Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ook houden onze adviseurs u graag tweemaal per werkdag op de hoogte van de meest recente standen van de rente-, fx-, obligatie- en aandelenmarkten in de vorm van de Treasury Update. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Nieuwsbrief gemist? Bekijk voorgaande edities:

Nieuwsbrief zorg

Het investeringsniveau in de zorgsector heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. Alle deelsectoren ervaren druk op de omzet en hebben om die reden minder geïnvesteerd. Zorginstellingen moeten echter wel blijvend investeren om de kwaliteit van zorg in stand te houden en te kunnen voldoen aan de toenemende en zwaardere zorgvraag. Uit de meest recente Financiële Zorgthermometer blijkt dat ruim 50% van de […]

Wat is de toegevoegde waarde van WFZ-geborgde financiering?

U heeft een investeringsopgave liggen en de wens hiervoor deels externe financiering aan te trekken. Het verkrijgen van financiering is een omvangrijk en langdurig traject. Hoe ziet zo’n proces eruit en hoe kunt u een dergelijk traject zo efficiënt mogelijk doorlopen? Finance Ideas heeft een stappenplan opgesteld, dat inzage geeft in de verschillende onderdelen die doorlopen moeten worden in een financieringstraject. Het stappenplan […]

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

Op 15 mei is een nieuwe ronde van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 afgesloten. In Amersfoort hebben 32 organisaties de deal getekend. Het is de tweede keer dat partijen zich committeren aan het verduurzamen van de zorgsector in Nederland. Waarom is de Green Deal belangrijk? Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Minstens vijf procent van de totale CO2-uitstoot […]

Green Deal: concrete afspraken verduurzaming in de zorg

Langzaam maar zeker komt de zomervakantie in zicht. Voor velen zijn de stijgende temperaturen een aankondiging van een periode waarin de werkdruk wat afneemt en het aantal e-mails en telefoontjes op een comfortabel(er) niveau komt. Of dat ook voor asset managers bij woningcorporaties zo is, valt nog te bezien. Bij menig asset manager zien we vanuit onze advisering juist in deze periode het […]

De jaarcyclus van asset management

De druk op de corporatiesector om te investeren in de woningvoorraad en het betaalbaar houden van de huurprijzen is groot. Er zal de komende jaren fors bijgebouwd moeten worden om het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen terug te dringen. Maar ook in de niet-DAEB tak doet de politiek nu een beroep op corporaties om te investeren in extra woningen voor het middenhuursegment. Tegelijkertijd hebben corporaties een gigantische investeringsopgave in de bestaande woningvoorraad. De komende 30 jaar zal er elk […]

Drie voordelen van een actueel portefeuilleplan

Woningcorporaties hebben met ingang van dit jaar te maken met een nieuw begrip in hun financiële huishouding: de beleidswaarde. Deze manier om de waarde van woningen te bepalen voor de vaststelling van onder meer de solvabiliteit is door de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het leven geroepen. Veel corporaties vinden […]

Bruikbaarheid nieuw waardebegrip in twijfel getrokken door corporaties

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om gebruik te maken van de regeling energieprestatievergoeding huur (EPV). De EPV-vergoeding is bedoeld om de investering voor zogenaamde Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM) door corporaties mogelijk te maken. De EPV is een extra maandelijkse betaling van de huurder aan de corporatie. Deze extra kasstroom voor de corporatie dekt een deel van de investering om de woning te verduurzamen. Hoe werkt […]

Gaat EPV over in duurzaam passend toewijzen.

Bij verkopen van bezit tussen corporaties is de prijs een onderwerp dat leidt tot verhitte discussies binnen de sector. Verkopen we tegen marktwaarde, tegen beleidswaarde of ergens daar tussenin? Hieronder wordt eerst aangegeven waarom aan/verkoop tegen marktwaarde logisch is. Hetzelfde wordt gedaan voor beleidswaarde. Daarna wordt beargumenteerd dat de omstandigheden rond aankoop/verkoop een rol kunnen spelen. Marktwaarde natuurlijk De marktwaarde in verhuurde staat […]

Wie betaalt de maatschappelijke inzet bij verkoop-aankoop?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat WSW en ILT-Aw de beleidswaarde introduceerden in hun gezamenlijke beoordelingskader. Een jaar verder heeft de beleidswaarde een vaste plek gekregen en is de uitwerking van de beleidswaarde opgenomen in het waarderingshandboek 2018. Steeds meer corporaties hebben inmiddels de beleidswaarde geïmplementeerd (onder andere in investeringsstatuten). Beleidswaarde en de bedrijfswaarde op sectorniveau vergelijkbaar Op basis van de eerste uitvraag (1 […]

Belangrijkste aandachtspunten bij het rekenen met de beleidswaarde kasstroom

Dertien jaar ben ik nu werkzaam in de zorg. Gestart tijdens de discussie bij ziekenhuizen over de invoer van integrale tarieven (kapitaallasten) en de financiële verantwoordelijkheid ten aanzien van investeringen in vastgoed. Vanuit Finance Ideas hebben we toentertijd het ministerie van VWS en de NVZ geadviseerd over de overdracht van het vastgoed, de bijbehorende risico’s en of dit haalbaar zou zijn voor de […]

