Q3 2018: Merendeel ziekenhuizen zet in op meerjarencontractenCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen

Resultaten Financiële Zorgthermometer 2018 Q3

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat driekwart van de ziekenhuizen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars momenteel inzet op meerjarencontracten. De ziekenhuizen beogen hiermee met name meer prijszekerheid te verkrijgen en een efficiëntere zorgproductie te realiseren. Dit ligt in lijn met de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019 – 2022.

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin stond onder andere de vertaling van de afspraken omtrent kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid uit het hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk nul procent in 2022. Met een toenemende vergrijzing en daarmee hogere groei in met name complexe zorg, betekent dit dat ziekenhuizen gedwongen worden andere zorg te substitueren naar eerste en derde lijnszorg of de thuissituatie. Indien ziekenhuizen hier niet in slagen, kan dit ertoe leiden dat geleverde zorg niet wordt vergoed.

Voor de komende periode verwachten medisch-specialistische instellingen met zorgverzekeraars vooral goede afspraken te maken over de OVA-compensatie, oftewel de loonkosten en de CAO en daarmee prijsrisico. Opvallend is het feit dat, ondanks de inzet van meer doelmatigheid in het hoofdlijnenakkoord, 68% van de respondenten verwacht dat hun grootste zorgverzekeraar niet selectiever gaat inkopen in 2019. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zorgverzekeraars deze keuze overlaten aan het ziekenhuis.

Ondanks de inzet op meerjarencontracten geeft 27% van de respondenten ook aan dat ze van mening is niet op één lijn te zitten met hun grootste zorgverzekeraar ten aanzien van de contractering en vertrouwt 32% van de respondenten er niet op dat de contractering tijdig afgerond gaat worden.

De afgelopen jaren zijn ziekenhuizen erin geslaagd de medisch-specialistische zorg betaalbaar te houden. Dit wekt vertrouwen en geeft houvast voor de toekomstige uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan –Ellen Kalkhoven, voorzitter, Fizi

Het is positief dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen door middel van meerjarencontracten gezamenlijk inzetten op een meer doelmatige zorg. Ziekenhuizen dienen nog scherper te sturen op omzet en kosten en zorgverzekeraars moeten zorgen voor financiële ruimte. Alleen dan kan een demografische groei opgevangen worden met een succesvolle substitutie –Pim Diepstraten, partner, Finance Ideas

Lees het volledige persbericht

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer – 3e kwartaal 2018

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...