Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

In de afgelopen periode hebben meer dan 100 corporatieprofessionals deelgenomen aan onze wonen en zorg quiz. Daaronder bevinden zich onder andere bestuurders, strategen, asset managers en projectmanagers (zorg)vastgoed. De uitkomsten van de quiz laten zien dat soms al veel kennis aanwezig is, maar dat het thema wonen en zorg voor veel corporaties nog relatief onbekend terrein is. Dit artikel staat stil bij drie […]

Drie aandachtspunten uit de wonen en zorg quiz

Op 23 september 2021 ging de kogel door de kerk. Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2022 is de motie-Hermans (VVD) aangenomen, waarin behalve diverse beleidsintensiveringen ook staat dat de verhuurderheffing met € 500 miljoen verlaagd dient te worden. Een eerste belangrijke stap naar de mogelijk volledige afschaffing van de verhuurderheffing. Wat betekent dit voor uw woningcorporatie? Wat is voor u belangrijk […]

Verhuurderheffing met regionale herverdeling en een nieuwe begroting

Onder beleggers in de commerciële vastgoedmarkt is veel aandacht voor de energietransitie en fysieke klimaatrisico’s. Waarom is er zoveel aandacht voor deze risico’s? Is dat vanuit financiële of maatschappelijke risico’s? En vooral: wat kunnen corporaties hiervan leren? Voor antwoorden gaat Daan Vrijmoet, senior adviseur bij Finance Ideas, in gesprek met Vincent van Bijleveld, directeur duurzaam beleggen bij Finance Ideas en GREEN. Vincent is […]

Duurzaamheidslessen uit de commerciële vastgoedmarkt

Geertjan Vrolijk is de winnaar van de 1e scriptieprijs van Aedes. Zijn scriptie Risk Appetite of the Dutch Social Housing Sector over risicobereidheid “vormt een heel mooi framework waar corporaties mee aan de slag kunnen. Ook is het onderwerp belangrijk voor de toekomst”, aldus het juryrapport. “Stel dat de verhuurderheffing eraf gaat en corporaties meer gaan investeren, hoeveel risico neem je dan?”. Wij […]

Risicobereidheid van de Nederlandse Sociale Huursector

Vanaf 2020 organiseert Finance Ideas het treasurynetwerk voor de langdurige zorg en de GGZ. Dit netwerk bestaat al meer dan 10 jaar en komt elk kwartaal bij elkaar om bij te praten over treasury gerelateerde ontwikkelingen binnen de sector. Wat is het treasurynetwerk? Het treasurynetwerk is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken. Doel van […]

treasurynetwerk

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Inflatie blijft stijgen, maar centrale banken houden vooralsnog vast aan tijdelijke aard Rente afgelopen kwartaal licht gestegen FED start langzaam met afbouw coronasteun economie Angst voor inflatie wakkert verder aan De angst voor stijgende inflatie neemt toe, nu het maandelijkse inflatiecijfer van Nederland (3,8%) het hoogste niveau in bijna 20 jaar heeft bereikt. De inflatie in de Eurozone […]

Ondanks oplopende inflatie stijgen de rentes mondjesmaat

Veel zorginstellingen kennen een aanzienlijke investeringsopgave de komende jaren. Veelal dient deze opgave deels te worden gefinancierd met extern vermogen. Hiervoor heeft een zorginstelling meerdere financieringsmogelijkheden. Om te komen tot de meest optimale financieringsstructuur is het raadzaam om een financieringsstrategie met zowel een voorkeursscenario als fall-back scenario te formuleren. In dit artikel geven wij een aantal aandachtspunten bij het opstellen van een dergelijke […]

Aandachtspunten bij het opstellen van een financieringsstrategie

Het onderwerp Wonen & Zorg staat bij gemeenten steeds hoger op de agenda. Vrijwel alle gemeenten constateren in hun beleidsdocumenten dat er een gebrek is aan geschikte woningen voor ouderen. Dit leidt nog niet altijd tot actie, want nog minder dan de helft van de gemeenten stelt minimaal één concreet doel op het gebied van Wonen & Zorg. Dit blijkt uit onderzoek van […]

Steeds meer gemeenten signaleren gebrek aan geschikte ouderenwoningen

De jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties laten een verdere stijging zien van de operationele kasstroom als gevolg van de dalende rentelasten. Investeringen in DAEB takken nemen toe, terwijl bij niet-DAEB een verdergaande krimp is te zien. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Corporaties in beeld’, waarbij de jaarverslagen zijn geanalyseerd. Stijging operationele kasstroom gevolg van dalende rentelasten Vooral in de DAEB takken is […]

Corporaties in beeld 2020: betere financiën ratio’s en stijgende investeringen

De ontwikkelingen rondom Covid-19 hebben in 2020 een diepe afdruk achtergelaten op de financiële en operationele performance van zorginstellingen. Hoewel het resultaat in de cure in 2020 licht daalt, laten de financiële ratio’s over de gehele linie een stabiel verloop zien. In de care is op de meeste financiële variabelen zelfs een verbetering zichtbaar. Een teken dat de compensatiemaatregelen hun werk hebben gedaan. […]

