Renovatie of sloop/nieuwbouw in Zwolle?

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Woningstichting SWZ is een middelgrote woningcorporatie in Zwolle met ongeveer 8000 verhuureenheden. SWZ bouwt, beheert en investeert in leefbaarheid en wijkvernieuwing. Een cluster portiekwoningen in een wijk in Zwolle is hard aan vernieuwing toe. De wijk waarin dit cluster ligt is de afgelopen jaren stapsgewijs verbeterd. Door het aanpakken van de woningen en de onderliggende garage boxen kan een volgende stap worden gezet.

Uitdaging

Bij SWZ bestond de behoefte om verschillende renovatiescenario’s en sloop-nieuwbouw op een eenduidige wijze met elkaar te vergelijken. Daarnaast wilde bestuurder en RvC  de maatschappelijke bijdrage van de verschillende scenario’s inzichtelijk hebben, zodat SWZ in staat was het financieel en maatschappelijke beste scenario te kiezen.

Onze aanpak

Finance Ideas en SWZ hebben gezamenlijk een aantal stappen doorlopen. Alle afdelingen die relevant zijn bij een investeringsafweging waren hierbij betrokken: Financiën, Wonen en Vastgoed. De samenwerking tussen de afdelingen en de wederzijdse kennisoverdracht stond centraal.

Stap 1: Strategische keuzes. Hoe beoordeel je investeringen, wat is de rol van marktwaarde en een door beleid beklemde marktwaarde (oftewel beleidswaarde), hoe stel je een rendementseis vast, hoe maak je de maatschappelijke inzet zichtbaar? In een tweetal bijeenkomsten is hierover gesproken en naar aanleiding hiervan heeft SWZ het investeringsstatuut aangepast.

Stap 2: Rekenmachine. Om een goede investeringsberekening te maken is gekozen om een pilot te doen met FIRE Investeringen. Deze software stelt SWZ niet alleen in staat om een IRR op beleidswaarde te berekenen, maar laat direct de beklemmingen zien als gevolg van het feit dat SWZ als corporatie niet hetzelfde beleid voert als een marktpartij.

Stap 3: Projectdoorrekeningen. Finance Ideas heeft op basis van gegevens van SWZ een eerste doorrekening gemaakt. Vervolgens is in meerdere rondes de input tegen het licht gehouden, wederom met Financiën, Wonen en Vastgoed. Deze discussies waren intensief, maar gaven veel inzicht in de werking van marktwaarde, beleidsbeklemmingen en daarmee de uitkomsten. Toen de input nauwkeurig en specifiek voor ieder scenario was vastgesteld konden scenario’s worden vergeleken en was SWZ in staat een keuze te maken.

Resultaat

De aanpak heeft ertoe geleid dat het investeringsproject is goedgekeurd. Nog belangrijker is dat zowel de principes als de aanpak voor toekomstige investeringsvoorstellen in gezamenlijkheid is vastgesteld. SWZ neemt nu stappen om de werkwijze en tooling verder te verankeren in de organisatie. Hierdoor is een robuuste beoordelingsmethode ontstaan waarmee SWZ nog jaren vooruit kan.

Waarom Finance Ideas?

Als onafhankelijk adviseur binnen de corporatiesector heeft Finance Ideas jarenlange ervaring met investeringsbeoordelingen op zowel strategisch als operationeel gebied. Hierdoor was SWZ in staat snel keuzes te maken over de wijze van beoordelen, maar ook over het concrete investeringsproject. De ondersteunende tooling die Finance Ideas heeft ontwikkeld voor het beoordelen van investeringen was direct inzetbaar voor SWZ.

Lees meer over onze dienstverlening of neem voor advies contact op met onze adviseurs.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...