Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Met het tekenen van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd om in 2050 CO2-neutraal te zijn. De zorgsector kan hier potentieel een belangrijke bijdrage aan leveren. Desondanks heeft slechts een derde van de zorginstellingen uit het onderzoek een duurzaamheidsbeleid geformuleerd en/of de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 ondertekend. De goede weg is ingeslagen, maar er is nog ruimte voor […]

Transitie duurzaamheid vraagt forse investering van zorgsector

De langdurige zorg laat al jaren een stabiele en gezonde financiële positie zien. De ZorgRating benchmark laat zien dat de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg het hoogst scoren op de meest gangbare financiële ratio’s die in de zorg worden gehanteerd. De operationele performance van zorginstellingen staat echter onder druk en ook aan de opbrengstenkant komen de voorheen relatief vanzelfsprekende tarieven steeds verder onder druk […]

Kostprijzen in de langdurige zorg

Aan de start van 2022 kijken we even terug, maar vooral ook vooruit. Binnen het thema wonen en zorg stond in 2021 vooral het vormen van een visie centraal. De Taskforce Wonen en Zorg spoorde gemeenten aan om een woonzorgvisie te ontwikkelen. Voor zover dat nog niet gaande was, leidde dit op veel plaatsen tot een gesprek tussen gemeente en woningcorporaties over gezamenlijke […]

Drie uitdagingen voor zorginstellingen in 2022

Context investeringsbeslissingen sterk veranderd De context waarin investeringsbeslissingen in de langdurige zorg plaatsvinden is de achterliggende jaren flink veranderd. Vanaf 2012 is geleidelijk aan afgestapt van de bekostiging van vastgoed via nacalculatie en overgegaan tot cliëntgebonden (prestatieafhankelijke) vergoedingen middels de NHC en NIC. Dit impliceert dat zorginstellingen hun vastgoed voor eigen rekening en risico moeten ontwikkelen. De introductie van onderhandelbare integrale tarieven en […]

Integrale beoordeling vastgoedinvesteringen

Woonwensen en de functionele eisen waaraan woningen moeten voldoen, veranderen in de loop der tijd. Dit komt tot uiting in de functionele veroudering van woningen. Met woningverbeteringen wordt de functionele veroudering ongedaan gemaakt. Daarmee blijft ook de verdiencapaciteit en de waarde van de woningvoorraad op peil. Verbeterinvesteringen zijn dus even noodzakelijk als onderhoudsuitgaven. Het zou daarom goed zijn als de verbeterinvesteringen onderdeel zijn […]

Verbeterinvesteringen meenemen bij bepaling ICR

Mensen zijn slechte voorspellers (lees ook het boek: Superforecasting: The Art and Science of Prediction). Vooral als ze geen skin in the game hebben. Toch durf ik het aan om vijf voorspellingen te doen voor de corporatiesector. Jullie mogen over vijf jaar het oordeel vellen… #1. Opgave blijft groter dan financiële polsstok Hardere keuzes worden gemaakt omdat de opgave onverminderd groter blijft dan […]

De vijf trends voor de komende vijf jaar

Een nieuw jaar. Een mooi moment om even terug en vooruit te kijken. Binnen het thema wonen en zorg stond in 2021 vooral het vormen van een visie centraal. De Taskforce Wonen en Zorg spoorde gemeenten aan om een woonzorgvisie te ontwikkelen. Voor zover dat nog niet gaande was, leidde dit op veel plaatsen tot een gesprek tussen gemeenten en woningcorporaties over gezamenlijke […]

Drie kernwoorden voor wonen en zorg in 2022: samenwerken, samenwerken en samenwerken

Corporaties investeren veel. Het geplande investeringsvolume voor 2021-2025 was € 52 miljard. Het is de verwachting dat het volume voor 2022-2026 een verdere stijging laat zien, zeker als daar de verdere verlaging van de verhuurderheffing aan wordt toegevoegd. Hoewel de corporaties niet alle plannen realiseerden, blijft het volume hoog. In 2020 was het gerealiseerde investeringsvolume van de honderd grootste corporaties € 5,5 miljard, […]

Investeren in 2022: realistische waardecreatie & inzicht in maatschappelijke impact

Woensdag 15 december is het coalitieakkoord gepresenteerd met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De urgentie om de problemen in de woningmarkt op te pakken komt duidelijk naar voren. Onderstaand vatten wij puntsgewijs de belangrijkste plannen samen die een impact hebben op de volkshuisvesting in Nederland. De volledige publicatie is te vinden via de website van de kabinetsformatie. Verhuurderheffing wordt […]

Coalitieakkoord: wat betekent dit voor uw corporatie?

