Kredietbeoordeling, deel III: Hoe kijken ZorgRating en Fitch naar ETZ?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Afgelopen periode is stil gestaan bij de kredietbeoordeling binnen de zorgsector. In het eerste artikel is uiteengezet hoe een kredietbeoordeling tot stand komt en wat deze zegt over een instelling. In het tweede deel is ingegaan op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance Ideas. In het laatste deel van dit drieluik zoomen we verder in op de kredietbeoordeling waarbij de Fitch-rating en ZorgRating met elkaar worden vergeleken. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?

Case: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Bij deze vergelijking wordt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg als casus genomen. ETZ heeft in 2016 als eerste ziekenhuis haar kredietwaardigheid laten beoordelen en heeft in 2017 voor de tweede keer een rating gekregen.

Het oordeel van Fitch (augstus 2017) is A-rating met als toekomstverwachting ‘Outlook Stable’. Laatst genoemde betekent dat Fitch op basis van economische- en/of bedrijfsomstandigheden geen verandering van de rating verwacht. Ook een jaar eerder (september 2016) werd eenzelfde oordeel afgegeven.

De ZorgRating kent ETZ in 2017 een BBB-rating toe. ETZ scoort zowel op operationele als op kwalitatieve variabelen bovengemiddeld en bezet daarmee van alle 103 beoordeelde ziekenhuizen de 34e plaats. Ten opzichte van 2016 betekent dit een afname van de score, want in 2016 scoorde ETZ een A-rating, waarmee zij plek 4 op de lijst met ziekenhuizen innam.

 

Fitch

ZorgRating

2017

A BBB-

2016

A A-

Verschillen tussen Fitch en ZorgRating

Om de verschillen tussen beide systemen inzichtelijk te maken kijken we naar een drietal financiële variabelen die meewegen bij de beoordeling van de financiële risico’s en ratio’s van ETZ: de vermogenspositie, de liquiditeitspositie en het financieel resultaat.

 

2017

2016

2015

Solvabiliteit

29,8% 28,9% 30,6%

DSCR

1,65 2,09 3,43

Resultaat ratio

0,30% 0,01% 0,96%

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen op de balans. Hiermee wordt verstaan in welke mate de onderneming in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen met betrekking tot het vreemd vermogen. In absolute zin scoort het ETZ over alle jaren ruim voldoende (banken hanteren veelal een minimale norm van 25%). Als gevolg van de afnemende solvabiliteitspositie, in combinatie met een toenemende vermogenspositie binnen de sector (de afgelopen vijf jaar met de helft toegenomen) zorgt de relatieve beoordeling van ZorgRating voor een afnemende score.

De DSCR geeft aan in welke mate de onderneming haar lopende rente- en aflossingsverplichtingen kan financieren vanuit haar operationele kasstroom. Een DSCR van 1 geeft aan dat de operationele kasstroom exact voldoende is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen en is daarmee de ondergrens. Banken hanteren veelal een norm van minimaal 1,2 tot 1,4. Voor ETZ geldt dat de liquiditeitspositie – ondanks een sterke afname – ruim voldoende is. Binnen de ziekenhuissector kent echter ruim ¾ van de instellingen een DSCR boven de 1,4 (in 2017). De relatieve beoordeling van ZorgRating zorgt daarom ook op dit vlak voor een afname van de score ten opzichte van ZorgRating 2016.

Tot slot het resultaat

Waar Fitch veel verder gaat en (toekomstige) risico’s van de zorgvraag en totstandkoming van de prijs in ogenschouw neemt, richt ZorgRating zich middels de resultaatratio op de verhouding tussen het jaarresultaat en de bedrijfsopbrengsten. Waar in 2015 (Rating 2016) nog sprake is van een resultaat van bijna 1% (€ 5 miljoen), is deze nagenoeg 0 in 2016.

Terugkijk op het drieluik

Eerder is reeds geconcludeerd dat de werkwijzen van Fitch en ZorgRating op een aantal onderdelen vergelijkbaar zijn. De beoordeling van Fitch is echter diepgaander, waarbij ook naar de prognoses wordt gekeken. Daarmee kan ZorgRating een indicatie afgeven waarop een kredietbeoordeling van Fitch of een van de andere kredietbeoordelaars uit kan komen.

Een blik op de (ontwikkeling van de) financiële ratio’s van ETZ laat het effect zien van het feit dat ZorgRating volledig is gebaseerd op de relatieve positie van de instelling tegenover andere soortgelijke instellingen. Ondanks dat ETZ in absolute zin prima scoort op de financiële variabelen, laat de benchmark zien dat een groot aantal instellingen op dit vlak hoger scoort. Tevens vertalen lagere financiële ratio’s in 2016 (op basis van de jaarrekening) ten opzichte van 2015 zich in een afname van de totale rating in 2017.

Relatieve positie ETZ tegenover andere soortgelijke instellingen
Relatieve positie ETZ tegenover andere soortgelijke instellingen

Benieuwd naar de financiële positie van uw zorginstelling?

De ZorgRating benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd en brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van circa 900 zorginstellingen in beeld. Het is de meest uitgebreide financiële benchmark in de zorg. Voor zestien financiële en operationele ratio’s te berekenen en te wegen tot een individuele ZorgRating, is het mogelijk zorginstellingen in één oogopslag over de afgelopen vijf jaar met elkaar te vergelijken. Bekijk de publicatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons een vraag over kredietbeoordeling in de zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...