Let op uw financiële convenantenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Finance Ideas heeft de afgelopen jaren vele zorginstellingen (van ziekenhuis tot VVT-instelling) begeleid bij het arrangeren van financiering. Wij hebben in die jaren vele kredietovereenkomsten en voorwaarden voorbij zien komen. Door de diverse ontwikkelingen binnen de deelsectoren is het verkrijgen van financiering een steeds grotere uitdaging. De financiële convenanten veranderen (eisen die de bank stelt aan de financiële ratio’s). Ook zien we dat de overige voorwaarden (zowel financieel als niet-financieel) strenger worden. In dit artikel brengen we de belangrijkste elementen in kaart. We kijken naar de marktconforme eisen en beschrijven de definities die banken hanteren voor de verschillende financiële ratio’s.

Waiver en bijzonder beheer

Een van de belangrijkste elementen binnen de afspraken met de bank zijn de financiële convenanten. Indien de zorginstelling niet aan deze eisen voldoet is zij in default en kan de bank haar vordering direct opeisen. Toetsing vindt in principe eenmaal per jaar plaats aan de hand van de jaarrekening. In de praktijk zal een bank niet zo snel haar recht tot opeising uitoefenen. De vraag is namelijk of de middelen hiervoor beschikbaar zijn of bij executie beschikbaar komen. Meestal zal de bank eerst een waiver verstrekken. In dat geval gedoogt de bank (onder voorwaarden) voor een bepaalde tijd de default situatie. Uiteraard is hiervan alleen sprake indien de situatie (naar verwachting) tijdelijk is. Maatregelen die verder getroffen worden zijn bijvoorbeeld hogere rentetarieven, aangescherpte voorwaarden en frequentere informatievoorziening in de vorm van managementrapportages. In het uiterste geval komt ‘Bijzonder Beheer’ om de hoek kijken en/of volgt opzegging van het krediet.

Definities en marktconforme eisen

Dat het niet voldoen aan de financiële convenanten grote gevolgen heeft is duidelijk. Maar wat zijn de meest gangbare financiële convenanten? Wat zijn marktconforme eisen? En welke definities hanteren de banken voor de verschillende financiële ratio’s. Hieronder een korte uitleg.

Debt Service Coverage Ratio

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft aan in hoeverre een onderneming haar rente- en aflossingsverplichtingen vanuit de operationele kasstroom kan betalen. De DSCR wordt in de meeste gevallen als volgt berekend:

DSCR = EBITDA boekjaar / (Rentelasten – Rentebaten + Aflossingen boekjaar)

Banken kunnen echter verschillende definities hanteren over wat zij onder EBITDA of vrije kasstroom verstaan. De meest voorkomende verschillen zijn:

 • wel of niet meenemen van de leaseverplichtingen in de teller of noemer
 • vervangingsinvesteringen in mindering brengen op EBITDA
 • EBITDA corrigeren voor mutaties in voorzieningen
 • mutatie werkkapitaal verwerken in vrije kasstroom

De minimumeisen die banken hanteren voor de DSCR variëren tussen 1,2 en 1,4. Indien een zorginstelling nog niet voldoet aan de minimumeis wordt gebruik gemaakt van een step-up waarbij de financiële ratio binnen een afgestemde periode naar een bepaald niveau moet ontwikkelen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen weer en geeft inzicht in de financiële gezondheid op de lange termijn.

De solvabiliteit wordt als volgt berekend:

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen (balanstotaal)

Ook ten aanzien van de solvabiliteit hanteren banken verschillende definities. Al zien we hierin wel meer uniformiteit. Er wordt veelal gesproken over het ‘gecorrigeerd eigen vermogen’ en ‘gecorrigeerd balanstotaal’.

Het eigen vermogen is de som van:

 • Het (aandelen)kapitaal;
 • Het collectief gefinancierd gebonden vermogen;
 • Het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen.

Vervolgens wordt het eigen vermogen (en daarmee ook het balanstotaal) verminderd met de volgende balansposten:

 • Immateriële activa;
 • Deelnemingen;
 • Vorderingen op aandeelhouders/bestuurders en deelnemingen/groepsmaatschappijen;
 • Latente belastingvorderingen.

Sommige banken tellen ook jegens de bank achtergestelde vorderingen op bij het eigen vermogen (en verminderen het eigen vermogen met vorderingen op verstrekkers van achtergestelde vorderingen). Daarnaast komt het ook voor dat het eigen vermogen en balanstotaal vermeerderd worden met de contante waarde van operationele leaseverplichtingen.

Ten aanzien van de solvabiliteit is een minimumeis tussen de 20%-25%  gangbaar. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een step-up als een zorginstelling nog niet aan de minimumeis voldoet.

Overige financiële ratio’s

Voor de DSCR en solvabiliteit worden in alle kredietovereenkomsten (langlopende leningen) financiële convenanten vastgelegd. We zien de laatste tijd echter steeds meer een trend vanuit de banken om meer EBITDA gerelateerde convenanten terug te laten komen, zoals een absolute EBITDA of een Net Debt / EBITDA. Meer hierover in het artikel: 6 vragen (en antwoorden) over de absolute EBITDA-eis van de bank of  in het artikel: De Net Debt / EBITDA ratio: hoe zit het nu?

Hieronder volgen een aantal overige financiële ratio’s waarover de bank en de zorginstelling afspraken kunnen maken, maar niet standaard worden opgenomen.

 • EBITDA-marge: EBITDA / Totale opbrengsten
 • Absolute EBITDA
 • Omzetratio: Eigen vermogen / Totale omzet
 • Rentedekkingsratio: EBIT(DA) / Rentelasten
 • Cash sweep

Wij adviseren om bij het arrangeren van financiering in een vroegtijdig stadium afstemming te hebben over de definities en de gevolgen te toetsen in uw meerjarenraming. Tevens kan onderhandeld worden over de minimum eisen. Met behulp van een risicoanalyse krijgt de zorginstelling inzicht in de ruimte die zij heeft voordat zij in default is.

Lees meer over onze dienstverlening voor het arrangeren van financiering of neem voor advies contact op met onze adviseurs.

Of stel ons direct een vraag over uw financiële convenanten

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
  Gerelateerde artikelen

  Typ hier uw vraag...