Integrale tarieven vragen om nieuwe kaders

Het ministerie van VWS heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om de huidige situatie van thuiszorg voor ouderen in kaart te brengen en dit aan te vullen met toekomstige trends en ontwikkelingen die gevolgen hebben voor deze zorg. Wij zetten de belangrijkste bevindingen van het SCP hieronder op een rij.  Ouderen tevreden met huidige kwaliteit van leven  Momenteel kent Nederland 1,2 […]

SCP publiceert kennisrapport over zorg voor thuiswonende ouderen

Als zorginstelling wilt u de kwaliteit van zorg op niveau houden en waar mogelijk verbeteren. Dit betekent dat u blijvend moet investeren. Wellicht heeft u momenteel een omvangrijk investeringsprogramma liggen. De kans is groot dat u deze investeringen met een combinatie van vreemd vermogen en eigen vermogen gaat financieren. Traditionele bankfinanciering is hiervoor nog steeds de grootste en meest populaire financieringsbron. Daarnaast heeft […]

Richtlijnen informatiememorandum

Het WFZ heeft recent zijn jaarverslag gepubliceerd. Ultimo 2018 heeft het WFZ in totaal voor € 7,1 miljard garanties op langlopende leningen uitstaan. Dit is een daling van circa 6% ten opzichte van 2017. Ook de daadwerkelijk opgenomen garanties zijn gedaald: van € 247 miljoen in 2017 naar € 100 miljoen in 2018. Het WFZ geeft aan dat het lage garantievolume het lage […]

Het aantal borgingsverzoeken neemt toe

Welk type zonnepaneel heeft het hoogste rendement? Waarvan is de terugverdientijd afhankelijk? Wanneer moet het bezit een slimme meter hebben? Onze adviseurs hebben 10 veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Vraag drie, vier en vijf gaan over de onlangs verlengde salderingsregeling. #1: Is zonne-energie op het juiste moment beschikbaar? Het is belangrijk om te beseffen dat de beschikbaarheid van zonne-energie in […]

10 veelgestelde vragen over zonnepanelen

In Nederland is sprake van een ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat het aantal ouderen toeneemt en dat zij bovendien steeds langer leven. Zo groeit het aantal 65+’ers van 3,4 miljoen in 2020 naar 4,5 miljoen in 2050. Dat is een toename van 32 procent. Het aantal 80–90-jarigen groeit in dezelfde periode met 104 procent en het aantal 90+’ers zelfs met 170 procent. […]

Kredietwaardigheid van zorghuurders

ESG is ook bij passief beleggen een belangrijk aandachtspunt. Maar kun je passief verantwoord beleggen en daarmee de MVB-doelstellingen van het fonds bereiken? En koop je iets van de plank of creëer je gewoon je eigen index? Vincent van Bijleveld ging op uitnodiging van Financial Investigator in gesprek met J.P. Morgan Asset Management, Pensioenfonds Metalektro, BlackRock, State Street en Altis Investment Management. De […]

Ronde Tafel ESG: Zet je assetmanager aan de slag!

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën hebben besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Dit is een verlenging van drie jaar ten opzichte van het Regeerakkoord. Vanaf dat jaar wordt het salderen geleidelijk afgebouwd tot 2031. Hoe deze stapsgewijze afbouw in zijn werk gaat, wordt waarschijnlijk eind 2019 bekend. Dankzij dit […]

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Hoewel het aantal derivaten dat in de zorgsector wordt afgesloten sterk afneemt, zijn er nog steeds diverse zorginstellingen met derivaten in de boeken, met name Swaps. Bij de verwerking in de jaarrekening geniet het voor hen de voorkeur om deze op basis van kostprijshedge accounting te verwerken. Dit leidt immers niet tot mutaties in het resultaat als gevolg van een waardeverandering van het […]

Effectiviteitstoets derivaten

In het nieuwe Eerlijk Pensioenlabel scoren pensioenfondsen slechter dan verzekeraars. Maar dat zegt niets over de daadwerkelijke impact die fondsen en verzekeraars in de praktijk maken, schrijft Vincent van Bijleveld in een opinie stuk over duurzaam beleggen voor PensioenPro. Is het beleid van pensioenfondsen werkelijk niet duurzaam? Of klopt het onderzoek niet? En is het antwoord op deze vraag wel interessant of kunnen […]

Implementatie maakt het verschil bij duurzaam beleggen

U kunt investeringen op verschillende manieren financieren. Instandhoudingsinvesteringen en structurele investeringen in ICT en inventaris worden veelal middels eigen middelen gefinancierd. Nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties (al dan niet met inventaris en ICT) vaak met een combinatie van vreemd vermogen (zowel geborgd als ongeborgd) en eigen vermogen. Omvangrijke ICT-projecten (zoals een EPD) kunnen ook in aanmerking komen voor financiering met extern vermogen. Ook heeft […]

Tips voor het vaststellen van een bancaire financieringsstructuur
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...