Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Investeren in ingrijpende renovatie wordt rendabeler. Althans, indien wordt gekeken naar de rekenregels in Waarderingshandboek 2020. Een bekend effect van het gebruik van de marktwaarde en beleidswaarde is dat deze waarden relatief weinig veranderen als gevolg van een renovatie (eventueel inclusief verduurzaming). Zowel in de marktwaarde- als de beleidswaarde-uitgangspunten wijzigde tot op heden na renovatie bijna niets, zodat met een renovatie nauwelijks waardestijging wordt […]

Investeren in ingrijpende renovatie wordt in 2021 rendabeler

Organisaties die (mede) gefinancierd zijn met publiek geld moeten niet speculeren met complexe financiële producten, zoals financiële derivaten. De Vestia-casus heeft aangetoond dat dit niet enkel ernstige gevolgen heeft voor een individuele organisatie, maar ook voor de continuïteit van een gehele sector. Mede als gevolg hiervan heeft de Minister van Financiën het Beleidskader derivaten voor het gebruik van derivaten door (semi-)publieke instellingen gepubliceerd. […]

Regeling aantrekken financiële derivaten door zorgaanbieders

Onze adviseurs delen een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. In deel III staan de belangrijkste financiële convenanten, overige voorwaarden en zekerheden centraal. Bekijk ook: Deel I over de meest relevante financieringsvormen […]

Deel III (bancaire) financieringsbegrippen

Wooncoöperaties worden in de praktijk geconfronteerd met een financieringsproblematiek als zij een wooncomplex willen verwerven of realiseren. Dit is geen onbekend probleem en al regelmatig gesignaleerd. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Johan Conijn en Stan Wetzels een onderzoek uitgevoerd naar deze problematiek. Centraal staat de financiering door banken waar wooncoöperaties op zijn aangewezen. Ze hebben de belangrijkste […]

Standaardmodel financiering wooncoöperaties

Binnen alle deelsectoren van de zorg staan de marges van zorginstellingen onder druk. Ondanks een verslechtering van het resultaat is de waardering van cliënten blijvend hoog. De patiënttevredenheid laat zelfs in alle deelsectoren een stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook de solvabiliteit is voor alle deelsectoren de laatste jaren sterk verbeterd. Het is echter de vraag of het voldoende is […]

Financieel resultaat onder druk, waardering patiënten en cliënten stijgt

Op vrijdag 30 oktober 2020 is het nieuwe waarderingshandboek gepubliceerd. Het Handboek Marktwaardering 2020 vervangt Bijlage 2 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Deze versie van het handboek is inmiddels de zesde geactualiseerde versie met als peildatum 31 december 2020. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Bij de actualisatie is de koers doorgezet die in 2017 is ingezet. […]

Handboek Marktwaardering 2020 gepubliceerd

In this video, Wouter Geerlings and Juan Palacios discuss the value of healthy buildings and indoor building quality. Juan is a postdoctoral researcher at MIT, where he conducted (or conducts) research about the effect of building quality on the health of tenants; an increasingly urgent, but often-overlooked topic.  Juan further proposes a few actions that real estate owners can undertake now in order to make their buildings healthier for their tenants and/or users.   In this video:   Difference between healthy and unhealthy buildings (00:58) Indoor quality influences the […]

Juan Palacios on the effect of building quality on tenant health

83% van de gemeenten ziet dat de woningvoorraad moet veranderen om ouder wordende bewoners passend te huisvesten. 70% geeft daarnaast aan dat het doorstromen van ouderen naar een meer geschikte woning een belangrijk aandachtspunt is. Het tekort aan geschikte woningen en de lage verhuisbereidheid van ouderen zijn hierbij de grootste knelpunten. Dit blijkt uit onderzoek van SiRM en Finance Ideas waarbij de woonvisies […]

Grote verschillen in aanpak bij gemeenten

Een groot deel van de investeringen van woningcorporaties creëert geen waarde. Dit deel van de investeringen is onrendabel. In het Discussiepaper Investeringsbeoordeling wordt het budget voor onrendabele investeringen geïntroduceerd. Met het ORT-budget wordt het bedrag bedoeld dat de woningcorporatie beschikbaar heeft om onrendabel in te zetten bij investeringen. Het vaststellen van een dergelijk budget: Geeft rust omdat inzichtelijk is gemaakt hoeveel onrendabel mag worden geïnvesteerd […]

Bepalen van het ORT-budget: wat is het grote voordeel?

Elke corporatie heeft een portefeuillestrategie toetsingskader liggen. Deze is gebaseerd op interne notities waarin de strategie is beschreven en op de financiële kenmerken die relevant zijn om op te monitoren en op te sturen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de (grote) uitdagingen zoals de verduurzaming, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningvoorraad. Al deze onderwerpen komen terug in de begroting, maar […]

Hoe voorkomt u dat de begroting het ‘feestje van afdeling financiën’ wordt?

