Saneringsheffing in dPi 2017 en ongewijzigde Parameters bedrijfswaarde voor 2017

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties hebben overleg gehad over de parameters bedrijfswaarde voor 2017. Het resultaat: geen wijzigingen van de parameters voor de bedrijfswaarde 2017. Deze parameters worden gebruikt bij de bedrijfswaarde in de jaarrekening en in de informatie-opvraag over het verslagjaar 2017 (dPi 2017 en dVi 2017).

Waarom zijn ze onveranderd gebleven?

Naast dat er geen directe wijzigingen zijn gekomen uit de vastgestelde berekeningsmethodiek, zijn wijzigingen volgens WSW ook niet wenselijk omdat ‘bedrijfswaarde’ een agendapunt is voor de gesprekken rondom het toetsingskader dat zij voeren met de Autoriteit woningcorporaties.

Overzicht parameters bedrijfswaarde 2017

ParameterBron2017
Huurstijging vanaf jaar 6 ev[1]Ortec Finance document ‘OFS Q22017 woningcorporaties’[2]2,0%
Indexering overige variabele lasten en onderhoud vanaf jaar 6 evAdvies Commissie Parameters[3]2,5%
Disconteringsvoet, opgebouwd uit: 5,00%
Nominale rente op 10-jaars staatsleningenOrtec Finance document ‘OFS Q22017 woningcorporaties’4,25%
Opslag geborgde financiering tov financiering StaatErvaring en inschatting WSW0,75%

[1] Voor huurstijging en indexering overige variabele lasten en onderhoud wordt voor jaar 1 tm 5 aangesloten bij individueel corporatiebeleid.
[2] Voorheen Economic Assumptions (Ortec Finance).
[3] Deze commissie is ingesteld door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en had onder meer tot taak om voor de pensioenwet te adviseren over de minimaal te hanteren percentages van het gemiddelde loon- en prijscijfer. Het advies van de commissie is door het Kabinet overgenomen.

Saneringsheffing in dPi2017

Er verscheen ook een bericht dat WSW corporaties verzoekt om voor de jaren 2018 tot en met 2022 een bedrag op te nemen voor de dPi 2017 dat gebaseerd is op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak binnen de toegelaten instelling. Voor de jaren na 2022 hoeven corporaties hiervoor geen bedrag op te nemen in de prognoses.

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen? of welke invloed dit heeft op uw jaarrekening? Onze adviseurs denken graag met u mee.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...