Wat betekent het Regiewet-advies van de Raad van State voor Wonen & Zorg?

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Begin december kwam de Raad van State met haar advies over de Wet Versterken regie volkshuisvesting, ook wel de Regiewet. De Regiewet heeft in potentie een grote impact op het werkveld Wonen & Zorg. De aandachtsgroep ‘ouderen’ wordt een verplicht onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma en de prestatieafspraken. Dit heeft als doel dat het rijk regie op aantallen, locaties, betaalbaarheid en verdeling tussen gemeenten kan voeren.

Door de veranderende politieke omstandigheden is het onzeker of en in welke vorm de Regiewet naar de kamer gaat. In dit artikel neem ik u mee door de hoofdpunten van het advies van de Raad van State en de vervolgstappen in het wetgevingsproces.

Advies Raad van State

Het advies van de Raad van State richt zich op vier punten.

 1. Verhouding tot de omgevingswet:
  De Regiewet verandert de Omgevingswet door de bevordering van voldoende woongelegenheid expliciet op te nemen in de Omgevingsvisie. De Raad van State ziet hierin een risico dat het integrale karakter van de omgevingsvisie wordt aangetast, doordat het een optelsom van de visies van verschillende domeinen wordt. De Raad van State adviseert het wetsvoorstel en de toelichting hierop aan te passen.
 2. Werkgebied van woningcorporaties:
  De Regiewet stelt voor om het werkgebied van woningcorporaties aan te passen van de woningmarktregio’s uit de Woningwet naar één of meerdere provincies. De woningmarktregio’s komen daarmee te vervallen. De samenhang met de doelstelling om woningcorporaties een sterke lokale binding te geven is niet duidelijk. De Raad van State adviseert om de toelichting op dit punt aan te vullen.
 3. Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  De Regiewet vraagt gemeenten om in het Wmo-beleidsplan aandacht te besteden aan de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de in het volkshuisvestingsprogramma gedefinieerde aandachtsgroepen. De Raad van State adviseert om de toelichting aan te vullen.
 4. Versnelde behandeling beroepsprocedures
  De Regiewet voorziet in een snellere behandeling van procedures en een vermindering van de mogelijkheden tot beroep van twee naar één instantie bij projecten van een zwaarwegend maatschappelijk belang.  Denk hierbij aan omvangrijke woningbouwprojecten. De Raad van State plaatst hier verschillende kanttekeningen bij en stelt voor om dit onderdeel uit de Regiewet te tillen en apart in de Tweede Kamer in te brengen. Dit om te voorkomen dat deze twee belangrijke discussies door elkaar heen lopen.

Hoe nu verder?

Van de vier adviezen van de Raad van State heeft er één betrekking op het werkveld Wonen & zorg, namelijk de aanpassing van de Wmo. De Raad van State staat niet negatief tegenover de aanpassing, maar ziet wel mogelijkheden tot verbetering van de toelichting. Dit betekent geen fundamentele verandering van de manier waarop Wonen & zorg is meegenomen in de Regiewet. De kern is dat de aandachtsgroep ‘ouderen’ onderdeel wordt van het volkshuisvestingsprogramma en de prestatieafspraken.

Voor het werkveld Wonen & Zorg is uiteindelijk het belangrijkste of de wet er komt of in de la verdwijnt. Om de onzekerheden hieromtrent te kunnen inschatten is zicht op het verdere verloop van het wetgevingsproces benodigd.

Stappen in het wetgevingsproces

Na het advies van de Raad van State is de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, aan zet. Het is aan de minister om de adviezen te verwerken in het wetsvoorstel dat richting de Tweede Kamer gaat. Of niet. Het advies van de Raad van State is niet bindend. Wel moet de minister laten weten hoe het advies verwerkt is in het wetsvoorstel.

In een interview met het Financieel Dagblad gaf de minister aan dat “niemand […] zich een pauzestand [kan] veroorloven”. Als het aan deze minister ligt, gaat het wetsvoorstel dus naar de kamer. Een andere mogelijkheid is dat er voor die tijd een nieuw kabinet wordt gevormd. In dat geval besluit de nieuwe minister over het in behandeling brengen van het wetsvoorstel aan de kamer.

Als het wetsvoorstel de Tweede Kamer haalt, dan kan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel controversieel verklaren. Wanneer dit gebeurt, dan wordt het wetsvoorstel aangehouden tot een nieuwe regering is gevormd.

Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, dan wordt het in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Met het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer met andere verhoudingen is het ongewis wat de uitkomst van het debat en de stemming gaat zijn.

Stappen in het wetgevingsproces

Regiewet of niet, de opgave verandert niet! Lees hier meer over in het artikel Zes lessen uit het webinar over de Regiewet en Wonen & Zorg.

Heeft u een vraag over de Regiewet en Wonen en Zorg?

Heeft u vragen over de Regiewet of wilt u sparren over uw situatie? Neem contact op met Max van Son. Wilt u meer weten over het speelveld van Wonen en Zorg? Tijdens de training Zorgvastgoed in perspectief staan we stil bij de ontwikkelingen binnen dit thema. We bekijken de spelers en belangen die rondom het onderwerp spelen.

Bron afbeelding: Rijksvastgoedbedrijf

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over de Regiewet of Wonen en Zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...