Zorginstellingen zien operationele druk toenemen als gevolg van Covid-19

Op vrijdag 29 oktober 2021 is het nieuwe waarderingshandboek gepubliceerd. Het Handboek Marktwaardering 2021 vervangt Bijlage 2, bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Deze versie van het handboek is inmiddels de zevende geactualiseerde versie met als peildatum 31 december 2021. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Bij de actualisatie is de koers doorgezet die in 2017 is ingezet. […]

Handboek Marktwaardering 2021 gepubliceerd

Een publicatie door Berry Blijie (ABF), Johan Conijn (Finance Ideas) en Tom Kleinepier (ABF) in Ruimte en Wonen #03/2021, pp 76 – 85. Door de sterk gestegen prijzen zou de koopstarter achter het net vissen. Het aantal koopstarters dat erin slaagt een koopwoning te verwerven, blijkt afhankelijk van het aanbod aan koopwoningen. Koopstarters ondervinden vooral concurrentie van elkaar en van beleggers. Het beleid […]

De positie van koopstarters op de woningmarkt

Het zijn drukke tijden voor de corporatiemedewerkers die zich bezig houden met de begroting. En dan hebben we het niet alleen over de financiële medewerkers, maar ook de collega’s die input leveren aan de onderhouds- en investeringsbegroting. Wij voeren voor diverse corporaties een controle uit op de meerjarenbegroting. We delen de veelvoorkomende bevindingen graag met u, voordat de meerjarenbegroting richting uw RvC gaat. […]

Vier vragen over uw meerjarenbegroting

In de afgelopen jaren hebben verschillende innovatieve vormen van wonen met zorg hun intrede gedaan. In veel gevallen gaat het om zelfstandige wooneenheden die door indeling en de aanwezigheid van ontmoetingsplekken en ondersteunende voorzieningen ook geschikt zijn voor het leveren van (zware) zorg. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat een dergelijke woonomgeving niet alleen aantrekkelijk is voor mensen met een zware zorgindicatie, maar ook […]

Vier aandachtspunten bij flexibele verhuur aan zorginstellingen en zelfstandige zorgvragers

Zorginstellingen krijgen komende jaren te maken met structureel hogere personeelslasten. Respondenten van de financiële Zorgthermometer geven aan meer gebruik te gaan maken van personeel niet in loondienst. De tegemoetkoming die is uitgekeerd als gevolg van het coronavirus heeft deze stijging vorig jaar gecompenseerd, echter is er geen oplossing voor de structurele stijging voorhanden. De investeringsopgave waar zorginstellingen voor staan en de doelstelling een […]

Externe inhuur personeel en verzuim ook komende jaren hoog

Het Fizi Jaarevent stond dit jaar in het teken van ‘De kunst van het balanceren’. In het avondprogramma kwam dat letterlijk aan bod en mochten we ons (gebrek aan) acrobatisch talent laten zien. Overdag werden we geïnspireerd door enthousiaste sprekers en door het veelzijdige aanbod aan workshops was er voor elk wat wils. Ook de lunch en het diner waren weer voortreffelijk en […]

Takeaways van het Fizi Jaarevent 2021

Nu de grootste piek van de pandemie hopelijk achter ons ligt, kunnen zorginstellingen weer voorzichtig vooruit kijken. En dat is belangrijk, want er ligt een grote investeringsopgave klaar voor de zorgsector. Voordat een omvangrijke investering doorgang vindt, dient er eerst een businesscase te worden opgesteld. Hiermee wordt onder andere het rendement van het project inzichtelijk gemaakt. In de beoordeling van een investering is […]

Tips voor het beoordelen van een businesscase

De markttoets is van tafel. Dit betekent dat corporaties vrij kunnen investeren in nieuwe niet-DAEB activiteiten. Er is geen gemeentelijke markttoets nodig om te investeren in nieuwbouw of aankoop van vrije sector huurwoningen, maar ook niet in nieuwbouw koop projecten. Niet-DAEB investeringen in herontwikkeling op eigen grond (in bezit per 1 januari 2015) waren al reeds vrijgesteld van de markttoets en blijven daardoor […]

Drie dingen om rekening mee te houden bij het investeren in nieuwe niet-DAEB activiteiten

De steunmaatregelen houden het resultaat van ziekenhuizen het afgelopen jaar op peil. De onderliggende kasstromen zijn echter gedaald vanwege een toename in personeelslasten. Hierdoor is er minder ruimte voor investeringen. De lage investeringscapaciteit zorgt dat de lange termijn houdbaarheid van de sector onder druk staat. Dit blijkt uit de resultaten van de ZorgRating Benchmark die zijn geanalyseerd door Finance Ideas, waarbij de cijfers […]

Lange termijn houdbaarheid ziekenhuizen onder druk

De zeer lage rentetarieven waar zorginstellingen, bedrijven en particulieren momenteel van profiteren blijven als het aan de ECB ligt op korte termijn in stand. Afgelopen donderdag (9 september 2021) besloot de centrale bank het tempo van haar opkoopprogramma in verband met de pandemie (PEPP) het komende kwartaal te verlagen maar nog niet af te bouwen. Beleid op andere sturingsmechanismes die gebruikt worden om […]

De ECB verrast (nog) niet

Typ hier uw vraag...