Interview met onder andere Vincent van Bijleveld voor Financial Investigator. Een publicatie in het magazine nr. 6 2020. Maatschappelijk verantwoord beleggen in vastgoed en infrastructuur wint snel aan belang en dat vraagt om kennisuitwisseling. Tijdens de Live Uitzending die Financial Investigator over dit onderwerp organiseerde, gingen beleggingsprofessionals het gesprek aan over verduurzaming van portefeuilles, de ESG-kenmerken van Infra Debt en de vraag hoe […]

Probeer niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar sluit aan bij bestaande initiatieven

Circa dertig vastgoedpartijen, waaronder belegger Bouwinvest, willen het energieverbruik van hun gebouwen voor 2050 met twee derde hebben teruggebracht. Dat bleek bij Pensioen Pro Live, tijdens een sessie over duurzaam vastgoed. Volgens Bernardo Korenberg, hoofd Sustainabiliy en Innovation bij Bouwinvest, is de afspraak die de marktpartijen hebben gemaakt in het Paris Proof Commitment een ‘enorme opgave’. Vastgoedeigenaren beseffen inmiddels dat vooral het terugdringen van energieverbruik bijdraagt […]

Vastgoedbeleggers willen energieverbruik met twee derde terugdringen

94 procent van de respondenten verwacht in 2021 een positief resultaat te behalen. Tegelijkertijd vermoedt een groot deel van de zorgfinancials nog wel hinder te hebben van COVID-19. Een aanhoudende druk op de personeelslasten wordt als grootste risico gezien voor het toekomstige resultaat. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer. Zorginstellingen verwachten een positief rendement te behalen Als gevolg van de […]

Financieel vertrouwen zorginstellingen laat herstel zien

De vastgoedsector is een grote uitstoter van CO2 en heeft een grote impact op klimaatverandering. Tegelijkertijd heeft klimaatverandering ook impact op vastgoed. In de vorm van wetgeving (transitierisico) maar zeker ook in fysieke vorm zoals natuurbranden, overstromingen en droogte. Vastgoedbeleggers kunnen op verschillende manieren rekening houden met klimaatrisico’s. Zo kunnen ze investeren in duurzamere vastgoedfondsen of de fondsmanagers stimuleren om hun vastgoed te verduurzamen.    Afgelopen half jaar hebben twee masterstudenten onderzoek gedaan naar vastgoed en duurzaamheid wat […]

Onderzoeken vastgoed en duurzaamheid:

Bijna drie maanden geleden zijn de uitkomsten van het onderzoek Opgaven en Middelen gepubliceerd. In de periode tot 2035 kan de corporatiesector 30% van de maatschappelijke opgaven niet realiseren. Daarna nog veel minder. Op basis van de prioriteitsvolgorde die bij Opgaven en Middelen is gehanteerd, slaat het tekort aan investeringsmogelijkheden vooral neer bij de nieuwbouw van huurwoningen. Dit najaar gaat het ministerie van BZK samen […]

Opgaven en Middelen; en hoe verder

Een collega attendeerde mij op een artikel van drie jaar geleden. In dat artikel beschrijf ik hoe de weighted average cost of capital (WACC) methode gebruikt kan worden voor het vaststellen van een rendementseis voor woningcorporaties. Er is ondertussen veel gewijzigd in de situatie van woningcorporaties en ook in ons advies. Wil dat zeggen dat het artikel van de website moet worden verwijderd? WACC als […]

Rendementseis verleden en heden

In september vond ten kantore van Triodos Investment Management op Landgoed De Reehorst in Driebergen de Live Uitzending plaats over het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in Real Assets. Diverse experts, waaronder onze collega Vincent van Bijleveld, gaven onder leiding van Wietse de Vries relevante inzichten over de dilemma’s en uitdagingen die er zijn voor pensioenfondsen op het gebied van hun MVB-beleid ten aanzien […]

Video's Live Uitzending over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in Real Assets

Interview met Vincent van Bijleveld voor Pensioen Bestuur & Management. Een publicatie in het kwartaal magazine PBM nr. 4 2020 Pensioen in beweging. Sinds het allereerste World Economic Forum Risk Report uit 2006 staan pandemieën zoals corona in de top-10 risico’s voor de wereldeconomie. Toch is het overheden en de zorg niet gelukt om zich beter voor te bereiden. De parallellen met klimaatrisico […]

Voorkom de volgende

De komende periode delen onze adviseurs een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. In deel I zijn wij nader ingegaan op de meest relevante financieringsvormen van zorginstellingen. Deel II staat in het […]

Deel II (bancaire) financieringsbegrippen

Afgelopen periode is stil gestaan bij de kredietbeoordeling binnen de zorgsector. In het eerste artikel is uiteengezet hoe een kredietbeoordeling tot stand komt en wat deze zegt over een instelling. In het tweede deel is ingegaan op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance Ideas. In het laatste deel van dit drieluik zoomen we verder in op […]

Hoe kijken ZorgRating en Fitch naar ETZ

Typ hier uw vraag...