Finance Ideas nieuws en publicaties

De adviseurs van Finance Ideas zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering. We houden u dan ook graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuws en publicaties. Ontvangt u graag direct het nieuws, tips en tools in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws per onderwerp

Publicaties per onderwerp

Het merendeel van de corporaties stuurt vooral op de kasstromen om de financiële continuïteit te bewaken. Daarnaast zijn corporaties verplicht om de marktwaarde en beleidswaarde van hun vastgoed op te leveren. Deze begrippen hebben voor veel corporaties momenteel slechts beperkt toegevoegde waarde. Dit is zonde, met name omdat er veel tijd en geld gaat zitten in het berekenen en onderhouden van deze begrippen. […]

Verbeteren beleidswaarde

‘Je moet het langzamerhand wel heel graag willen…’, zou je als corporatie zomaar kunnen zeggen. Want hoewel geclusterde zorgwoningen een belangrijk deel vormen van de opgave in de woningmarkt, is de businesscase vanuit financieel perspectief moeilijk te verantwoorden. Gelukkig is er ook hoop, want binnenkort komt de ‘zesde brief’ uit de Nationale Woon- en Bouwagenda. Wat is er aan de hand? Geclusterde zorgwoningen: […]

Kantelpunt bereikt bij geclusterde zorgwoningen

Het zijn drukke tijden voor de corporatiemedewerkers die zich bezig houden met de begroting. En dan hebben we het niet alleen over de financiële medewerkers, maar ook over de collega’s die input leveren aan de onderhouds- en investeringsbegroting. Wij voeren voor diverse corporaties een controle uit op de meerjarenbegroting. Hierbij de vier veelvoorkomende bevindingen en de vier aandachtspunten van de Aw. Aandachtspunten van […]

Aandachtspunten Aw & WSW voor uw meerjarenbegroting

Op 15 september 2022 vond de vijfde editie van Finance Ideas Talks plaats op het mooie ‘Landgoed de Horst’ in Driebergen. Extra fijn om, na twee jaar wachten als gevolg van de coronapandemie, weer bij elkaar te komen met ruim 150 geïnteresseerden en te praten over het woningtekort en de energiearmoede. Wat hebben we deze middag besproken? Na het welkomstwoord van Thomas Heijdendael, […]

Finance Ideas Talks 2022

Zowel in de cure als de care sector laat COVID-19 op operationeel vlak zijn sporen achter. De negatieve trend uit 2020 krijgt daarmee een structureel karakter. De toename van het ziekteverzuim, personeelsverloop en aandeel personeel niet in loondienst is duidelijk zichtbaar en zorgt voor een onverminderd hoge werkdruk. De compensatiemaatregelen gerelateerd aan COVID-19 hebben in 2021 wel een trendbreuk voorkomen ten aanzien van […]

Hoge werkdruk en krapte arbeidsmarkt leidt komende jaren tot financiële onzekerheid in de zorg

Belangrijkste ontwikkelingen op een rij Inflatie in eurozone afgelopen augustus opnieuw hoger; De ECB verhoogt de depositorente in september 2022 met 0,75 procentpunt; IRS blijft op een relatief hoog niveau; De Fed voert de vierde renteverhoging van dit jaar door. De ECB verhoogt rente in juli en september 2022, verdere renteverhogingen worden verwacht De inflatie in de eurozone (HCIP) is in de afgelopen […]

Inflatie en rentestanden in Europa stijgen

De NZa heeft recent de nieuwe beleidsregel inzake de nhc en nic en de tarieven voor de Wlz vastgesteld. De belangrijkste conclusie is dat de tarieven in 2023 op de gebruikelijke wijze worden geïndexeerd, maar er per 1 januari 2024 een herijking gaat plaatsvinden. De herijking zorgt naar verwachting voor een verlaging van de nhc en nic van respectievelijk circa 7-8% en 2,5%. […]

Veelgestelde vragen van zorginstellingen over herijking nhc en nic

Het is erg verleidelijk om de huren voor de minima te bevriezen of zelfs te verlagen. Zeker nu er sprake is van een groot koopkrachtverlies, veroorzaakt door de zeer hoge inflatie. Wat zijn de consequenties? Johan Conijn, Max van Son en Jelmer Dioncre delen hun visie. Huurbevriezing: een terugblik in de tijd In het recente verleden, toen er nog geen koopkrachtverlies was, deden […]

De huurverlaging in 2024: mogelijk vergaande consequenties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan een herijking van de normatieve huisvestingscomponent, oftewel de nhc. Deze nhc is de vergoeding voor vastgoed waarin mensen wonen met een zogeheten zorgindicatie voor intramurale zorg met verblijf. De herijking zorgt naar verwachting voor een verlaging van de nhc met ruim 7% in 2024. Dit heeft een negatieve impact op de financierbaarheid van zorgvastgoed en raakt daarmee […]

Veel gestelde vragen over de herijking van de nhc

Energiearmoede zou zo maar eens het woord van het jaar 2022 kunnen worden, helaas. Want sinds de Oekraïense invasie is begonnen en onze energieprijzen dagelijks records breken, groeien de zorgen. Zorgen over Oekraïne, maar ook zorgen over de betaalbaarheid van onze energierekening.  Hoewel journalisten sinds afgelopen maart regelmatig spreken over de term energiearmoede, missen we in dit maatschappelijk debat de feiten en diagnose […]

