4 Tips voor het herijken van uw portefeuillestrategie

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Sluit uw huidige portefeuillestrategie nog aan bij de veranderende behoeften van uw huurders? En bij de gemeenschap die u bedient? Houdt u voldoende rekening met de laatste markttrends en ontwikkelingen in uw strategisch plan? Belangrijke vragen waar portefeuillemanagers zich mee bezig houden.

In deze turbulente tijden met veranderende (woon)behoeften en marktomstandigheden, is een tijdige herijking van de portefeuillestrategie van cruciaal belang. Het maakt u flexibel om in te spelen op nieuwe uitdagingen en kansen, om zo uw volkshuisvestelijke inzet voor de doelgroep te optimaliseren. In dit artikel delen wij de vier belangrijkste tips voor een succesvolle herijking van uw portefeuillestrategie.

Tip 1: zorg voor een gedegen data-analyse

Een diepgaande data-analyse vormt het fundament van een doeltreffende portefeuillestrategie. Het is van essentieel belang om te begrijpen hoe uw huidige vastgoedportefeuille zich verhoudt tot de markt en de woonbehoefte van toekomstige huurders. Dit houdt in het verzamelen en analyseren van gegevens over de ontwikkeling van de doelgroep, demografische trends, trends ten aanzien van woonwensen, verhuisgedrag en passend wonen. Deze gegevens stellen u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over de gewenste woningportefeuille naar de toekomst.

Tip: Tijdens de opleiding Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan leert u de transformatieopgave in de toekomst te verbeteren en aan te scherpen.

Tip 2: betrek stakeholders actief bij de herijking

Een succesvolle portefeuillestrategie houdt rekening met de opgaven van uw belanghebbenden. Betrek huurders, gemeenten en medewerkers actief bij het actualiseringsproces. Dit levert u waardevolle inzichten over de kwaliteit van de woningen, operationele (in)efficiëntie en gewenste volkshuisvestelijke prioritering en financiële verwachtingen. Neem hen daarnaast mee in de volkshuisvestelijke en financiële opgaven van uw corporatie. Het betrekken van deze stakeholders haalt de opgaven van buiten naar binnen, zorgt voor focus op de gedeelde opgaven, en creëert een breder draagvlak voor de uiteindelijke strategische beslissingen.

Tip 3: stel vraagstukken rondom duurzaamheid en wonen en zorg centraal bij je afwegingen

Traditioneel gezien staan de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen centraal bij woningcorporaties. Vanwege de grote maatschappelijke en economische relevantie zijn daar twee thema’s bijgekomen: duurzaamheid en wonen en zorg. Het is van belang om bij deze thema’s ook verder te kijken dan de korte/middellange termijnafspraken die landelijk (Nationale prestatieafspraken) en regionaal (Woondeals) zijn gemaakt tot en met 2030. In hoeverre maakt uw woningcorporatie zich beleidsmatig sterk op onderstaande vraagstukken die op de sector af komen?

Duurzaamheid

  • Is de woningportefeuille ook in 2050 verhuurbaar, gegeven de verwachte wet- en regelgeving?
  • Heeft u de fysieke klimaatrisico’s van de complexen in beeld, wordt hittestress bij kwetsbare bewoners voorkomen en worden er preventieve maatregelen getroffen waardoor de voeten van huurders en toekomstige woningzoekenden droog blijven?

Wonen en zorg

  • Speelt u voldoende in op de toekomstige demografische ontwikkelingen in uw regio en de bijbehorende woon(zorg)vraag? Wat is daar qua inhoud en samenwerking specifiek voor nodig?
  • Heeft u voldoende woningen in de nabijheid van lokale voorzieningen voor de ouder wordende en kwetsbare doelgroepen?

Tip 4: monitor consistent de belangrijkste KPI’s en herijk tijdig opnieuw je strategie

Eenmaal geïmplementeerd, mag de portefeuillestrategie niet worden beschouwd als een statisch document. Het moet worden gezien als een continu proces (PDCA) dat regelmatig wordt herzien om aan veranderende omstandigheden te voldoen. Dit vereist het vaststellen van meetbare KPI’s (Key Performance Indicators) om de voortgang te meten en periodieke evaluaties uit te voeren. Door deze periodieke evaluaties kunnen aanpassingen worden gemaakt op basis van nieuwe gegevens, markttrends en opkomende kansen. Het stelt u in staat om proactief te reageren op uitdagingen en de strategie voortdurend te optimaliseren.

Kortom, het tijdig herijken van de portefeuillestrategie is een kritische stap om de volkshuisvestelijke prestaties van uw woningcorporatie in te richten, te waarborgen en verder te maximaliseren.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...