Drie voordelen van een actueel portefeuilleplan

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

De druk op de corporatiesector om te investeren in de woningvoorraad en het betaalbaar houden van de huurprijzen is groot. Er zal de komende jaren fors bijgebouwd moeten worden om het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen terug te dringen. Maar ook in de niet-DAEB tak doet de politiek nu een beroep op corporaties om te investeren in extra woningen voor het middenhuursegment. Tegelijkertijd hebben corporaties een gigantische investeringsopgave in de bestaande woningvoorraad.

De komende 30 jaar zal er elk jaar gemiddeld € 3,5 miljard uitgegeven moeten worden om deze voorraad toekomstbestendig te maken voor de periode na 2050. Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstukken is het van groot belang dat u beschikt over een actuele portefeuillestrategie die heldere en concrete kaders biedt ten aanzien van de gewenste transformatieopgave in uw werkgebied. In dit artikel zetten we de drie belangrijkste voordelen van een actueel portefeuilleplan op een rij.

#1: Bepalen van prioriteit investeringsopgave in beleidsperiode

De kasstromen van corporaties zullen de komende jaren fors onder druk komen te staan door de grote investeringsopgave, maar ook door de almaar stijgende bouwkosten en een toename van de belastingdruk (verhuurderheffing en vennootschapsbelasting). De kans is hierdoor vrij groot dat u niet alle gewenste ambities tegelijkertijd in de beleidsperiode kunt uitvoeren. Dit betekent dat u keuzes zult moeten maken welke ambities prevaleren.

Door de investeringsopgave op strategisch niveau door te rekenen in de meerjarenbegroting wordt inzicht verkregen in de betaalbaarheid en daarmee de haalbaarheid van de opgave. Met behulp van een scenarioanalyse kan daarbij inzicht verkregen worden in de mogelijkheden om bij te sturen door bijvoorbeeld projecten te temporiseren. Een actueel portefeuilleplan helpt hierbij om goed onderbouwd te kunnen aangeven welke investeringen uit de transformatieopgave meer prioriteit hebben boven andere. Zo zal het verduurzamen van een G-label complex waarschijnlijk meer prioriteit hebben dan het verder verduurzamen van een C-label complex.

#2: Inzicht in maximaal haalbare CO2 reductie

De corporatiesector heeft zich gecommitteerd om in 2050 te beschikken over een CO2 neutrale woningvoorraad. Deze doelstelling kan volledig behaald worden met nul-op-de-meter woningen. De ambitie om op grote schaal in nul-op-de-meter woningen te investeren, lijkt echter voorbij vanwege de hoge kosten die met deze ingreep gepaard gaan. Dit betekent dat de gewenste CO2 neutraliteit alleen behaald kan worden door te investeren in energiebesparende maatregelen in combinatie met CO2 neutrale energieleveringen (groene stroom en duurzaam opgewekte stadsverwarming).

De hoeveelheid CO2 reductie die corporaties kunnen behalen, zal afhangen van de duurzaamheidsingrepen die uitgevoerd gaan worden. In het portefeuilleplan kan goed inzichtelijk gemaakt worden welke CO2 reductie gerealiseerd kan worden met de voorgenomen ingrepen. Daarmee wordt tevens duidelijk welke opgave qua CO2 reductie de corporatie feitelijk neerlegt bij de gemeente en energieleveranciers.

#3: Goed voorbereid op de warmtevisie van gemeente

Uiterlijk in 2021 moeten gemeenten een visie hebben opgesteld over hoe de warmtetransitie op wijkniveau zal worden vormgegeven. Het is raadzaam om nu reeds met de gemeente in gesprek te gaan over de wijkaanpak en het tijdpad dat de gemeente hierbij voor ogen heeft. Het portefeuilleplan is hierbij een waardevol instrument om richting de gemeente te laten zien hoe de corporatie kijkt naar de te nemen maatregelen en de gewenste wijkaanpak in de tijd. Hiermee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de gemeente wil starten met een wijk waar de corporatie haar vastgoed net recent heeft gerenoveerd.

Meer weten over het actualiseren van uw portefeuillestrategie?

Heeft u vragen over deze voordelen? Neem contact op met Daan Vrijmoet, hij denkt graag met u mee. Bent u benieuwd of uw portefeuillestrategie voldoet aan het nieuwe beoordelingskader van de toezichthouders? Test het zelf met onze zelftest! 

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw portefeuilleplan

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...