Corporaties in beeld 2020: betere financiële positie en stijgende investeringen

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , , , ,

De jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties laten een verdere stijging zien van de operationele kasstroom als gevolg van de dalende rentelasten. Investeringen in DAEB takken nemen toe, terwijl bij niet-DAEB een verdergaande krimp is te zien. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Corporaties in beeld’, waarbij de jaarverslagen zijn geanalyseerd.

Stijging operationele kasstroom gevolg van dalende rentelasten

Vooral in de DAEB takken is de operationele kasstroom gestegen. De afname van de netto opbrengsten uit de vastgoedexploitatie is zeer beperkt geweest (-0,5%), maar de operationele kasstroom per gewogen verhuureenheid is gestegen met 3,9%. Deze opgaande lijn is vooral het resultaat van dalende rentelasten. Tenzij de rente op de kapitaalmarkt (sterk) stijgt, zal ook de komende jaren de daling van de rentelasten een positief effect hebben op de operationele kasstroom.

De financiële ratio’s zijn gemiddeld verder verbeterd. In de DAEB takken is de ICR gestegen van gemiddeld 1,9 tot 2,1. Dit is vooral het gevolg van de gedaalde rentelasten. De LTV voor DAEB en niet-DAEB is ook verbeterd met een daling van gemiddeld 54,8% naar 51,3%.

Investeringen in DAEB takken nemen toe

De investeringen in de DAEB takken kwamen in 2020 uit op € 4,9 miljard. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van 10,9%. Investeringen in nieuwbouw laten de sterkste stijging zien (16,5%). Deze investeringen zijn voor een groot deel gefinancierd via eigen middelen (operationele kasstroom plus netto verkoopopbrengsten), maar ook voor een deel met een groei van de leningportefeuille.

De geborgde leningen voor de DAEB investeringen zijn in 2020 netto (nieuwe leningen minus aflossingen) gemiddeld met 93% gestegen. Deze hoge stijging is vooral het gevolg van het lage niveau in 2019. De toename van de leningportefeuille in 2020 was €1,2 miljard, waarmee circa 25% van de investeringen is gefinancierd.

Een krimp voor investeringen niet-DAEB

Bij de niet-DAEB takken is echter een krimp te zien. Het saldo van investeringen minus desinvestering was in 2020 voor de 100 grootste woningcorporaties negatief. De investeringen kwamen in 2020 op €594 miljoen uit, terwijl desinvesteringen €811 miljoen waren. Ten opzichte van 2019 zijn de investeringen wel toegenomen en de desinvesteringen afgenomen, maar nog steeds is er sprake van krimpende niet-DAEB. Ook de leningportefeuille van niet DAEB is gedaald (7,8%).

Toekomst van niet-DAEB: meer nieuwbouw

Voor de toekomst zou het beeld kunnen kantelen. Alle woningcorporaties tezamen hebben voor de periode 2021 – 2025 gepland om 9.947 niet-DAEB huurwoningen in het middensegment te realiseren. Dat komt overeen met 9% van de huidige voorraad niet-DAEB woningen. Bij de 100 grootste woningcorporaties is de geplande omvang van de nieuwbouw van niet-DAEB woningen vooral bij woningcorporaties in Groningen te zien. De geplande niet-DAEB nieuwbouw in de periode 2021 – 2025 is daar maar liefst 49% van de niet-DAEB woningvoorraad.

Over de publicatie: Corporaties in beeld 2020

Deze publicatie is gebaseerd op een analyse van de jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties. Deze woningcorporaties hebben gezamenlijk 1,8 miljoen gewogen verhuureenheden in bezit. Daarmee hebben deze woningcorporaties een aandeel van ruim 75% van de corporatiesector. Meer over het onderzoek is te vinden in de volledige publicatie.

Noot voor de redactie

De uitgebreide resultaten zijn terug te vinden in de volledige publicatie. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Johan Conijn van Finance Ideas, bereikbaar via 06 29590356 of per mail johan.conijn@finance-ideas.nl.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...