Aandachtspunten bij het opstellen van een financieringsstrategieCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Veel zorginstellingen kennen een aanzienlijke investeringsopgave de komende jaren. Veelal dient deze opgave deels te worden gefinancierd met extern vermogen. Hiervoor heeft een zorginstelling meerdere financieringsmogelijkheden. Om te komen tot de meest optimale financieringsstructuur is het raadzaam om een financieringsstrategie met zowel een voorkeursscenario als fall-back scenario te formuleren. In dit artikel geven wij een aantal aandachtspunten bij het opstellen van een dergelijke strategie.

#1: Stel een integrale meerjarenraming op en bepaal de financieringsbehoefte

Op basis van de integrale meerjarenraming wordt de financiële haalbaarheid van een investeringsprogramma getoetst en wordt de financieringsbehoefte bepaald. De uiteindelijke financieringsbehoefte is mede afhankelijk van de opbouw uit eigen middelen vanuit de operationele kasstroom en eventuele overige opbrengsten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten). Ook dient rekening te worden gehouden met eventuele terugbetalingsverplichtingen op de balans en vorderingen die geïnd worden.

#2: Breng de huidige leningportefeuille in kaart

Indien er (vreemd) vermogen moet worden aangetrokken voor de invulling van de financieringsbehoefte, dient onder andere rekening te worden gehouden met de bestaande leningportefeuille. Hierbij moet worden gekeken naar de verhouding tussen ongeborgde en geborgde financiering, de momenten van renteherzieningen en de momenten van herfinanciering. De verhouding tussen ongeborgde en geborgde financiering in de huidige portefeuille is van belang bij het bepalen van de (eventuele) borgingsruimte bij het WFZ, waarbij ook rekening moet worden gehouden met eventuele herfinancieringsmomenten. Het WFZ eist immers een minimaal aandeel ongeborgde financiering van de huisbank in de leningportefeuille. Het WFZ of bijvoorbeeld de EIB kan geen kortlopend krediet verstrekken in geval van liquiditeitsproblemen. Met het oog op flexibiliteit en renterisico in de huidige portefeuille dient te worden gekeken naar de momenten van renteherzieningen en herfinanciering. Dit kan bijvoorbeeld ook van invloed zijn op de onderhandelingspositie van uw instelling met een bepaalde financier. Het is om die reden ook van belang om niet enkel naar de strategie voor de nieuwe financiering te kijken, maar ook naar de strategie en relatie met de huidige financiers.

#3: Maak de financieringsmogelijkheden met de voor- en nadelen inzichtelijk  

Na het vaststellen van de financieringsbehoefte en de analyse van de huidige leningportefeuille kan de financieringsstrategie worden vastgesteld. Dit begint bij het inzichtelijk maken van de verschillende financieringsmogelijkheden aan de hand van een aantal uitgangspunten. Vaak vallen een aantal opties op voorhand af, omdat deze niet passend zijn voor de organisatie. Een investering is bijvoorbeeld niet passend voor WFZ-borging, een instelling heeft geen borgingsruimte, de investering is niet groot genoeg om in aanmerking te komen voor EIB-financiering of een zorginstelling wil/moet juist huren. Daarnaast spelen de gewenste karakteristieken van de financiering ook een rol. Denk aan looptijd, de gewenste mate van zekerheid en flexibiliteit, het beleid om de rente te fixeren en de (financiële) voorwaarden. Op basis van de financieringsmogelijkheden en de voor- en nadelen kan vervolgens een logisch voorkeursscenario worden opgesteld.  

#4: Stel zowel een voorkeursscenario als een fall-back scenario op

Het is raadzaam om naast een voorkeursscenario ook een fall-back scenario op te stellen. Het fall-back scenario dient te worden opgesteld in het onverhoopte geval het voorkeursscenario geen doorgang kan vinden. Het voorkeursscenario kan om diverse redenen geen doorgang vinden. Het is hierbij wel van belang om de reden na te gaan. Is de reden gedreven door redenen vanuit de situatie of het beleid van de financier? Dan kan mogelijk worden uitgeweken naar één van de andere financieringsopties. Is de reden gedreven vanuit de (financiële) positie van de zorginstelling? Dan wordt het verhaal anders en dient de zorginstelling opnieuw haar financiële positie en businesscase te beoordelen. De kans dat een andere financier wel tot een positieve beoordeling overgaat is immers klein.

Meer weten over uw financieringsmogelijkheden?

Samen met uw instelling brengen wij graag uw specifieke wensen en behoeften in kaart om zodoende de meest optimale strategie vast te stellen. Heeft u vragen over uw mogelijkheden of heeft u vragen over uw financieringsstrategie? Neem contact op met Jeroen Lindeboom voor een vrijblijvend gesprek.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over uw financieringsmogelijkheden

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...