Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

De komende periode staat bij de meeste corporaties in het teken van de nieuwe begroting. Een goed moment om te kijken of het interne financiële normenkader nog passend is voor uw corporatie. Afgelopen jaar heeft de toezichthouder namelijk de normen voor de solvabiliteit en de LTV verruimd. Hierdoor is er vernieuwde aandacht voor de financiële normen in de sector. In dit artikel duiken […]

4 Scenario-analyses voor normenkader en begroting: Hoe en wat?

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel: wat als de rente stijgt is een historisch perspectief geschetst en hebben we gezien dat als de rente stijgt, deze gemiddeld met 1% stijgt in drie jaar. Maar ook een stijging van bijna 4% in drie jaar is al eens voorgekomen. Staat ons een doemscenario met een rente van […]

Maar wat als de rentestijging zich niks aantrekt van de leidraad Aw/WSW?

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen statuut. Het model is erop gericht om de gedachtevorming en keuzes die corporaties in het investeringsproces moeten maken te faciliteren. Het model is er niet op gericht om deze gedachtevorming en keuzes te vervangen. Per juli 2021 […]

vernieuwde model investeringsstatuut

Het vernieuwde model investeringsstatuut is gereed! Het inrichten van het investeringsproces en het formuleren van de kaders blijft een uitdaging. Om dit proces eenvoudiger en sneller te maken hebben wij een modelstatuut opgesteld dat u als basis kunt hanteren. De meest recente veranderingen aan de hand van de discussiepaper over investeringsbeoordelingen zijn in deze blauwdruk meegenomen. De financiële toetsen zijn gebaseerd op beleidswaarde […]

model investeringsstatuut

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Finance Ideas een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de waarderegeling van de NAM. Afgelopen week zijn de uitkomsten van ons onderzoek samen met een plan van aanpak over de compensatie voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen naar de tweede kamer gestuurd. Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, Max Lipsch  en Rense […]

Conclusies eindrapport onderzoek waarderegeling NAM

De uitbreiding die zorginstellingen verwachten te realiseren ligt ver onder de benodigde capaciteit. TNO prognosticeerde eerder een groei van 37% in Wlz-cliënten, de ondervraagde zorgfinancials houden echter rekening met een uitbreiding van maar 8%. De gewenste 25.000 additionele verpleeghuisplekken van minister Hugo de Jonge lijken hierdoor dan ook niet haalbaar. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd naar […]

Instellingen ouderenzorg lijken uitbreidingsopgave niet te gaan realiseren

Publicatie van Fizier in het magazine van juni 2021 Steeds meer zorginstellingen beoordelen investeringsprojecten op basis van financiële kengetallen. Een bekend voorbeeld daarvan is het vergelijken van het verwachte projectrendement (IRR) met de kosten van het geïnvesteerde vermogen (de weighted average cost of capital: WACC). De gedachte achter deze aanpak is dat een investering minimaal de kosten van het geïnvesteerde vermogen moet terugverdienen, […]

Onrendabel investeren

Het opstellen van de jaarrekening is zo goed als afgerond. Tijd voor vakantie en een rustige zomer. Of toch niet? De begroting moet uiteraard ook weer worden opgesteld. In dit artikel geven we u vijf tips bij het opstellen van de begroting. #1 Stel een financieel kader vast Vaak wordt eerst een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief geeft op hoofdlijnen inzicht in de doelstellingen […]

5 tips voor het opstellen van de begroting

Het waarderingsproces rondom uw vastgoed gaat veranderen. Toezichthouders gaan kritischer kijken naar non-performing loans (waarbij het onderpand lager is dan de verstrekte financiering). Het onderpand dient hierbij op marktwaarde te worden gewaardeerd. Wat betekent de regeling voor u? Dit vergt intern nogal wat van zorginstellingen, zeker bij omvangrijk vastgoedbezit. Er dient een efficiënt taxatieproces te worden ingericht, dat iedere 3 jaar wordt herhaald. Lees […]

NVB publiceert Q&A verplichte taxatie

Het begrotingsproces komt bij veel corporaties op stoom. In lijn met onze discussiepaper over investeringsafwegingen, zien wij corporaties nadenken over een budget voor onrendabele toppen en de ontwikkeling van het eigen vermogen. Deze onderwerpen komen ook terug in de training financiële sturing en in een recent artikel over quick wins bij het begrotingsproces. Dit artikel gaat dieper in op quick win ‘de eilanden naar elkaar te […]

De begroting: hoe maak je effecten van beleid inzichtelijk voor collega’s?

Veel woningcorporaties verhuren vastgoed aan zorginstellingen. Afhankelijk van de doelgroep die het gebouw gaat bewonen, worden corporaties dan geconfronteerd met flink wat ‘woonzorgjargon’. Begrippen als NHC, VPT, intramuraal en materiële kosten in de ZZP zijn gesneden koek voor de huurder, maar als verhurende woningcorporatie is het gemakkelijk om de draad kwijt te raken. En dat is jammer, want met goed begrip van de […]

Waar komt het geld voor (woon)zorgvastgoed vandaan?

