Quick wins voor uw treasuryfunctieCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Het belang van treasury wordt nog vaak onderschat. Onwetendheid (en daarmee onbegrip) en andere prioriteiten bij het bestuur en toezichthouders liggen hier vaak aan ten grondslag. Ook in de zorg valt er nog veel te winnen met het verder professionaliseren van de treasuryfunctie. In dit artikel geven we u handvatten om uw treasuryfunctie verder te professionaliseren.

Hogere rentes op overtollige liquiditeit

Net zoals in andere sectoren wordt het (door gestegen marktrentes) ook voor de zorg weer interessant om te kijken naar de optimale manier om overtollige liquiditeit in te zetten. Wel vraagt dit om actief treasurybeleid, waaronder effectief werkkapitaalbeheer, inzicht in de liquiditeitsontwikkeling en beleid over de vereisten aan de tegenpartij die de liquide middelen beheert.

Treasuryfunctie steeds belangrijker in de zorg

Vanuit de maatschappelijke functie is risicobeheersing en het voeren van een passend risicobeleid altijd al belangrijk geweest voor een zorginstelling. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Hiermee is treasury dus altijd al belangrijk geweest in de zorg. De veranderingen in de bekostiging hebben er echter voor gezorgd dat inzicht in de risico’s en daarmee de treasuryfunctie steeds belangrijker is geworden en steeds meer bij naam wordt genoemd.

Treasury onderdeel van professionele bedrijfsvoering

Treasury is in feite het financiële hart van de organisatie en zorgt ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoering en het in stand houden van de kwaliteit hiervan. Een belangrijke discipline in tijden waar het verkrijgen van financiering steeds uitdagender wordt, gezien de uitdagingen van de zorgsector. Inzicht in het werkkapitaalbeheer en de opbouw van eigen middelen is essentieel. En is bovendien een standaard onderdeel van professionele bedrijfsvoering. Gezien de gestegen marktrente is effectiever werkkapitaalbeheer en het verstandig inzetten van (over)liquiditeit weer belangrijk geworden.

Vragenlijst geeft inzicht in uw treasuryfunctie

Om u te ondersteunen hebben wij een vragenlijst opgesteld om meer inzicht te verkrijgen in uw huidige treasuryfunctie. Met het beantwoorden van deze vragen zet u een belangrijke stap om de treasuryfunctie binnen uw organisatie verder te professionaliseren.

Beleid en strategie
1. Wat zijn de doelstellingen en kaders omtrent treasury?
2. Sluiten deze kaders en doelstellingen aan op de huidige ontwikkelingen in de zorgsector?
3. Sluit het treasurybeleid aan op de doelstellingen en strategie van de organisatie?
4. Is er beleid geformuleerd omtrent de verschillende treasuryactiviteiten en is dit van voldoende kwaliteit?
5. Is er een treasurystatuut opgesteld en is dit recent (< 3 jaar) genoeg?
Treasuryorganisatie
6. Is de treasuryfunctie duidelijk belegd binnen de organisatie?
7. Is er voldoende back-up geregeld?
8. Heeft treasury voldoende prioriteit en is er voldoende tijd beschikbaar om de taken naar behoren uit te voeren?
9. Is er voldoende kennis in de organisatie aanwezig op het gebied van treasury?
10. Welke overige functies zijn bij treasury betrokken?
11. Zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de betrokken functies duidelijk omschreven?
12. Is er voldoende scheiding tussen de diverse functies?
13. Is treasury in voldoende mate geïntegreerd in de P&C-cyclus?
14. Hoe is de interne controle op treasury ingericht?
Risicomanagement
15. Zijn de risico’s die relevant zijn voor treasury (o.a. renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico) in voldoende mate uitgewerkt?
16. Zijn er normen/KPI’s t.a.v. deze risico’s geformuleerd?
17. Hoe worden deze risico’s getoetst en beheerst?
18. Worden risico’s tijdig gesignaleerd?
Informatievoorziening
19. Wordt er een liquiditeitsprognose op zowel korte als (middel)lange termijn opgesteld?
20. Wordt de liquiditeitsprognose afgezet tegen de realisatie en worden verschillen verklaard? Wordt hiervan in voldoende mate geleerd?
21. Is de input voor de liquiditeitsprognose van voldoende kwaliteit?
22. Hoe is de informatievoorziening aan het management, de toezichthouders en externe stakeholders ingericht? Is deze informatievoorziening van voldoende kwaliteit?
23. Zijn alle relevante contracten (zoals kredietdocumentatie en zekerhedendocumentatie) aanwezig en direct toegankelijk?
24. Welke interne documenten zijn opgesteld die relevant zijn voor treasury?
25. Zijn deze documenten van voldoende kwaliteit en bestaat er samenhang tussen de verschillende documenten en het treasurybeleid?

Ondersteuning en advies nodig rondom treasury?

Heeft u vragen over uw treasuryfunctie of de mogelijkheden rondom overtollig liquiditeit? Als sparringpartner en adviseur met jarenlange ervaring in de care en cure sector ondersteunen wij zorginstellingen met onder andere cashmanagement, werkkapitaalbeheer en langlopende financiering. Dit kan een specifiek vraagstuk zijn, maar ook doorlopende brede ondersteuning ten aanzien van uw treasuryfunctie (bijvoorbeeld middels een abonnement). Stel uw vraag via onderstaand formulier, lees meer over de mogelijkheden rondom Treasury Support of neem contact op met Maarten van den Broek.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw treasuryfunctie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...