Interview met onder andere Piet Eichholtz voor Financial Investigator. Een publicatie in het magazine nr. 8 2021. Tijdens de paneldiscussie op het pensioenfondsevent ‘Klimaatverandering, Klimaatrisico’s en Transitierisico’s’ ging de aandacht vooral uit naar de vraag hoe je de ongewisse risico’s van klimaatverandering zo goed mogelijk in kaart kunt brengen. Dat die vraag een uitdagende is, behoeft geen betoog. Dat het een onvermijdelijke is […]

ESG wordt steeds meer een financiële beleggingsfactor

Ratings zijn relatief nieuw in de Nederlandse zorgsector, maar winnen inmiddels aan populariteit. Voor welke doeleinden kan een rating worden ingezet en wordt de rating in de toekomst belangrijker? Als zorginstelling streeft u uiteraard naar een zo gunstig mogelijke rating. Maar welke invloed heeft u op de uiteindelijke rating? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen. Rating niet alleen voor het […]

Wordt een rating belangrijker voor zorginstellingen

De financiële gezondheid van een zorginstelling wordt bepaald in de mate dat zij op zowel de korte, als de lange termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor de korte termijn speelt de liquiditeitspositie hier een belangrijke rol in. Eén van de indicatoren die kan worden gebruikt voor het bewaken van een gezonde liquiditeitspositie is de current ratio, ofwel de verhouding tussen de […]

Current ratio als indicator voor liquiditeitsbewaking

In opdracht van het ministerie van BZK en NEPROM hebben Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt, en Max van Son, adviseur bij Finance Ideas een verkenning uitgevoerd naar de verdere uitwerking en haalbaarheid van een Nationaal Koopstartfonds. Koopstartfonds: 10.000 woningen beschikbaar en betaalbaar In de huidige woningmarkt is het voor starters steeds moeilijker om een koopwoning te verwerven. Door het grote woningtekort en de […]

Onderzoek uitwerking en haalbaarheid Nationaal Koopstartfonds

We hebben in Nederland de twee na beste zorg van Europa. Tegelijk hebben we ook te maken met trends zoals toenemende vergrijzing, een groei van het aantal mensen met chronische ziekten en alsmaar stijgende zorgkosten. Dit soort ontwikkelingen zet de kwaliteit van zorg onder druk. Omdat het systeem van gezondheidszorg in Nederland ingericht is op het behandelen van ziekten, missen we structurele duurzame […]

HealthKIC: Een initiatief voor het creëren van een gezonde samenleving

Wat doen asset managers eigenlijk gedurende het jaar…? Hoe ziet een jaarcyclus van asset management eruit? Welke uitgangspunten gebruiken ze daarbij? En hoe zorgen ze voor de verbinding tussen strategische doelstellingen en de dagelijkse operationele uitvoering? Hoog tijd om die vragen te beantwoorden! Uitgangspunten bij de jaarplanning van asset management Asset management heeft als belangrijkste functie het verbinden van de strategische doelstellingen met […]

De jaarcyclus van asset management

Het rekenen aan investeringen is een onderwerp dat (nog steeds) veel vragen oproept bij corporaties. In onze discussiepaper over investeringsafwegingen van vorig jaar bespraken we reeds een aantal keuzes en mogelijkheden rond de rekenarij. In dit artikel worden vijf relevante vragen beantwoord die woningcorporaties hebben rond het rekenen aan investeringen. Rendementsberekening en sturing ORT budget Aandachtspunten deltamethodiek Omgang met deltamethodiek Marktwaarde als eindwaarde Gevalideerd rekenprogramma […]

Vijf vragen over rekenen aan investeringen

In de afgelopen periode hebben meer dan 100 corporatieprofessionals deelgenomen aan onze wonen en zorg quiz. Daaronder bevinden zich onder andere bestuurders, strategen, asset managers en projectmanagers (zorg)vastgoed. De uitkomsten van de quiz laten zien dat soms al veel kennis aanwezig is, maar dat het thema wonen en zorg voor veel corporaties nog relatief onbekend terrein is. Dit artikel staat stil bij drie […]

Drie aandachtspunten uit de wonen en zorg quiz

Op 23 september 2021 ging de kogel door de kerk. Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2022 is de motie-Hermans (VVD) aangenomen, waarin behalve diverse beleidsintensiveringen ook staat dat de verhuurderheffing met € 500 miljoen verlaagd dient te worden. Een eerste belangrijke stap naar de mogelijk volledige afschaffing van de verhuurderheffing. Wat betekent dit voor uw woningcorporatie? Wat is voor u belangrijk […]

Verhuurderheffing met regionale herverdeling en een nieuwe begroting

Onder beleggers in de commerciële vastgoedmarkt is veel aandacht voor de energietransitie en fysieke klimaatrisico’s. Waarom is er zoveel aandacht voor deze risico’s? Is dat vanuit financiële of maatschappelijke risico’s? En vooral: wat kunnen corporaties hiervan leren? Voor antwoorden gaat Daan Vrijmoet, senior adviseur bij Finance Ideas, in gesprek met Vincent van Bijleveld, directeur duurzaam beleggen bij Finance Ideas en GREEN. Vincent is […]

Duurzaamheidslessen uit de commerciële vastgoedmarkt

Geertjan Vrolijk is de winnaar van de 1e scriptieprijs van Aedes. Zijn scriptie Risk Appetite of the Dutch Social Housing Sector over risicobereidheid “vormt een heel mooi framework waar corporaties mee aan de slag kunnen. Ook is het onderwerp belangrijk voor de toekomst”, aldus het juryrapport. “Stel dat de verhuurderheffing eraf gaat en corporaties meer gaan investeren, hoeveel risico neem je dan?”. Wij […]

Risicobereidheid van de Nederlandse Sociale Huursector

Typ hier uw vraag...