Voldoet uw portefeuillestrategie aan het nieuwe beoordelingskader van de toezichthouders? Test het zelf!

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , ,

De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het WSW hebben op 12 november 2018 hun gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties gepubliceerd. In het nieuwe beoordelingskader gaan de toezichthouders uitgebreid in op de gezamenlijke toetsingsonderwerpen en de wijze waarop de beoordeling wordt uitgevoerd. De toezichthouders richten zich bij de beoordeling op de financiële positie, de portefeuillestrategie en de inrichting van governance. De risico’s van deze onderwerpen worden voor elke corporatie jaarlijks in kaart gebracht door middel van een basisbeoordeling. Afhankelijk van de uitkomsten kan door de toezichthouders besloten worden tot een verdiepend onderzoek.

Hoge eisen aan portefeuillestrategie

De toezichthouders stellen in het nieuwe beoordelingskader hoge kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie. Zij verwachten dat corporaties op een weloverwogen en gestructureerde manier invulling geven aan hun portefeuillestrategie. Corporaties met een inhoudelijk goed onderbouwde portefeuillestrategie worden beter in staat geacht om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Bovendien verhoogt het de voorspelbaarheid en stabiliteit van (lange termijn) financiële resultaten. Daarmee wordt het risico voor de borg en het risico op weglek van maatschappelijk vermogen of niet doelmatige besteding van middelen beperkt.

Beoordelingscriteria

In het beoordelingskader geven de toezichthouders aan dat een goede portefeuillestrategie is gebaseerd op een actuele analyse van de omgeving en marktonderzoeken. De portefeuillestrategie dient daarbij inzichtelijk te maken welke doelstellingen worden nagestreefd ten aanzien van ten minste betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. De strategie dient afgestemd te zijn met belanghouders (sluit aan op de woonvisie en prestatieafspraken) en dient te passen binnen de financiële spankracht van de corporatie.

Ten aanzien van het proces verwachten de toezichthouders dat corporaties hun interne en externe belangenhouders hebben betrokken bij de totstandkoming van de portefeuillestrategie. Dit verhoogt de externe legitimatie voor de uitvoering van de strategie en de daaruit voortvloeiende transformatieopgave en beleidsplannen.

Zelftest

In onderstaande tabel zijn de beoordelingscriteria opgenomen waar de portefeuillestrategie van de corporatie ten minste aan dient te voldoen. Om in aanmerking te komen voor een lage risicoscore bij de beoordeling dienen alle vragen met ‘ja’ beantwoord te kunnen worden. Een lage risicoscore betekent dat er op dit punt geen verdiepend onderzoek door de toezichthouders verwacht hoeft te worden.

Tabel: zelftest portefeuillestrategie

Meer inzicht in basisbeoordeling

Finance Ideas heeft een model ontwikkeld waarin alle plausibiliteitstoetsen worden uitgevoerd op de nieuwe kaders van de Aw en het WSW. Met behulp van het model kunnen wij in kaart brengen hoe uw corporatie scoort op de kwantitatieve indicatoren uit het beoordelingskader.

Heeft u vragen deze mogelijkheden? Of wilt u sparren over de uitkomt van de test? Stel ons uw vraag via onderstaande formulier of neem contact op met onze adviseurs. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het actualiseren van uw portefeuillestrategie? Lees meer over de mogelijkheden. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw portefeuillestrategie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...