Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Sinds 2022 loopt het aantal nieuwbouwwoningen van institutionele beleggers op de Nederlandse huurwoningmarkt terug. De gestegen kapitaalmarktrente, stijging van bouwkosten door inflatie, afname van beschikbaar kapitaal en de verhoging van de overdrachtsbelasting maken het voor binnenlandse en buitenlandse institutionele beleggers minder aantrekkelijk. Het voornemen om de middenhuur te reguleren zorgt voor een extra onzekere factor. Waarom investeert deze groep minder? Wat zijn de […]

Institutioneel investeringsklimaat Nederlandse huurwoningen

Afgelopen vrijdag is een extra update van het handboek marktwaardering verschenen. De update is gedaan naar aanleiding van een vergelijk tussen basis en full waarderingen. Daaruit bleek dat in bepaalde gevallen sprake was van een te hoge basiswaardering. In dit artikel een kort overzicht van de aanpassingen. Hogere disconteringsvoet leidt tot lagere waarde In de update van het handboek is de hoogte van […]

Update handboek marktwaardering 2023

Eind vorig jaar werden de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s gepubliceerd. In dit rapport zijn de klimaatscenario’s voor Nederland vertaald vanuit de nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten van het meest recente IPCC-rapport (2021). Met behulp van klimaatmodellen zijn de gevolgen van de uitstoot van CO2 door mensen op het toekomstige klimaat berekend. De boodschap: “Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen”. De waarschijnlijkheid van extreem weer neemt […]

Nieuwe klimaatrisico’s KNMI voorspellen zwaardere weersextremen

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Nederlandse inflatie in februari 2024 2,7%, kerninflatie 2,9% De inflatie (HICP) in Nederland bedraagt in februari 2,7% (jaar-op-jaar), een daling ten opzichte van de maand ervoor (3,2%). De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook verder gedaald naar 2,9%. In februari daalde de inflatie in de Eurozone tot 2,6%. Ook de kerninflatie is gedaald tot 3,1% in februari […]

Verlagingen van beleidsrente verwacht in komende kwartalen

Om u te helpen bij het professionaliseren van uw investeringsbeleid hebben we eind vorig jaar het model investeringsstatuut gepubliceerd. Dit model geeft handvatten bij het beoordelen van investeringen en het aangaan van huurverplichtingen. Het is erop gericht u te ondersteunen met de gedachtevorming en keuzes rondom het investeringsproces. Tijdens het webinar op donderdag 23 mei van 16.00 tot 17.00 uur gaan we in […]

Webinar: Investeringsstatuut voor de zorg

De onderhandelingen over de nieuwe cao’s in de zorg had vorig jaar veel voeten in de aarde. De cao-loonstijging was en is nodig om de verloren koopkracht te herstellen als gevolg van de hoge inflatie. Daarnaast hebben de nieuwe loonafspraken bijgedragen aan een verkleining van de loonkloof tussen zorgfuncties en vergelijkbare beroepen in Nederland[1]. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met een forse stijging van […]

Beloning in de zorg: dilemma voor beleidsmakers

De eerste maanden van het jaar staan in het teken van het opstellen van de jaarrekening. Een tijdrovende klus die veel tijd en aandacht vraagt. Desalniettemin is het een ideaal moment voor het opstellen van een meerjarenraming. In dit artikel geven we u vijf redenen waarom dit juist nu relevant is. #1 De jaarrekening vormt het uitgangspunt voor de meerjarenraming Zorginstellingen zitten middenin […]

5 redenen waarom je nu de meerjarenraming moet opstellen

Recent zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest rondom de bekostiging van de langdurige zorg. Deze zijn te relateren aan besparingen in het budgettair Wlz-kader, het inkoopbeleid van zorgkantoren en de NHC-systematiek. Hoewel er nog veel onduidelijk is wat betreft de verdere uitwerking, is wel helder dat de ontwikkelingen een substantiële impact kunnen hebben op de Wlz-tarieven. In dit artikel ga ik hier […]

3 actuele ontwikkelingen in de Wlz & de impact daarvan op de tarieven

Zorginstellingen hebben een risicomijdend treasurybeleid. Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bedachtzaam met publieke middelen om te gaan een uitgangspunt dat niet ter discussie staat. Ten aanzien van treasury uit zich dit vaak in het zo lang mogelijk vastzetten van de rente. Dit geeft veel zekerheid. Die hoge mate van zekerheid is prettig, maar heeft ook een prijs (naast meestal een hogere rente): het […]

De balans tussen zekerheid en flexibiliteit in de leningportefeuille

De hoogte van de huurstijging in de corporatiesector is weer onderwerp van discussie. Er wordt niet voor het eerst gepleit voor huurbevriezing. Generiek huurbeleid blijkt echter geen geschikte maatregel te zijn om specifieke inkomensproblemen te verlichten. In dit artikel laten Johan Conijn en Max van Son de consequenties zien voor de corporatiesector als de huurbevriezing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Twee jaar huurbevriezing vermindert de […]

