6 vragen (en antwoorden) over de absolute EBITDA-eis van de bankCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Het verstrekken van financiering gaat gepaard met risico’s voor de financier. Een van de sturingsmiddelen om het risico te managen zijn de financiële convenanten die worden afgesproken met de kredietnemer. De eisen voor de solvabiliteit en de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) zijn in de zorg vooralsnog de meeste gebruikelijke convenanten. In een eerder artikel hebben wij reeds geschreven dat financiers steeds vaker een bepaalde EBITDA-eis, waaronder de Net Debt/EBITDA, opnemen in de kredietdocumentatie. In dit artikel gaan wij nader in op de vragen die u wellicht heeft over de absolute (of minimale) EBITDA-eis.  

#1: Wat is een absolute EBITDA-eis?

Een absolute EBITDA-eis is niets anders dan de bindende afspraak dat een zorginstelling in een bepaald boekjaar een bepaald niveau van de EBITDA moet realiseren. Ter herinnering: EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en is een benadering voor de vrije kasstroom. Een voorbeeld van een absolute EBITDA-eis is:

 2021202220232024 en verder
Minimale EBITDA€ 30 miljoen€ 31 miljoen€ 31,5 miljoen€ 32 miljoen

Het is hierbij gebruikelijk dat incidentele baten en lasten, zoals bijvoorbeeld verkoopopbrengsten van panden, worden uitgesloten in de berekening. Hierbij moet men niet alleen oog hebben voor de factoren die een hoge EBITDA veroorzaken, maar vanuit het perspectief van de zorginstelling uiteraard ook de incidentele factoren uitsluiten die eenmalig een lagere EBITDA veroorzaken. 

#2: Waarom is een absolute EBITDA een belangrijk sturingsmiddel?

Grootschalige investeringen gaan gepaard met een toename van de rente en afschrijvingen (ervan uitgaande dat externe financiering benodigd is). Om deze rente en afschrijvingen te kunnen dragen is een bepaald niveau van de EBITDA nodig (om een bepaald resultaat te realiseren). In de financiële prognose van de zorginstelling is dan ook veelal een stijging van de EBITDA zichtbaar om het investeringsprogramma te kunnen realiseren en een bepaald resultaat te behalen.

Aan de ene kant is dit een duidelijk intern sturingsmiddel. Indien het beoogde EBITDA-niveau niet wordt gerealiseerd, is dit een signaal dat het investeringsprogramma mogelijk moet worden bijgeschaafd of uitgesteld. Het is hierbij dus van belang dat het investeringsprogramma een bepaalde mate van flexibiliteit kent. Aan de andere kant is het ook een sturingsmiddel voor de banken dat voor de zorginstelling bepaalde risico’s met zich mee brengt.

#3: Hoe bepaalt de bank de EBITDA-eis?

Voor het aantrekken van financiering dient de zorginstelling een businesscase inclusief financiële prognose in bij de bank. De bank beoordeelt de businesscase en baseert de eisen voor de financiële convenanten op de prognose. Een afslag van circa 10% tot 15% is hierbij gebruikelijk. Met andere woorden: indien de prognose een EBITDA van € 20 miljoen in 2021 laat zien, dan eist de bank hoogstwaarschijnlijk een minimale EBITDA van € 17 of € 18 miljoen in 2021. De EBITDA-eis is veelal de meest knellende ratio en de ruimte is vaak een stuk beperkter dan bijvoorbeeld de ruimte in de solvabiliteit en DSCR.

#4: Wat zijn de risico’s van een absolute EBITDA-eis?

Het grootste risico schuilt in het opnemen van een te ambitieuze EBITDA in de prognose. Een stijging kan nodig zijn om de investeringen te realiseren. En een zorginstelling wil uiteraard een (zeer) positieve businesscase neerleggen om de kans op externe financiering te vergroten.

Wees u echter bewust van de gevolgen hiervan. Indien de bank u confronteert met een minimale EBITDA-eis gebaseerd op een te ambitieuze prognose, dan is de kans natuurlijk reëel dat deze niet wordt gehaald (met alle gevolgen van dien). De bank moet dan (tegen hoge kosten) een waiver verstrekken en in het uiterste geval wordt de financiering opgeëist. Dit risico kunt u beperken door van tevoren uit te gaan van een realistische prognose.

#5: Welke afspraken kunt u met de bank maken?

Een ander middel om sturing te geven aan de absolute EBITDA-eis is door fasering van het investeringsprogramma. Dit speelt met name een rol bij zorginstellingen met een omvangrijk investeringsprogramma voor de komende vijf jaar of langer. De belangrijkste voorwaarde hierbij is uiteraard dat het investeringsprogramma in een bepaalde mate flexibel is en ook daadwerkelijk gefaseerd kan plaatsvinden. De eerste fase beslaat dan bijvoorbeeld de komende twee tot drie jaar.

De bank baseert de absolute EBITDA-eis op het niveau dat noodzakelijk is om de investeringen in deze periode te kunnen realiseren. Vervolgens wordt in de kredietdocumentatie opgenomen dat de EBITDA-eis na deze periode opnieuw wordt bekeken en herijkt. Hiermee wordt voorkomen dat de zorginstelling zich langdurig vastlegt aan een bepaalde eis gebaseerd op een lange termijn prognose. Een prognose die hoe dan ook bepaalde onzekerheden bevat. De zorginstelling blijft hierdoor op lange termijn flexibel en kan bijsturen waar nodig.

#6: Wat zijn de gevolgen bij resultaatsturing?

Ten slotte is het belangrijk om te beseffen wat de gevolgen zijn van een absolute EBITDA-eis in geval van resultaatsturing (hetgeen nog steeds bij veel zorginstellingen de focus heeft). De rente kan lager uitvallen dan de rente in de businesscase. Hierdoor valt het resultaat hoger uit dan verwacht. Bij resultaatsturing kan dit ertoe leiden dat de zorginstelling een lagere EBITDA accepteert, bijvoorbeeld door de extra ruimte aan personeel te besteden. Vanuit kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid een logisch gevolg. Vanuit risicoperspectief voor de bank moet deze extra ruimte echter wel passen binnen de EBITDA die is afgesproken. De focus van resultaat naar EBITDA heeft intern grote gevolgen. Het is dan ook belangrijk om het bestuur en de Raad van Toezicht hierin tijdig te informeren en op te leiden.

Heeft u vragen over de EBITDA van uw zorginstelling?

Heeft u vragen over de EBITDA, de consequenties voor uw zorginstelling of wilt u sparren over u specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact op met Daan van Houtum. Ons team ondersteunt bij het volledig arrangeren van financiering.

Heeft u een investeringsopgave en bijbehorende financieringsbehoefte? Dan is de eerste stap inzicht in uw financieringsmogelijkheden. Lees meer over de financieringsscan die uw mogelijkheden direct inzichtelijk maakt. Bekijk hier hoe het werkt en wat we van u nodig hebben.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over de absolute EBITDA-eis van de bank

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...