Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Inzicht in de financiële prestaties van bestaand bezit en weloverwogen investeringsbeslissingen. Twee belangrijke situaties waarbij het onontkoombaar is om te rekenen aan vastgoed. Maar wat is ook al weer het verschil tussen de BAR en de NAR? En hoe bepaalt u eigenlijk het rendement? Om uw kennis op te frissen hebben onze adviseurs 10 relevante rekenbegrippen uiteengezet. Download als PDF Zelf aan de […]

begrippen voor vastgoedrekenen en investeren

Met name door de gestegen kosten voor het inhuren van extern personeel en de krapte op de arbeidsmarkt, verwacht  bijna de helft van de zorginstellingen een negatief resultaat over 2022. Gevolg hiervan is dat één op de vijf zorginstellingen verwacht niet aan haar bancaire convenanten te voldoen. Dit blijkt uit resultaten van de Financiële Zorgthermometer die in december 2022 is uitgestuurd naar circa […]

Bijna helft van de zorginstellingen verwacht negatief resultaat over 2022

Hierbij de jaarkalender 2023. De jaarkalender bevat verschillende momenten die in 2023 extra aandacht verdienen. Soms omdat het bijzondere eenmalige momenten zijn, zoals het publiceren van de evaluatie van markt- en beleidswaarde. En soms omdat de bekende momenten net wat meer aandacht behoeven. Wij lichten een aantal momenten van de kalender toe. Bekijk de woningcorporatie jaarkalender 2023 Update portefeuilleplan: meer flexwoningen en wonen […]

De woningcorporatie jaarkalender 2023: welke data zijn komend jaar belangrijk?

2023 is net begonnen, maar toch is het een goed idee om nu al vooruit te blikken op 2024. Het maken van prestatieafspraken met gemeenten gaat er in 2024 namelijk anders uitzien dan voorgaande jaren. De landelijke doelstelling om 300.000 corporatiewoningen te bouwen komt via de gemeentelijke woonzorgvisie in de prestatieafspraken terecht, net als het zorgwoningquotum van landelijk 115.000. Daarbovenop krijgen de prestatieafspraken […]

portefeuillestrategie-wonen-en-zorg-in-2024/

Ook revalidatiecentra worden momenteel geconfronteerd met een hoge kosteninflatie (o.a. voor energie, bouw, inkoop en personeel) als gevolg van de internationale spanningen. Het macrokader en de tariefindexatie lopen op basis van de huidige systematiek altijd achter op de werkelijke inflatie, maar leiden in de huidige economische omgeving tot relatief grote verschillen. Voor revalidatiecentra dreigt dan ook een potentieel tekort vanwege de huidige kosteninflatie […]

Impactanalyse kosteninflatie onafhankelijke revalidatiecentra

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Inflatie in Eurozone laat voor het eerst sinds lange tijd een daling zien De inflatie in Nederland is gedaald van een piek van 17,1% in september naar 11,3% in november 2022. Over november kwam de inflatie in de Eurozone uit op 10,1%, ook een lichte daling ten opzichte van het recordniveau van 10,6% in oktober. In beide gevallen […]

Meer renteverhogingen van de ECB in 2023

Veel zorginstellingen zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een forse toename van de bouwkosten. Regelmatig komt de heroverweging van investeringsbesluiten voorbij, met uitstel van bouwprojecten tot gevolg. De opgave van de aannemer lag in uiterste gevallen tot wel 30% hoger dan vooraf geraamd bij het opstellen van de businesscase. Dit roept vragen op over de marktconformiteit van de bouwkosten bij het opstellen van […]

Hoe toets ik de marktconformiteit van mijn bouwkosten?

De zorgvraag groeit, maar de tarieven staan onder druk en personeel is schaars. Voor een toekomstbestendige zorg moeten zorgaanbieders investeren. Maar is er eigenlijk wel voldoende investeringscapaciteit? En hoe kan een zorgaanbieder zich voorbereiden op de toekomstige investeringsopgave? De EBITDAR-marge wijst u de weg. EBITDAR als indicator voor investeringsruimte Om de haalbaarheid van een investeringsprogramma te bepalen is de EBITDAR[1] een effectief sturingsmiddel. De EBITDAR is […]

Investeringscapaciteit in de zorg: EBITDAR als maatstaf

Het realiseren van financieel rendement staat niet centraal in de doelstellingen van een woningcorporatie. Toch is een zekere mate van rendement van belang om ook de maatschappelijke opgave in de toekomst te realiseren. In dit artikel beschrijven wij drie aandachtspunten bij het gebruik van het rendement als kengetal voor het beoordelen van de prestaties van uw vastgoed. #1: Het totale rendement bestaat uit […]

aandachtspunten bij het berekenen van uw rendementen

Ook ziekenhuizen worden momenteel geconfronteerd met een hoge kosteninflatie (o.a. voor energie, bouw, inkoop en personeel) als gevolg van de internationale spanningen. Potentieel tekort dreigt voor ziekenhuizen vanwege deze huidige kosteninflatie en de indexatiesystematiek in combinatie met onderhandelbaarheid van tarieven. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wenst daarom inzicht in de potentiële financiële gevolgen van de kosteninflatie. In opdracht van de NVZ heeft […]

