Nieuw inkoopkader langdurige zorg vraagt om inzicht in kostprijzenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Het onrechtmatig verklaren van het inkoopkader langdurige zorg door de rechtbank (in oktober 2020) heeft geleid tot nieuwe discussies over doelmatigheid. Het belangrijkste bezwaar van de rechtbank voor het toepassen van een generieke korting van 6 procent op de NZa-maximumtarieven voor 2021, was dat zorgkantoren onvoldoende onderbouwd hebben dat er sprake was van reële, kostendekkende tarieven. Er was onvoldoende onderzoek gedaan naar de vraag of de zorg in alle gevallen nog doelmatiger georganiseerd kan worden.

Voor het geactualiseerde inkoopkader gooien zorgkantoren het over een andere boeg: een landelijk richttariefpercentage met maatwerk op regionaal niveau. Voor veel zorginstellingen brengt dit nieuwe onzekerheden met zich mee. Een ding is echter zeker, inzicht in uw kostprijzen wordt de komende jaren belangrijker bij het maken van afspraken met uw zorgkantoor.

Zorgkantoren gaan werken met één landelijk richttariefpercentage

Per 2022 gaan zorgkantoren als uitgangspunt voor de zorginkoop een richttariefpercentage van 95,8% hanteren van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Uitzondering hierop zijn Menzis en DSW die voor 2022 en 2023 al een eigen systematiek hebben vastgesteld. Voor de V&V is inmiddels bekend dat het kwaliteitsbudget voor 2022 landt in de reguliere tarieven en wordt toegevoegd aan de contracteerruimte. Zorgkantoren kunnen per regio positief of negatief afwijken van het richttarief. De precieze invulling is afhankelijk van wat in de regio nodig is én wat een zorgaanbieder kan dragen om doelmatige zorg te leveren. Zorgkantoren hebben met terugwerkende kracht (op basis van jaarrekeningen van 2019) onderzocht met welk tariefpercentage minimaal 75 procent van de geselecteerde zorgaanbieders een neutrale of positieve winstmarge heeft. Deze resultaten vormen de basis bij de onderbouwing van het richttariefpercentage.

NHC blijft in 2022 nog 100% vergoed, mogelijk maatwerk in de toekomst

Voor de huisvestingscomponent gebruiken zorgkantoren 2022 om meer inzicht te krijgen op de werking van de NHC in relatie tot sturing van zorgvastgoed. Als onderdeel hiervan wensen zorgkantoren meer inzicht te krijgen in de bestedingen van de NHC. Dit helpt om de uitkomsten tussen zorginstellingen te spiegelen. Zorginstellingen dienen daarnaast een vastgoedstrategie te presenteren. Afspraken over transparantie, kwaliteit en kwantiteit van wonen en zorg moeten bijdragen aan het realiseren van voldoende passende huisvesting. Voor 2022 vergoeden zorgkantoren nog 100% van de maximale NZa-tarieven, echter in de toekomst wordt mogelijk gedifferentieerd op basis van maatwerkafspraken op regionaal niveau.

Nieuwe inkoopsystematiek maakt inzicht in kostprijzen extra van belang

Doordat zorgkantoren op regionaal niveau maatwerk toestaan voor de zorgtarieven (en mogelijk vanaf 2023 ook voor de NHC/NIC) wordt de zorgaanbieder geconfronteerd met onzekerheden ten aanzien van de bekostiging. Het uiteindelijke tarief kan zowel hoger als lager uitvallen dan het richttariefpercentage. De mate waarop een instelling doelmatige zorg levert, kan hierin een rol spelen. Voor de gesprekken met zorgkantoren wordt het daarom nog belangrijker om eerst inzicht te krijgen in de kostprijzen van de verschillende activiteiten die de zorginstelling levert. Een concernbenadering (blijft er onderaan de streep voldoende resultaat over?) biedt niet altijd voldoende inzicht. Zeker wanneer een aanbieder activiteiten levert die gefinancierd worden vanuit verschillende wetten. In dat geval is het van belang om de kosten toe te wijzen aan de juiste activiteiten, om zo bruikbare inzichten te verkrijgen. Het benchmarken van uw kostprijzen kan helpen om vast te stellen in welke mate de geleverde zorg reeds doelmatig is.

Behoefte aan ondersteuning bij het verkrijgen van de juiste financiële inzichten?

Heeft u behoefte aan inzicht in de consequenties van beleidskeuzes en externe ontwikkelingen? Een financiële analyse is een handig instrument om de financiële impact inzichtelijk te maken en te toetsen of de financiële continuïteit blijft gewaarborgd. Bijkomend voordeel is dat het direct inzicht geeft in uw bijsturingsmogelijkheden.

Sparren over uw specifieke situatie? Neem vrijblijvend contact op met Daan van Houtum of stel uw vraag via onderstaand formulier.

Stel een vraag over het verkrijgen van de juiste financiële inzichten

    Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

    Senior adviseur zorginstellingen
    Gerelateerde artikelen

    Typ hier uw vraag...