De woningcorporatie jaarkalender 2023: welke data zijn komend jaar belangrijk?

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Hierbij de jaarkalender 2023. De jaarkalender bevat verschillende momenten die in 2023 extra aandacht verdienen. Soms omdat het bijzondere eenmalige momenten zijn, zoals het publiceren van de evaluatie van markt- en beleidswaarde. En soms omdat de bekende momenten net wat meer aandacht behoeven. Wij lichten een aantal momenten van de kalender toe.

Bekijk de woningcorporatie jaarkalender 2023

Update portefeuilleplan: meer flexwoningen en wonen & zorg

2023 start zonder verhuurderheffing. Wat een verademing. Als tegenprestatie zijn er de Nationale prestatieafspraken, overeengekomen en verwerkt in de Woonakkoorden. In de eerste maanden van het jaar staat bij veel corporaties het updaten van het portefeuilleplan op de agenda. Het portefeuilleplan sluit veelal nog niet aan bij de recente afspraken. Neem bijvoorbeeld de enorme druk op flexibele woningen en woon-zorg initiatieven. In de huidige portefeuilleplannen komen deze woonvormen nog onvoldoende tot hun recht.

Financiële haalbaarheid wensportefeuille?

Het langjarig doorrekenen van de portefeuilleplannen om de haalbaarheid van de wensportefeuille te toetsen, zal de nodige financiële pijn aan het licht brengen. Begrotingen gaan nog uit van een rentestand die aanzienlijk lager ligt dan wat de markt momenteel aanbiedt. Met de huidige rente verdwijnt de investeringsruimte nog sneller dan de sneeuw in de Franse Alpen. De update van het handboek marktwaardering zal naar verwachting een stukje van de verslechterende economische omstandigheden meenemen. Gelukkig hoeft de volkshuisvestelijke rem niet op korte termijn te worden ingetrapt gezien de goede financiële positie van veel corporaties.

Herijking of -bevestiging volkshuisvestelijke prioriteiten

Naast de financieel ingestoken kaderbrief vragen wij meer aandacht voor de volkshuisvestelijke prioriteiten voorafgaande aan het begrotingsproces. Een discussie hierover is deels een herbevestiging, deels een nadere invulling van het portefeuilleplan. De update van referentie-ingrepen is input voor de discussie. Wat zijn de kosten van de ingrepen en wat levert het vanuit volkshuisvestelijk perspectief op? Een dergelijke discussie geeft richting aan het opbouwen van het investeringsprogramma voor de begroting.

Begroting: tijd voor discussie

Het opstellen van de begroting bevat voor corporaties geen verrassingen, maar blijft een intensief karwei. Aandacht voor kwaliteitscontrole, scenario’s en vooral ruimte voor discussie en aanpassingen is wenselijk. Afgelopen jaar hebben we veel last-minute wijzigingen gezien die beperkt aandacht konden krijgen wegens de tijdlijnen voor indiening. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in parameters of het volkshuisvestelijk programma. Dit zet kwaliteit van en draagvlak voor de begroting onder druk.

Jaarlijkse opgaven en middelen

Tenslotte doen wij een pleidooi voor een jaarlijkse regionale bepaling van opgaven en middelen, door de sector zelf. Corporaties hebben in 2022 ten behoeve van de Woonakkoorden intensief met elkaar en de gemeenten overlegd. Door op te treden als één regionale corporatie konden de beschikbare middelen in beeld worden gebracht en de regionale opgaven worden afgestemd en verdeeld. Zou dit niet een jaarlijks proces moeten zijn?

Heeft u vragen of wilt u sparren over uw plannen? Stel ons een vraag of neem contact op met ons team. Direct zelf aan de slag? Bekijk de opleidingskalender voor 2023.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...