Impactanalyse kosteninflatie algemene en topklinische ziekenhuizen

Op 23 november j.l. publiceerde het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de zesde en laatste programmabrief uit de Nationale Woon- en Bouwagenda. In dit ‘Programma Wonen en zorg voor ouderen’ beschrijven ministers Hugo de Jonge (VRO) en Conny Helder (VWS) hoe zij de opgave op dit gebied zien en welke bijdrage de Rijksoverheid levert om deze opgave te realiseren. Hieronder vat ik […]

Programma Wonen en zorg voor ouderen gepubliceerd

Met de stijgende marktrente staat rentemanagement waarschijnlijk ook bij u weer hoog op de agenda. De opwaartse rentebeweging brengt grotere onzekerheid met zich mee voor meerjarenplannen en businesscases. Actief rentemanagement helpt om deze onzekerheid beheersbaar te houden. Maar hoe doet u dit? Wat zijn de kaders en uit welke strategieën kunt u kiezen? Vier kaders voor uw rentebeleid Zorginstellingen financieren investeringen grofweg op […]

Kaders en strategieën voor uw rentemanagement

De begroting van een zorginstelling is vaak een afgeleide van historisch behaalde resultaten en het toekomstig beleid, begrensd door het financieel kader. Vanuit het financieel kader wordt top-down meestal aangestuurd op een resultaat van één tot twee procent van de omzet. Een jaarlijks positief resultaat is noodzakelijk om op de lange termijn voldoende eigen vermogen op te bouwen, zodat zij eventuele risico’s op […]

Van resultaatsturing naar EBITDA-sturing

De jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties laten bij de sociale woningen in 2021 een forse daling van de operationele kasstroom zien. Dit is een gevolg van onder andere de huurbevriezing en de stijging van de vennootschapsbelasting. Investeringen in het sociale segment zijn toegenomen. Daarentegen is er in het middeldure huursegment nog steeds sprake van een krimp. Bij ruim 50% van de sector […]

Corporaties in beeld 2021: dalende financiële positie en stijgende investeringen

Vanaf 2020 organiseert Finance Ideas het treasurynetwerk voor de langdurige zorg en de GGZ. Dit netwerk bestaat al meer dan 10 jaar en komt elk kwartaal bij elkaar om bij te praten over treasury gerelateerde ontwikkelingen binnen de sector. Wat is het treasurynetwerk? Het treasurynetwerk is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken. Doel van […]

treasurynetwerk

Corporaties verwachten een tekort aan zorggeschikte woningen. Hoewel acht op de tien corporaties het aantal zorggeschikte woningen in de komende vijf jaar wil laten stijgen, is betere samenwerking nodig om ook daadwerkelijk tot realisatie te komen. Naast de financiële tekorten op dit type woningen zien corporaties vooral een gebrek aan (vastgoed)visie en sturing bij gemeenten en zorginstellingen als risico. Dit blijkt uit de […]

Geclusterde, zorggeschikte woningen sleutel naar beschikbare zorg

Woningcorporaties staan op het punt hun begroting 2023-2027 af te ronden. Wij hebben hen gevraagd in hoeverre de Nationale prestatieafspraken in de begroting zijn opgenomen. 60% van de corporaties heeft 80%-100% van de opgaven van de Nationale prestatieafspraken opgenomen in de begroting 2023 – 2027. De overige 40% (aanzienlijk) minder. Beschikbare locaties en vergunningen zijn de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van nieuwbouwproductie. […]

Onderzoek: Nationale prestatieafspraken in begroting 2023-2027

Het is november, het einde jaar is in zicht. De nationale en lokale prestatieafspraken zijn deels geland in de begroting 2023, maar deels nog niet. De actualiteiten rondom stikstof, energieprijzen, bouwkosten en rentes beïnvloeden de financiële polsstok aanzienlijk. Voor strategen en beleidsmakers is de uitdaging voor de komende maanden om de portefeuillestrategie aan te passen op de Nationale prestatieafspraken. In dit artikel deel […]

9 vragen voor de evaluatie van uw portefeuillestrategie

De uitspraak “niet-DAEB niet doen” van de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie ligt inmiddels zeven jaar achter ons. Sinds die tijd is er veel gebeurd. De niet-DAEB markttoets is (vooralsnog) buiten werking gesteld. Ook hebben steeds meer corporaties niet-DAEB beleid opgesteld of onderdeel gemaakt van hun portefeuillestrategie. Een goede ontwikkeling, want door de Nationale prestatieafspraken is dit thema actueler dan ooit. Veel corporaties […]

Uitdagingen om aan de slag te gaan met niet-DAEB

Meer nieuwbouwwoningen bereikbaar en betaalbaar maken voor starters met een middeninkomen. Dat is het doel van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Koopfonds), een initiatief van Stichting OpMaat. In opdracht van OpMaat hebben Johan Conijn, emeritus-hoogleraar woningmarkt, en Max van Son, adviseur Finance Ideas, de financiële opzet van het Koopfonds verder uitgewerkt. Vervolgens hebben zij de doorrekeningen gemaakt van de financiële consequenties voor dit […]

Financiële doorrekening Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Typ hier uw vraag...