Tot 18.000 minder nieuwbouwwoningen per jaar door bevriezen sociale huur

Er is nu twee jaar sprake van een aanhoudende afname van het aantal bouwvergunningen. Ook de laatste cijfers van het CBS over het vierde kwartaal van 2023 laten zien dat het aantal vergunningen blijft dalen. De bouwvergunningen voor woningcorporaties vormen een uitzondering op deze neergaande lijn. Deze laten juist een positieve trend zien en zijn ook in het vierde kwartaal verder toegenomen. Het […]

Aandeel bouwvergunningen voor woningcorporaties verder gestegen

De kaderbrief is essentieel voor uw begrotingsproces. Het vormt een startpunt waarin de belangrijkste uitgangspunten voor uw begroting uiteen worden gezet. In dit artikel staan we stil bij vijf aandachtspunten die van belang zijn, voorafgaande aan het opstellen van de kaderbrief. #1 – Het doel van de kaderbrief: concreter is beter We zien bij corporaties regelmatig een kaderbrief met een algemeen verhaal over […]

De kaderbrief 5 aandachtspunten voor u begint

Op 31 januari is de definitieve versie van het Handboek marktwaardering verschenen. In deze versie van het handboek zijn een aantal parameters geactualiseerd. Daarnaast bevat deze versie ook richtlijnen voor de bepaling van de beleidswaarde 2.0. die van kracht gaat met de prognose informatie (dPi) voor 2024. We nemen u middels een rekenvoorbeeld mee door de wijzigingen en het effect van de nieuwe […]

De nieuwe beleidswaarde: belangrijkste veranderingen en effecten

Recent hebben we een model investeringsstatuut voor de zorgsector gepubliceerd. Hierin worden het proces en de kaders voor het beoordelen van investeringen en het aangaan van huurverplichtingen omschreven. Doel van het model statuut is u handvatten te bieden voor het professionaliseren van het investeringsbeleid van uw eigen organisatie. Zodat zowel voor de directe project betrokkenen als RvB en RvT helder is hoe en […]

model investeringsstatuut voor de zorg

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Nederlandse inflatie in december 2023 1,0%, jaarinflatie 2023 4,1% De inflatie in Nederland bedraagt in december 1,0% (jaar-op-jaar), een lichte daling ten opzichte van de maand ervoor (1,4%). De kerninflatie (exclusief voedsel en energie) is ook hard gedaald naar minder dan 4% ten opzichte van een piek van 8,1% in april. In december kwam de inflatie in de […]

Hoge beleidsrente laat effect zien volgens ECB en Fed

Hierbij de jaarkalender 2024. De jaarkalender bevat verschillende momenten die in 2024 extra aandacht verdienen. Soms omdat het bijzondere eenmalige momenten zijn en soms omdat de bekende momenten net wat meer aandacht behoeven. Wij lichten een aantal momenten van de kalender toe. Update portefeuilleplan: klimaatrisico’s In 2023 hebben corporaties hun portefeuilleplan aangepast op basis van de Nationale prestatieafspraken (NPA). Op onderwerpen als  flexwoningen […]

Woningcorporaties jaarkalender 2024

Woningcorporaties hebben recentelijk hun begroting voor 2024-2028 ingediend. Wij hebben hen gevraagd in hoeverre de investeringen uit de Nationale prestatieafspraken (NPA) in de begroting zijn opgenomen. 60% van de corporaties heeft alle benodigde investeringen uit de NPA ingerekend in de begroting. De overige 40% niet. Daarnaast verwacht meer dan de helft van de corporaties een (interne) financiële grens te bereiken in de tienjaarsperiode. […]

Sectoronderzoek: zijn investeringen uit de Nationale prestatieafspraken meegenomen in de begroting?

Het jaarrekeningtraject is bij veel organisaties inmiddels in volle gang. Vast onderdeel hiervan is altijd dat ene ‘moetje’ dat de nodige irritaties opwekt. Deze irritaties ontstaan met name door het ontbreken van eenduidige richtlijnen voor de berekening ervan en de (verschillende) wijze(n) waarop de accountants ermee omgaan. We hebben het natuurlijk over de bedrijfswaarde en de bijbehorende impairmenttoets. Eén van onze favorieten is […]

De bedrijfswaardeberekening, hoe zat dat ook alweer?

Slechts één op de vijf corporaties beschikt over een uitgewerkte visie op wonen met zorg (inclusief concrete aantallen woningen) en bijbehorend beleid. Ook bij gemeenten is het thema wonen met zorg nog altijd een zorgenkind: slechts tien procent van de respondenten geeft aan dat de belangrijkste gemeente in het werkgebied over een uitgewerkte visie en concrete plannen beschikt. Dit blijkt uit een recent […]

Concretisering plannen wonen en zorg bij gemeenten en corporaties blijft zorgenkind

Bent u de eeuwige discussie met uw accountant zat? Heeft u het gevoel dat u met een te hoge disconteringsvoet rekent, maar kunt u dit niet verantwoorden richting de accountant? Finance Ideas stelt een gratis rekentool beschikbaar, waarmee u een actuele en onderbouwde disconteringsvoet kunt vaststellen. Disconteringsvoet zeer bepalend voor de bedrijfswaarde De bedrijfswaarde wordt berekend door de toekomstige kasstromen (zorg en vastgoed) […]

bereken disconteringsvoet voor de bedrijfswaarde

Typ hier uw vraag...