Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

Geplaatst op 12 juli 2020, door
Categorie Zorginstellingen
Onderwerpen , ,

U heeft een investeringsopgave liggen en de wens hiervoor deels externe financiering aan te trekken. Het verkrijgen van financiering is een omvangrijk en langdurig traject. Hoe ziet zo’n proces eruit en hoe kunt u een dergelijk traject zo efficiënt mogelijk doorlopen? Finance Ideas heeft een stappenplan opgesteld, dat inzage geeft in de verschillende onderdelen die doorlopen moeten worden in een financieringstraject.

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

Stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering

 1. Toetsen financiële haalbaarheid

  De ambities, strategie en bijbehorende investeringsopgave van de zorginstelling dienen financieel te worden getoetst. Hiervoor kunt u een integrale meerjarenraming opstellen, waarbij de uitkomsten worden afgezet tegen de interne normen en de financiële convenanten die de zorginstelling met de bank heeft afgesproken of de eisen die gebruikelijk zijn in de markt. Op basis van de meerjarenraming wordt tevens de omvang van de benodigde (geborgde) financiering en de timing hiervan vastgesteld. Het is uiteraard ook mogelijk dat uit de meerjarenraming blijkt dat u juist risicodragend kapitaal (bijvoorbeeld via een vastgoedbelegger) nodig heeft, omdat de financiële ratio’s onvoldoende ruimte bieden.

 2. Financieringsstructuur vaststellen

  Op basis van de uitkomsten in de meerjarenraming, de type investeringen en het risicoprofiel en de specifieke wensen en eisen van de zorginstelling, dient een optimale en passende financieringsstructuur te worden vastgesteld. Enkele belangrijke karakteristieken zijn de looptijd van de lening, type lening, wel/geen rente-instrumenten, aflossingsstructuur en de gewenste rentevastperiode (indien van toepassing). Finance Ideas heeft een aantal tips die u kunt gebruiken bij het opstellen van een (bancaire) financieringsstructuur.

 3. Informatiememorandum opstellen

  De volgende stap is het opstellen van een informatiememorandum, ook wel bid book genoemd. Dit bevat alle benodigde informatie voor potentiële financiers om een goede beoordeling te kunnen uitvoeren. Op basis hiervan wordt bepaald of zij financieringsaanbod willen doen of niet. Financiers en het WFZ vragen veel informatie. Dergelijke trajecten zijn vaak complex en tijdrovend. De kunst is de juiste informatie te verzamelen en vervolgens te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket.

  Het informatiememorandum dient niet alleen de financiële businesscase en een toelichting op de (vastgoed)investeringen te bevatten. De onderbouwing van de strategische keuzes van de zorginstelling in relatie tot eerder genoemde onderdelen zijn minstens zo belangrijk. Finance Ideas heeft een document opgesteld dat als hulpmiddel kan dienen bij het opstellen van een informatiememorandum. Het bevat alle onderdelen om tot een compleet, samenhangend en kwalitatief goed onderbouwd informatiememorandum te komen.

 4. Potentiële financiers selecteren

  Nadat het informatiememorandum is opgesteld, kan de financieringsaanvraag de deur uit. Hiervoor kunt u verschillende partijen aanschrijven. Bij ongeborgde financiering is het zinvol om een zogenoemde beauty contest op te zetten, waarbij verschillende financiers in concurrentie met elkaar treden. U bent dus niet per definitie enkel afhankelijk van uw huisbankier(s). Ervaring leert dat de voorwaarden en prijsvorming van partijen aanzienlijk kunnen verschillen. Hierdoor is het zeer aan te bevelen meerdere partijen te benaderen, zonder het traject onnodig zwaar en complex te maken. Uiteraard wordt dit mede bepaald door de mogelijkheden binnen de huidige leningportefeuille en de gevraagde financiering. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een borgingsverzoek bij het WFZ in te dienen. Borging via het WFZ kan u bepaalde voordelen opleveren.

 5. Kennismaking en beoordelen

  Nadat u de financieringsaanvraag heeft ingediend, voeren de potentiële financiers een korte scan uit om te bepalen of zij voldoende potentie zien om het financieringstraject te starten. Indien dit het geval is, wordt veelal eerst een kennismakingsgesprek ingepland. De zorginstelling kan in dit gesprek zichzelf voorstellen en haar strategie en beoogde investeringsplannen toelichten. Bij huisbankiers is dit uiteraard minder uitgebreid en zal het gesprek sneller dieper op de inhoud ingaan. Vervolgens gaan de financiers verder met de uitgebreide beoordeling. Hieruit volgen vaak nog enkele aanvullende vragen die de zorginstelling dient te beantwoorden. Om een dergelijk proces efficiënt te houden, raden wij aan om de aanvullende vragen van de verschillende financiers te verzamelen en te beantwoorden in een addendum. Dit addendum wordt vervolgens gedeeld met alle financiers.