Energiearmoede het hele verhaal achter de ontbrekende feiten

De afgelopen jaren namen de meeste corporaties alle macro-economische parameters rechtstreeks over van de voorschriften van Aw en WSW; de Leidraad was daarmee heilig. Dit jaar lijkt alles anders. Volatiliteit economie weegt mee in de begroting Het is voor het eerst dat de Leidraad niet meer door het WSW wordt gepubliceerd maar alleen door de Aw. Bij publicatie schrijft het WSW: “Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) […]

Zes tips voor het omgaan met renteverwachtingen in de begroting

De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties is weer gepubliceerd! De IBW is bedoeld om huurdersorganisaties en gemeenten een indruk te geven van de financiële polsstok van de corporatie ten behoeve van de prestatieafspraken. Naast dit steuntje in de rug voor lokale belanghebbenden, leidt publicatie van de IBW ieder jaar tot een discussie over de bijdragen van corporaties aan de volkshuisvesting op landelijk niveau. Maar wat […]

IBW 2022 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde op 5 juli 2022 de nieuwe beleidsregel inzake de nhc en nic en de tarieven voor de Wlz vast. De belangrijkste conclusie is dat de nhc-tarieven in 2023 nog met de gebruikelijke 2,5% stijgen, maar er per 1 januari 2024 een tariefdaling zal plaatsvinden van 7- 8%. Waar komt deze daling vandaan? En wat betekent dit voor een […]

Tariefdaling nhc in 2024

De stof van het Programma Woningbouw is inmiddels neergedaald en de Nationale prestatieafspraken woningcorporaties zijn eind juni gemaakt. De opgave voor bestaand bezit is groot. Maar ook de uitbreidingsopgave is niet mals. Het bouwtempo moet flink omhoog. Het doel is om in de periode 2022 t/m 2030 250.000 sociale huurwoningen te realiseren. Dit is inclusief sloop en verkoop, netto bedraagt de toevoeging minimaal […]

Nieuwbouw als sluitpost van uw begroting?

Zorginstellingen in de langdurige zorg ontvangen een vergoeding voor huisvestingslasten van bewoners die zogeheten intramurale zorg met verblijf van het ontvangen. Het betreft de zogeheten normatieve huisvestingscomponent (NHC). De NHC wordt per 1 januari 2024 herijkt, wat naar verwachting leidt tot een gemiddelde tariefdaling van ongeveer 7-8%. Welke impact heeft dit op de zorginstelling die bij jouw corporatie huurt? En wat betekent dit […]

Webinar: herijking NHC – de impact voor woningcorporaties

Zorginstellingen zien de komende jaren een grote investeringsopgave in vastgoed op zich afkomen. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met een forse stijging van de bouwkosten, stijgende rente en dalende tarieven. Met name de bouwkostenstijging heeft een grote impact op de geplande investeringen. Ruim driekwart van de financials in de zorg verwacht dat geplande investeringen worden uitgesteld, ‘on hold’ gezet of in versoberde vorm doorgang […]

Zorginstelling worstelen met hogere bouwkosten vastgoedinvesteringen

Op 5 juli 2022 heeft de NZa de nieuwe beleidsregel inzake de nhc en nic en de tarieven voor de Wlz vastgesteld. De belangrijkste conclusie is dat de nhc- en nic-tarieven in 2023 op de gebruikelijke wijze worden geïndexeerd en per 1 januari 2024 vindt er een herijking (lees: tariefdaling) plaats. Onderstaand geven we een nadere toelichting met de belangrijkste implicaties voor uw […]

Herijking nhc en nic per 2024: wat betekent dit voor uw organisatie?

De normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) worden per 1 januari 2024 herijkt. Naar verwachting leidt dit tot een gemiddelde daling van respectievelijk 7-8% en 2,5%. Welke impact heeft dit op uw vastgoedportefeuille en investeringsprogramma? Naar aanleiding van de vele vragen rondom dit onderwerp organiseren we een gratis webinar voor zorginstellingen. Wat kunt u verwachten? In dit webinar bieden we inzicht in […]

Webinar: herijking nhc en nic – impact voor zorginstellingen

Dit artikel bevat de hoofdlijnen uit het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen van het ministerie van VWS, met specifieke aandacht voor het vraagstuk van scheiden wonen en zorg. Programma WOZO: ‘Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’ Recent heeft de minister voor VWS het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gelanceerd. Het programma bestaat […]

Programma WOZO in het kort

Een bundeling van 46 columns uit het Financieel Dagblad In dit e-book van Johan Conijn neemt hij u mee in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het is een bundeling van de 46 columns die door het Financieel Dagblad zijn gepubliceerd in de periode september 2019 tot juni 2021. Johan geeft een kritische blik op het beleid en in de bundeling passeert een groot […]

e-Book Johan Conijn: Woningmarkt – Een tijdsbeeld 2018 t/m 2021

Typ hier uw vraag...