Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Een ruime meerderheid van de zorginstellingen verwacht voor 2020 een positief resultaat te kunnen presenteren. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd naar circa 800 financials in de zorg. De verschillende steunmaatregelen die zijn geïntroduceerd als gevolg van Covid-19 lijken hiermee het gewenste effect te hebben gehad. Voor 2021 is er echter nog veel onzekerheid. Coronacompensatie in 2020 […]

Financiële impact Covid-19 vooralsnog beperkt in de zorg

Het ministerie van VWS heeft behoefte aan kennis over de ontwikkeling van de rentelasten voor zorginstellingen die geheel of grotendeels worden gefinancierd vanuit de Wlz. Derhalve heeft het ministerie het CBS gevraagd om inzicht te geven in de relatie van de door de Wlz-zorginstellingen werkelijk betaalde rente met de algemene kapitaal- en geldmarktrente. Het hierover verschenen onderzoeksrapport van het CBS is gebaseerd op […]

Heeft langlopende rente bij Wlz-zorginstellingen implicaties voor NHC vergoeding?

Veel zorginstellingen huren een deel van hun vastgoed bij woningcorporaties. Door veranderingen in regelgeving en bekostiging zijn deze contracten niet altijd meer passend voor de corporatie of betaalbaar voor de zorginstelling. Dit leidt soms tot opzegging of heronderhandeling met een andere huursom of contractduur tot gevolg. In andere gevallen bestaat een vraag om gezamenlijk een woonzorglocatie te (her)ontwikkelen, en daarbij een voor beide […]

meer inzicht in positie zorginstelling en woningcorporatie

Het verstrekken van financiering gaat gepaard met risico’s voor de financier. Een van de sturingsmiddelen om het risico te managen zijn de financiële convenanten die worden afgesproken met de kredietnemer. De eisen voor de solvabiliteit en de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) zijn in de zorg vooralsnog de meeste gebruikelijke convenanten. In een eerder artikel hebben wij reeds geschreven dat financiers steeds vaker […]

De absolute EBITDA-eis van de bank

In dit essay, dat op verzoek van platform31 is opgesteld, bespreekt Johan Conijn de betekenis van het eigen vermogen voor woningcorporaties. Daarbij bekijkt hij welke eisen een duurzaam bedrijfsmodel stelt aan de omvang en de ontwikkeling van het eigen vermogen. Die verkenning is actueel en relevant omdat de meeste woningcorporaties geconfronteerd worden met een dalend eigen vermogen. Dat is een ongemakkelijke situatie en […]

Sturen op het eigen vermogen; het perspectief van woningcorporaties

Recentelijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het huurprijsbeleid voor de corporatiesector vastgesteld voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. In deze periode wordt er een aantal restrictieve maatregelen opgelegd aan de sector die zowel de operationele als de financiële kant van uw organisatie raken. In dit artikel wordt uiteengezet wat de belangrijkste onderdelen zijn […]

Drie aandachtspunten in uw huurbeleid en het effect op de begroting

Donderdag 11 maart vergadert de Europese Centrale Bank opnieuw. Belangrijk gespreksonderwerp: de stijgende rente en de eventuele maatregelen.   De rente op de kapitaalmarkt laat de afgelopen weken een duidelijke stijging zien. De Nederlandse 10-jaars staatsobligatie is sinds begin dit jaar al meer dan 25 basispunten gestegen. Hetzelfde geldt voor de Duitse 10-jaars staatsobligatie, die een stijging van circa 30 basispunten laat zien […]

Blijft de rente stijgen?

Als gevolg van de coronacrisis hadden veel zorginstellingen het moeilijk in 2020. Toch kent 2020 een historisch laag aantal faillissementen. Landelijk en sectorbreed gezien was het aantal faillissementen alleen in 1991 lager. Waar de gezondheids- en welzijnszorg in 2019 nog 139 faillissementen kende, daar zijn in 2020 slechts 81 instellingen in deze sector failliet verklaard, dit is een daling van ruim 40 procent. […]

Sterke daling aantal faillissementen in de zorg

De zorg is weer een belangrijk thema bij de aanstaande verkiezingen. Het CPB heeft in een onderzoek de budgettaire keuzes van tien partijen doorgerekend. Komt er een verruiming van het huidige marktwerkingssysteem of gaan we juist naar een collectief zorgstelsel? Onder het bewind van welke partijen moeten de teugels strakker worden aangehaald en waar is meer bewegingsvrijheid mogelijk? In dit artikel zetten we […]

Zorgfinanciering in partijprogramma’s: wat staat er op de agenda’s?