De afgelopen jaren is financiële sturing steeds vaker onderwerp van gesprek in de corporatiesector. In 2020 zijn de normen van de toezichthouder verruimd en steeds vaker wordt naar invulling gezocht van een praktische uitwerking van het begrip rentmeester. Door deze ontwikkelingen komt financieel beleid direct of indirect regelmatig terug op de MT- en RvC-agenda. Vragen die wij bij veel corporaties tegenkomen zijn: moeten […]

Financieel beleid: nu actualiseren? En hoe dan?

Veel corporaties verhuren vastgoed aan een of meerdere zorginstellingen. Het kan daarbij gaan om specifiek vastgoed zoals verpleeghuizen, complexen met onzelfstandige eenheden voor begeleid (groeps)wonen en dagbestedingsruimten, maar ook om reguliere woningen. In het gesprek met de zorginstelling worden corporaties geconfronteerd met divers ‘zorgjargon’, waarmee het lastig wordt om te begrijpen hoe een zorginstelling haar portemonnee vult en welke kansen en uitdagingen daarbij […]

Waar komen de middelen van een zorginstelling vandaan

De druk op corporaties om te investeren is groter dan ooit. Er moeten 1 miljoen woningen worden bijgebouwd tot 2030, waarvan een groot deel sociaal. Tegelijkertijd mag ook het bestaand bezit niet worden vergeten, want om het klimaatakkoord te halen moet het bestaand bezit van het gas af. En wonen moet betaalbaar blijven, dus de investeringskosten worden niet goedgemaakt vanuit de huur(verhogingen). De […]

Sturen op eigen vermogen is ‘here-to-stay’

Op vrijdag 4 juni 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de jaarlijkse Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gepubliceerd. De IBW geeft een indicatie van hoeveel woningcorporaties extra kunnen lenen en besteden aan hun taken, bovenop wat al is ingerekend in hun meerjarenbegroting. We hebben de belangrijkste conclusies samengevat. Geen veranderingen in uitgangspunten en parameters De IBW geeft huurdersorganisaties en gemeenten een indruk van de […]

Indicatieve bestedingsruimte 2021 gepubliceerd

Het onrechtmatig verklaren van het inkoopkader langdurige zorg door de rechtbank (in oktober 2020) heeft geleid tot nieuwe discussies over doelmatigheid. Het belangrijkste bezwaar van de rechtbank voor het toepassen van een generieke korting van 6 procent op de NZa-maximumtarieven voor 2021, was dat zorgkantoren onvoldoende onderbouwd hebben dat er sprake was van reële, kostendekkende tarieven. Er was onvoldoende onderzoek gedaan naar de […]

Nieuw inkoopkader langdurige zorg vraagt om inzicht in kostprijzen

Zorgsector staat voor forse investeringsopgave Nederlandse zorginstellingen staan anno 2021 voor grote vastgoedopgaven. Hoe gaat u met deze uitdaging om? De instandhouding en verduurzaming van de bestaande portefeuille vragen aandacht, terwijl als gevolg van de toenemende zorgvraag capaciteitsuitbreiding eveneens aan de orde is. Investeringen zijn noodzakelijk om voldoende, passende en kwalitatief goede zorg te (blijven) verlenen en te voldoen aan wettelijke standaarden. In […]

De toegevoegde waarde van huisvestingsconcepten en norminvesteringen

Ratings zijn relatief nieuw in de Nederlandse zorgsector, maar winnen inmiddels aan populariteit. Voor welke doeleinden kan een rating worden ingezet en wordt de rating in de toekomst belangrijker? Als zorginstelling streeft u uiteraard naar een zo gunstig mogelijke rating. Maar welke invloed heeft u op de uiteindelijke rating? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen. Rating niet alleen voor het […]

Wordt een rating belangrijker voor zorginstellingen

De zorgsector is continu in beweging. Vergrijzing en een toename van chronische aandoeningen doen de zorgvraag steeds verder toenemen. De huidige praktijk leert dat het aanbod momenteel niet goed aansluit op deze zorgvraag. Daarbij neemt de druk op de arbeidsmarkt toe door de stijgende zorgvraag. Met een ongewijzigd beleid is het in de toekomst nodig dat één op de vier Nederlanders werkzaam is […]

aandachtspunten investeringscapaciteit

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel (Maar wat als de rente stijgt) is een historisch perspectief geschetst. In dit tweede deel gaan we in op de effecten van een rentestijging voor kasstromen en de beleidswaarde en daarmee dus ook voor de financiële ratio’s van Aw/WSW. In een volgend deel kijken we naar de […]

Gaat een rentestijging aan de haal met uw financiële ratio’s?

Typ hier uw vraag...