 6. Onderhandelen

  Op basis van de beoordeling en gevraagde financieringsstructuur stellen de financiers een termsheet op (sommigen stellen direct een volledige kredietovereenkomst op). Deze termsheet kan zowel gecommitteerd als ongecommitteerd (indicatief) zijn. Uiteraard heeft een gecommitteerde termsheet sterk de voorkeur. Dit betekent dat de termsheet reeds de kredietcommissie heeft gepasseerd. Een termsheet dient veelal als basis om de definitieve financieringsstructuur vast te stellen.

  Dit kan namelijk per financier verschillen en tijdens een dergelijk traject zult u merken dat mogelijk niet alle financiers aan de oorspronkelijk gevraagde financieringsstructuur kunnen voldoen. Daarnaast geeft een termsheet ook inzicht in de belangrijkste voorwaarden van de financiering. Wij adviseren echter om de beoordeling altijd op basis van de volledig uitgewerkte kredietovereenkomsten te doen. De verwoording en uitwerking van deze voorwaarden zijn namelijk van essentieel belang. Tevens kunnen in de volledige kredietovereenkomsten additionele voorwaarden en bepalingen worden opgenomen die in eerste instantie niet uit de termsheets blijken.

  Uiteraard kunt u op basis van de termsheets wel een eerste reactie geven op de voorwaarden en aangeven wat u graag anders ziet. Vervolgens kunnen de financiers op basis van uw reactie de volledige kredietovereenkomst opstellen. Houd er rekening mee dat het opstellen van een termsheet en kredietovereenkomst afzonderlijk enkele weken (circa 4 tot 6 weken) in beslag neemt.

 7. Meest gunstige offerte kiezen

  Zoals gezegd kunt u op basis van de volledig uitgewerkte kredietovereenkomsten de verschillende aanbiedingen gaan vergelijken en beoordelen. Dit heeft als doel om uiteindelijk de meest gunstige offerte te kiezen. Hierbij is het van belang om niet enkel naar prijsstelling te kijken. Daarbij dient tevens te worden opgemerkt dat de aangeboden financieringsstructuren per financier erg van elkaar kunnen verschillen en om die reden moeilijk vergelijkbaar zijn. Het is om die reden van belang om de offertes op verschillende onderdelen te beoordelen. Hierbij kan worden gedacht aan totale kosten, zekerheid, flexibiliteit, financiële convenanten en overige voorwaarden. Welke onderdelen zwaarder meewegen kan uiteraard per situatie en per zorginstelling verschillen.

  Vaak blijkt uit een dergelijke beoordeling dat de verschillende aanbiedingen nog bepaalde elementen bevatten die een risico voor de zorginstelling vormen of simpelweg onaantrekkelijk zijn. Dit maakt u vervolgens kenbaar aan de financiers met het verzoek de kredietovereenkomst hierop aan te passen. Op deze manier arrangeert u de financiering tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Wij adviseren ook om de kredietovereenkomst juridisch te laten toetsen door een externe partij. Een dergelijke partij kan u wijzen op bepaalde risico’s in de voorwaarden waar u zich aan committeert. Ook kan een jurist u adviseren over het al dan niet op laten nemen van bepaalde uitzonderingen op de vaak uitgebreide algemene voorwaarden van de financier.

 8. Afronden

  In de afrondende fase wordt de definitieve kredietovereenkomst opgesteld, waarna deze ondertekend kan worden. In de kredietovereenkomst zijn vaak bepaalde verstrekkingsvoorwaarden opgenomen. Het vestigen van de zekerheden is één van de belangrijkste en vaak ook de meest complexe en tijdrovende voorwaarde waaraan moet worden voldaan. Wij hebben enkele tips voor u opgesteld bij het vestigen van zekerheden. Nadat u heeft voldaan aan de verstrekkingsvoorwaarden, wordt de financiering verstrekt en heeft u de beschikking over het geld.

Het stappenplan is gericht op het verkrijgen van ongeborgde bancaire financiering, maar eenzelfde proces wordt ook doorlopen bij het verkrijgen van WFZ-borging. Bij het verkrijgen van geborgde financiering zijn stap 6 en 7 echter minder omvangrijk, omdat hiervoor standaarddocumentatie wordt gebruikt en in principe op het laagste tarief wordt geselecteerd.

Heeft u vragen over dit stappenplan?

Heeft u vragen over deze stappen? Neem contact op met Lesley Zanen, zij denkt graag met u mee. Behoefte aan een sparringpartner? Finance Ideas schuift graag aan om u te adviseren bij het arrangeren van financiering, de meest voordelige financieringsstructuur en snel en efficiënt samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ.

Stel direct een vraag over het arrangeren van ongeborgde financiering

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Lesley Zanen
Adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...