Portefeuillestrategie: Wonen en zorg in 2024 onderdeel van afdwingbare prestatieafspraken

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

2023 is net begonnen, maar toch is het een goed idee om nu al vooruit te blikken op 2024. Het maken van prestatieafspraken met gemeenten gaat er in 2024 namelijk anders uitzien dan voorgaande jaren. De landelijke doelstelling om 300.000 corporatiewoningen te bouwen komt via de gemeentelijke woonzorgvisie in de prestatieafspraken terecht, net als het zorgwoningquotum van landelijk 115.000. Daarbovenop krijgen de prestatieafspraken waarschijnlijk een verplicht karakter. Hier kunt u zich de komende maanden al op voorbereiden met de portefeuillestrategie.

Drie relevante ontwikkelingen voor wonen en zorg

1. Van landelijke naar lokale prestatieafspraken

De bouwopgave van 900.000 woningen tot en met 2030, bestaat voor een derde uit corporatiewoningen, 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen. Deze aantallen worden op dit moment uitgewerkt naar lokaal niveau. De gevolgde route is het vertalen van de landelijke afspraken naar 37 regionale woondeals per 1 maart 2023. De regionale woondeals moeten vervolgens in 2023 naar een lokale opgave worden vertaald via een integrale woonzorgvisie. Op basis van deze woonzorgvisie worden vervolgens prestatieafspraken gemaakt.

2. Wonen en zorg expliciet onderdeel van de prestatieafspraken

Aanvullend op aantallen sociale huur en middenhuur stelt het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’ van BZK doelen voor woningen voor ouderen. Het gaat specifiek over de drie typen nultredenwoningen, geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken. Daarvan moeten er 290.000 bij komen, waarvan circa 115.000 door woningcorporaties (tabel 1). De geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken worden onderdeel van de prestatieafspraken.

Programma Wonen en Zorg voor Ouderen (BZK)Opgave sociale huursegment
Nultredenwoningen170.00055.000*
Geclusterde woonvormen80.00040.000
Verpleegzorgplekken40.00020.000
Totaal290.000115.000

* Geen expliciete doelstelling in het programma. Inschatting op basis van een derde van het totaal.

3. Prestatieafspraken krijgen een dwingender karakter

De Nationale Woon en Bouwagenda zet in op het versterken van de overheidsregie op volkshuisvesting. Prestatieafspraken zijn nu nog uitsluitend wettelijk verankerd via de Woningwet (Artikel 44). Het proces is gebaseerd op consensus en kent naast een geschillenprocedure geen ‘wortel en stok’. Om de overheid instrumenten te verschaffen om de prestatieafspraken afdwingbaar te maken, is de nieuwe Wet regie volkshuisvesting aangekondigd. De precieze instrumenten in de wet zijn nog onduidelijk. De doelstelling om deze wet al in 2022 in consultatie te brengen is niet behaald, zodat het nog onduidelijk is of de wet al per 2024 wordt geëffectueerd. Toch is de richting naar minder vrijblijvendheid duidelijk ingezet.

Vier concrete acties voor uw portefeuillestrategie

Meer dan in voorgaande jaren gaan de gesprekken met de gemeente dus ergens over. Stelt uw corporatie zich assertief op en weet u wat u kan en wat er te halen valt? Of bent u meegaand en tekent u bij het kruisje? Voor een assertieve opstelling is het van belang dat er in de komende portefeuillestrategie al goed nagedacht is over de toekomstige vraag vanuit de gemeente.

Vier concrete punten:

 1. Neem de doelgroep ‘ouderen’ expliciet mee in de portefeuillestrategie en benoem aantallen geclusterde woonvormen en extramurale verpleegzorgplekken.
 2. Blijf goed aangesloten in het proces rondom het vertalen van de regionale afspraken naar gemeentelijk niveau en neem de ontwikkelingen mee in de portefeuillestrategie.
 3. Zoek aansluiting bij de strategie van zorginstellingen en zorgkantoren. Hoe ontwikkelt zich het aantal Wlz-indicaties en de capaciteit verpleegzorgplekken in de regio? Waar moet een woning volgens de zorginstelling aan voldoen om er zorg te verlenen?
 4. Denk na over wat uw corporatie van de gemeente nodig heeft om de prestatieafspraken uit te voeren, bijvoorbeeld bouwlocaties, kortingen op grondposities (ook voor de vanaf 2024 gereguleerde middenhuur) en tijdige vergunningverlening.

Meer inzicht in het speelveld van Wonen en Zorg?

Heeft u vragen over de concrete acties of uw portefeuillestrategie? Neem contact op met Michiel Majoor. Wilt u meer weten over het speelveld van woonzorgvastgoed? Tijdens de training De businesscase van zorgvastgoed staan we stil bij de eisen, risico’s, huurcontracten en de impact voor uw corporatie. Bekijk hier het programma en de data.

Of stel direct een vraag over uw portefeuillestrategie

  Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

  Adviseur woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers
  Gerelateerde artikelen

  Typ hier uw vraag...