalende energieprijzen. De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook hard gedaald naar 4,7% ten opzichte van een piek van 8,1% in […]

Forse daling marktrente na besluit Fed en ECB voor rentepauze

Typ hier uw vraag...