Artikel van Vincent van Bijleveld voor Pensioen Bestuur & Management. Een publicatie in het kwartaal magazine PBM nr. 2 2021 Pensioen in beweging. Graag neem ik jullie mee op een rondje langs recent verschenen wetenschappelijke onderzoeken over duurzaam beleggen. Belangrijk in deze tijd met alternatieve feiten, waarin meningen soms net zo belangrijk worden gevonden als onderbouwde standpunten. We weten inmiddels allemaal dat er een […]

Rondje duurzaam

Het thema wonen en zorg is volop in beweging. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd over de impact van vergrijzing en veranderende behoeften van (aankomende) ouderen. Regelmatig worden vernieuwende woonvarianten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis geïntroduceerd. Tegelijk is zichtbaar dat veel woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen nog onderzoeken wat hun rol in het speelveld is. Hoewel het belangrijk is om hierin weloverwogen […]

Zevenpuntenplan Wonen en Zorg

Afgelopen week sprak ik een klant over de jaarrekening. Net zoals andere woningcorporaties werd zij geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de beleidswaarde, in dit geval meer dan 10%. Een mooie stijging dus geen probleem zou je zeggen, maar vergelijkbare uitslagen in negatieve zin kunnen in de toekomst niet worden uitgesloten. De volatiliteit van de beleidswaarde maakt het risicovol om te sturen op […]

Waarom sturen op onrendabel budget

Onze partner Aareon NL heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitdagingen van woningcorporaties bij het uitvoeren van de investeringsanalyse. Hieronder de belangrijkste conclusies. Woningcorporaties hebben in de komende jaren te maken met een grote investeringsopgave. Deze opgave kent verschillende oorzaken of combinaties hiervan waaronder de verduurzamingsopgave, woningtekort in stedelijk gebied, leegloop in krimpgebieden maar ook sloop/nieuwbouw als gevolg van bevingsschade. Alle investeringen samen […]

Onderzoek uitdagingen investeringsproces woningcorporaties

Recentelijk heeft ILT-Aw twee interessante sectorrapporten gepubliceerd. De staat van de corporatiesector 2020 en het rapport realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties. Voor dit korte artikel gaan we in op één investeringspunt uit ieder rapport. Tip: Tijdens de training Investeringsafweging woningcorporaties gaan we aan de slag met het ORT-budget, onrendabel investeren en uw investeringsplannen. Aanpassing Investeringsstatuut In 2018 realiseerde de sector 61% van de begrote nieuwbouwproductie voor dat jaar, terwijl […]

ILT-Aw omarmt ORT budget

Woningcorporaties hebben in de afgelopen 10 jaar grote stappen gezet in de professionalisering van asset management, als verbindende schakel tussen strategie en dagelijkse operatie. Het meten en beoordelen van de maatschappelijke prestatie van complexen is sterk in ontwikkeling. Toch is sturing op complexniveau bij een groot deel van de corporaties nog vooral financieel georiënteerd. Het belangrijkste knelpunt is onduidelijkheid over processen, taken en […]

Woningcorporaties bewuster van maatschappelijke prestaties door asset management

83% van de gemeenten ziet dat de woningvoorraad moet veranderen om ouder wordende bewoners passend te huisvesten. 70% geeft daarnaast aan dat het doorstromen van ouderen naar een meer geschikte woning een belangrijk aandachtspunt is. Het tekort aan geschikte woningen en de lage verhuisbereidheid van ouderen zijn hierbij de grootste knelpunten. Dit blijkt uit onderzoek van SiRM en Finance Ideas waarbij de woonvisies […]

Finance Ideas onderzocht de stand van zaken en de belangrijkste knelpunten met betrekking tot asset management bij woningcorporaties. Wij lichten de resultaten van het onderzoek graag aan u toe. Ook gaan enkele asset managers die deelnamen aan het onderzoek dieper in op hoe zij in hun corporatie specifieke knelpunten hebben aangepakt. Wat kunt u verwachten? Tijdens deze online bijeenkomst geven wij u een […]

Webinar Asset management bij woningcorporaties

In de jaarrekening dient een organisatie informatie te geven over de reële waarde van leningen, tenzij het verschil tussen boekwaarde en reële waarde immaterieel is. In de praktijk wordt dit ondervangen door in de toelichting een bepaling op te nemen dat de financiële instrumenten (de leningen in dit geval) niet afwijken van de boekwaarde. Wat is de marktwaarde van leningen? De reële waarde […]

Let op accountant vraagt mogelijk naar marktwaarde leningen

Steeds vaker hanteren zorginstellingen bij hun financiële sturing een langere tijdshorizon. Waar voorheen de aandacht vooral lag op de financiële resultaten in het lopende jaar en de begroting voor komend jaar, worden nu steeds vaker prognoses voor minstens tien jaar gevraagd om te zien of de organisatie ook op de lange termijn de financiële continuïteit kan waarborgen. Een integrale meerjarenraming is daarmee een […]

De integrale meerjarenraming als instrument voor financiële sturing

Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen – onder voorwaarden – kiezen voor het ontvangen van zorg via de leveringsvorm volledig pakket thuis (VPT). Deze regeling is in 2007 geïntroduceerd met als belangrijkste doel het stimuleren van het scheiden van wonen en zorg. Het aantal VPT-cliënten is in de achterliggende jaren sterk gestegen, en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich doorzet. Hoe kunt u […]

Vier praktische tips voor het werken met VPT

Typ hier uw vraag...