3 actuele ontwikkelingen in de Wlz & de impact daarvan op de tarievenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Recent zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest rondom de bekostiging van de langdurige zorg. Deze zijn te relateren aan besparingen in het budgettair Wlz-kader, het inkoopbeleid van zorgkantoren en de NHC-systematiek.

Hoewel er nog veel onduidelijk is wat betreft de verdere uitwerking, is wel helder dat de ontwikkelingen een substantiële impact kunnen hebben op de Wlz-tarieven. In dit artikel ga ik hier nader op in.

#1: Amendement Dobbe: ongedaan maken besparingen Wlz-kader

Op 15 februari jl. is het amendement van SP-Kamerlid Dobbe op de begroting van VWS (voor het jaar 2024) aangenomen. Dit impliceert dat de laatste drie ingeboekte besparingen teruggedraaid moeten worden (na de eerder uitgestelde besparingen inzake het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren). Het gaat om een totale ombuiging van € 193 miljoen, gerelateerd aan de NHC/NIC (€ 117 miljoen), het scheiden van wonen en zorg (€ 46 miljoen) en de post valpreventie (€ 30 miljoen). De eerste besparing raakt zowel de VV, GHZ als GGZ, de andere twee alleen de VV.

Het is nog niet exact helder hoe de minister invulling zal geven aan dit amendement. Het is vrij uniek dat de begroting tijdens het begrotingsjaar op deze wijze wordt aangepast. Vermoedelijk volgt er een aanwijzing vanuit het Ministerie van VWS naar de NZa om de tarieven met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te verhogen. Daarbij is het nog de vraag of de correcties direct in de verschillende tariefcomponenten verwerkt worden, of dat er een meer generieke opslag wordt toegepast.

In het amendement wordt gesproken over een doorwerking in de periode na 2024. Toch ligt het niet voor de hand dat de besparingen in latere jaren nu ook direct geschrapt gaan worden, aangezien het feitelijk gaat over de begrotingswet voor 2024. Vermoedelijk zal een nieuw (?) kabinet zich bij de begroting voor 2025 over deze vraag gaan buigen.

Korting op de NHC-tarieven

De meest in het oog springende teruggedraaide besparing is de korting op de NHC-tarieven. Zowel qua omvang als inhoudelijke uitwerking. Voor de ouderen- en gehandicaptensector geldt namelijk dat de totale korting op de NHC van 7,2% is verzacht door het naar voren halen van de additionele investeringsmiddelen voor duurzaamheid. Daardoor bedraagt de korting op de NHC in 2024 per saldo 4,2% in plaats van 7,2%. Het neveneffect is dat de jaarlijkse index 2,50% in plaats van 2,66% bedraagt.

Afhankelijk van de te kiezen uitwerking door VWS/NZa bedraagt de opwaartse bijstelling van de tarieven in 2024 (naar aanleiding van het amendement Dobbe) vermoedelijk 4,2% of 7,2%. Dit hangt samen met de vraag of de ‘naar voren gehaalde’ duurzaamheidsmiddelen weer ‘naar de toekomst worden verplaatst’ (in de vorm van 0,18% per jaar in de periode 2024-2048).

#2: Uitspraak hoger beroep GHZ-instellingen: herberekening richttariefpercentage

Op 13 februari jl. heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat 54 GHZ-instellingen aanspanden tegen zorgkantoren inzake het inkoopbeleid voor de langdurige zorg. Een aanzienlijk deel van de van de zorginstellingen is gehonoreerd. Het gevolg hiervan is dat de zorgkantoren het richttariefpercentage van 2024 opnieuw moeten berekenen. Een belangrijk aspect hierbij is dat in de berekening de financieringsbaten en -lasten moeten worden meegenomen. De zorgkantoren hebben aangegeven met de uitspraak en de toelichting aan de slag te gaan, maar hebben tot dusver niet inhoudelijk gereageerd.

Het is dus nog de vraag welke impact de uitspraak definitief heeft en in hoeverre de uitspraak de gehele GHZ-sector raakt. De uitspraak roept ook de vraag op wat dit betekent voor de VVT-sector, waarvoor een vergelijkbaar inkoopbeleid van toepassing is. Uit een eerdere analyse van Finance Ideas voor ActiZ is gebleken dat het meenemen van financieringsbaten en -lasten in de berekening leidt tot een substantiële stijging van het richttariefpercentage met circa 0,6%.

#3: Kamerbrief voortgang WOZO: NHC-systematiek tegen het licht

Iets langer geleden, op 22 december jl., heeft de minister van VWS een brief naar de Kamer gestuurd inzake de voortgang van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De brief bevat onder andere een interessante passage met betrekking tot de NHC (pagina 11):

“Desalniettemin begrijp ik de zorgen over de vastgoedopgave op lange termijn. Met de partijen heb ik daarom afgesproken dat in NZa-verband wordt gekeken naar drie onderdelen van de NHC-systematiek, te weten: de normen voor de bouw, de verwerking van de huursituatie ten opzichte van eigendomssituaties in de systematiek en de correcte verwerking van gewijzigde regelgeving (bouwbesluit/duurzaamheid). Met mijn antwoord beschouw ik de motie als afgedaan.”

Het bovenstaande heeft vermoedelijk geen impact op de NHC-tarieven van 2024, maar mogelijk wel in de periode erna. Gezien de sterk gestegen bouwkosten als gevolg van functionele (veranderende huisvestingswensen) en conjuncturele (stijgende bouwprijzen) ontwikkelingen is daar ook alle reden toe. Dit geldt eveneens voor gewijzigde regelgeving op het gebied van duurzaamheid: de eisen zijn namelijk sinds 2019 strenger geworden, maar er zijn geen structurele extra middelen beschikbaar gesteld.

Ook interessant: Efficiënt aan de slag met een model investeringsstatuut

Meer weten over investeringsbeoordelingen?

Samenvattend: gelukkig goed nieuws dit keer inzake de bekostiging! Het lijkt er sterk op dat er extra middelen beschikbaar komen. Wilt u meer weten over de impact op uw businesscase? Stel uw vraag via onderstaand formulier of neem vrijblijvend contact op met Corstiaan Verweij.

Heeft u behoefte aan meer verdieping over deze thematiek? Tijdens de training Vastgoedsturing en investeren ontvangt u in één dag handvatten voor een investeringsbeoordeling en tips om te komen tot een verantwoord investeringskader.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over investeringsbeoordelingen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...