Let op: informatieplicht energiebesparingCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Vanaf 1 juli 2019 geldt een informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen (ook wel inrichtingen genoemd) die onder de energiebesparingsplicht vallen. De energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit) is alleen van toepassing op degene die inrichtingen van het type A of B drijft. Zorginstellingen vallen onder type A.

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht?

Zoals gezegd geldt de energiebesparingsplicht op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit alleen voor inrichtingen van het type A of B. Het gaat daarbij om de inrichtingen die middelgrote energieverbruikers of grootverbruikers van energie zijn. Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting bepaalt vervolgens of het bedrijf aan de energiebesparingsverplichting moet voldoen.

De verplichting is van toepassing voor inrichtingen met de volgende kenmerken:

  • Middelgrote energieverbruikers: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een verbruik van aardgas(equivalenten) in enig kalenderjaar van 25.000 m³ tot 75.000 m³.
  • Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks verbruik van aardgas(equivalenten) van minimaal 75.000 m³.

Een inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt, moet alle maatregelen doorvoeren die zich in vijf jaar of korter terugverdienen. Het gaat hierbij over besparing van energie in welke vorm dan ook. Duurzame energiemaatregelen (voor het opwekken van energie) zijn geen verplichting op basis van artikel 2.15 en zijn dan ook geen alternatief voor energiebesparende maatregelen.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw inrichting onder de energiebesparingsplicht? Dan komt daar ook de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Daarna dient eenmaal per vier jaar een nieuw rapport te worden ingediend. Het indienen van het rapport gebeurt via het eLoket van RVO.nl. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een stappenplan gepubliceerd om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt.

Per erkende maatregel kunt u aangeven of deze wel of niet is uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel hebt genomen. Vervolgens dient u ook aan te geven of de maatregel overal is toegepast of alleen in bepaalde ruimten. Indien een erkende maatregel (nog) niet is doorgevoerd, dient u een reden op te geven. In geval van een alternatieve maatregel bent u verplicht deze te omschrijven.

De gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd of een omgevingsdienst waarnaar de toezicht- en handhavingstaken zijn gedelegeerd, haalt de rapportage op in eLoket. Vervolgens controleren zij op basis van de informatie in het rapport of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. De gemeente of omgevingsdienst kan aanvullende vragen hebben met betrekking tot de inrichting of een controlebezoek willen uitvoeren.

Het niet voldoen aan de wet kan leiden tot een last onder dwangsom.

Wat is het verschil met de energie-auditplicht?

Naast de informatieplicht energiebesparing kunt u ook (vanaf 2015) een EED-auditplicht hebben voor de gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers (meer dan 250 FTE), of de omzet (≥ € 50 miljoen) en het jaarlijkse balanstotaal (> € 43 miljoen). De energie-audit heeft tot doel het verzamelen van informatie over het actuele energieverbruik van een onderneming. Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Op basis van de verzamelde informatie dienen de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te worden gesignaleerd en gemeten.

Een EED-audit bestaat uit:

  • Schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer).
  • Beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  • Gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende vier jaar.
  • Beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

De energie-audit dient iedere vier jaar te worden uitgevoerd. Er gelden enkele uitzonderingen voor het uitvoeren van de energie-audit, bijvoorbeeld wanneer u (onder voorwaarden) een duurzaam keurmerk voert.

Wilt u weten of energiebesparende maatregelen voor u een rendabele investering zijn?

Een doorrekening geeft u inzicht in wat de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen is en of dit tot een rendabele businesscase leidt. Een businesscase kan bijdragen aan interne besluitvorming bij o.a. investeringen en aan de communicatie naar stakeholders zoals de Raad van Toezicht. De uitwerking van de businesscase verschaft alle informatie om een goede analyse te kunnen maken van uw organisatie en een oordeel te kunnen vormen over onder andere de financieringsbehoefte. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van uw businesscase of een second opinion op een bestaande? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs, zij denken graag met u mee.

Bronnen:
RVO: Informatieplicht voor bedrijven en instellingen
InfoMil: Energiebesparing en het Activiteitenbesluit
RVO: Energie-audit EED

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de informatieplicht energiebesparing

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...