25 vragen voor meer inzicht in uw treasuryfunctieCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Het ontstaan van de treasuryfunctie gaat ver terug en wordt in verband gebracht met onder andere Egyptische dynastieën en de tempeliers. Hoewel treasury hiermee een lange historie kent, wordt het belang van treasury vaak nog onderschat. Onwetendheid (en daarmee onbegrip) en andere prioriteiten bij het bestuur en toezichthouders liggen hier vaak aan ten grondslag. Ook in de zorg valt er nog veel te winnen met het verder professionaliseren van de treasuryfunctie. Dit begint met een korte analyse aan de hand van een vragenlijst over de treasuryfunctie binnen uw organisatie.

Treasury is altijd al belangrijk geweest

Vanuit de maatschappelijke functie is risicobeheersing en het voeren van een passend risicobeleid altijd al belangrijk geweest voor een zorginstelling. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Hiermee is treasury dus altijd al belangrijk geweest in de zorg. De veranderingen in de bekostiging hebben er echter voor gezorgd dat de treasuryfunctie nog belangrijker is geworden en steeds meer bij naam wordt genoemd.

Treasury onderdeel van professionele bedrijfsvoering

Treaury is in feite het financiële hart van de organisatie en zorgt ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoering en het in stand houden van de kwaliteit hiervan. Bij veel zorginstellingen krijgt treasury echter nog te weinig aandacht. Dit terwijl het verkrijgen van financiering steeds uitdagender wordt. Inzicht in de opbouw van eigen middelen, in combinatie met de druk op de operationele kasstroom, is essentieel. En is bovendien standaard onderdeel van professionele bedrijfsvoering.

Vragenlijst geeft inzicht in uw treasuryfunctie

Om u te ondersteunen hebben wij een vragenlijst opgesteld om meer inzicht te verkrijgen in uw huidige treasuryfunctie. Met het beantwoorden van deze vragen zet u een belangrijke stap om de treasuryfunctie binnen uw organisatie verder te professionaliseren.

Beleid en strategie
1. Wat zijn de doelstellingen en kaders omtrent treasury?
2. Sluiten deze kaders en doelstellingen aan op de huidige ontwikkelingen in de zorgsector?
3. Sluit het treasurybeleid aan op de doelstellingen en strategie van de organisatie?
4. Is er beleid geformuleerd omtrent de verschillende treasuryactiviteiten en is dit van voldoende kwaliteit?
5. Is er een treasurystatuut opgesteld en is dit recent (< 3 jaar) genoeg?
Treasuryorganisatie
6. Is de treasuryfunctie duidelijk belegd binnen de organisatie?
7. Is er voldoende back-up geregeld?
8. Heeft treasury voldoende prioriteit en is voldoende tijd beschikbaar om de taken naar behoren uit te voeren?
9. Is er voldoende kennis in de organisatie aanwezig op het gebied van treasury?
10. Welke overige functies zijn bij treasury betrokken?
11. Zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de betrokken functies duidelijk omschreven?
12. Is er voldoende scheiding tussen de diverse functies?
13. Is treasury in voldoende mate geïntegreerd in de P&C-cyclus?
14. Hoe is de interne controle op treasury ingericht?
Risicomanagement
15. Zijn de risico’s die relevant zijn voor treasury (o.a. renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico) in voldoende mate uitgewerkt?
16. Zijn er normen/KPI’s t.a.v. deze risico’s geformuleerd?
17. Hoe worden deze risico’s getoetst en beheerst?
18. Worden risico’s tijdig gesignaleerd?
Informatievoorziening
19. Wordt er een liquiditeitsprognose op zowel korte als (middel)lange termijn opgesteld?
20. Wordt de liquiditeitsprognose afgezet tegen de realisatie en worden verschillen verklaard? Wordt hiervan in voldoende mate geleerd?
21. Is de input voor de liquiditeitsprognose van voldoende kwaliteit?
22. Hoe is de informatievoorziening aan het management, de toezichthouders en externe stakeholders ingericht? Is deze informatievoorziening van voldoende kwaliteit?
23. Zijn alle relevante contracten (zoals kredietdocumentatie en zekerhedendocumentatie) aanwezig en direct toegankelijk?
24. Welke interne documenten zijn opgesteld die relevant zijn voor treasury?
25. Zijn deze documenten van voldoende kwaliteit en bestaat er samenhang tussen de verschillende documenten en het treasurybeleid?

Ondersteuning en advies nodig rondom treasury?

Heeft u behoefte aan ondersteuning rondom treasury? Als sparringpartner en adviseur met jarenlange ervaring in de care en cure sector ondersteunen wij zorginstellingen met onder andere cashmanagement, werkkapitaalbeheer en langlopende financiering. Dit kan een specifiek vraagstuk zijn, maar ook doorlopende brede ondersteuning ten aanzien van uw treasuryfunctie (bijvoorbeeld middels een abonnement). Lees meer over de mogelijkheden rondom Treasury Support of neem contact op met Pim Diepstraten.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw treasuryfunctie of Treasury Support

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...