Algemene maatregelen die (ook) van toepassing zijn op zorgaanbiedersCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Zorgaanbieders zetten alle zeilen bij om het coronavirus het hoofd te bieden. Onder zorginstellingen heerst onzekerheid over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Intussen hebben het Rijk, zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten, NZa, banken en pensioenfondsen verschillende maatregelen aangekondigd om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen. Onze adviseurs hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rij gezet, met daarin de verwijzing naar betreffende maatregel. De komende periode vullen we deze maatregelen op periodieke basis aan, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente maatregelen.

Continuïteitsbijdrage

Wie biedt de regeling aan?

ZN

Wat houdt de regeling in?

Zorginstellingen komen in aanmerking voor de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De regeling gaat vanaf 15 mei in werking.

Voor wie is de regeling?

De vooruitbetaling is bestemd voor gecontracteerde én ongecontracteerde zorgaanbieders die werken in de branches: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg. 

(aangepaste) BRMO-regel

Wie biedt de regeling aan?

NZa

Wat houdt de regeling in?

Zorgaanbieders maken de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kan de zorgaanbieder deze extra kosten in de langdurige zorg vergoeden. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht. De NZa streeft ernaar om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Voor wie is de regeling?

Zorgaanbieders in de langdurige zorg

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Wie biedt de regeling aan?

Overheid

Wat houdt de regeling in?

De betreffende zorgaanbieders komen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij naar verwachting in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste een omzetverlies van € 4.000 lijden en ten minste € 4.000 vaste lasten hebben, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde coronasteunmaatregelen. Bij de aanvraag dient een verklaring te worden ingediend.

Voor wie is de regeling?

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting, praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, praktijk van tandartsen, praktijk van tandheelkundigen specialisten, praktijken van verloskundigen, prakijk van fysiotherpeuten, praktijk van psychotherapeuten en psychologen overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers. Thuiszorgwinkels vallen ook onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen.

NOW-regeling

Wie biedt de regeling aan?

Overheid

Wat houdt de regeling in?

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Voor wie is de regeling?

Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking. Let op: hier zitten wel voorwaarden aan verbonden.

Link naar regeling

Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg

Wie biedt de regeling aan?

Minsterie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren

Wat houdt de regeling in?

Het maatregelenpakket heeft als doel het borgen van de continuïteit van zorg voor de budgethouder, het beperken van administratieve lasten voor alle betrokken partijen en het zo veel mogelijk aansluiten op de gebruikelijke werkwijzen en geldstromen. Dit heeft geleid tot de onderstaande maatregelen die vooralsnog gelden tot 1 juni 2020:

 1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft
 2. Vervangende zorg inzetten
 3. Doorbetalen van zorgverlener, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren
 4. Gecoördineerde aanvraag voor beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapjes

Voor wie is de regeling?

Mensen met een pgb

Compensatiemaatregelen langdurige zorg

Wie biedt de regeling aan?

Zorgkantoren, VWS, NZa en ZN

Wat houdt de regeling in?

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorgaanbieders zich maximaal kunnen richten op het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg. Het doel is de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het) zorg(landschap) op langere termijn te borgen. Met als uitgangspunt dat een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd. De maatregelen richten zich op de volgende punten:

 1. Financiering van extra kosten (lijkt op de BRMO-regel)
 2. Compensatie van omzetderving (Continuïteitsregeling)
 3. Het op peil houden van de liquiditeit
 4. Een tijdelijke versoepeling van verantwoording

Voor wie is de regeling?

Zorgaanbieders in de langdurige zorg

Link naar regeling

Liquiditeitssteun

Wie biedt de regeling aan?

VNG

Wat houdt de regeling in?

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG nu afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken:

 • Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed
 • Soepelheid in verantwoording ten aanzien van andere vormen van hulp
 • Doorbetaling bekostiging wat contractueel overeengekomen is (bij afname zorg)
 • Mogelijke compensatiemaatregelen voor effecten die optreden na afloop van coronacrisis
 • Bovenstaande afspraken gelden vooralsnog tot 1 juni

Voor wie is de regeling?

Zorgaanbieders in Sociaal Domein

Link naar regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

Wie biedt de regeling aan?

Rijksoverheid

Wat houdt de regeling in?

De maatregel betreft inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. De ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat het inkomen als gevolg van de coronacrisis naar verwachting minder zal zijn dan het sociaal minimum. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Voor wie is de regeling?

Zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers

Link naar regeling

Bevoorschotting aanbieders basisinfrastructuur

Wie biedt de regeling aan?

ZN

Wat houdt de regeling in?

 • Elke zorgaanbieder kan vanaf de maand mei een voorschot aanvragen bij de zorgverzekeraars indien dit dringend noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.
 • De omvang van het voorschot is gebaseerd op het contract 2020 met de betreffende zorgverzekeraar, indien nodig wordt bij de bepaling van de maandelijkse omvang rekening gehouden met een seizoen patroon.
 • De omvang van het voorschot bedraagt 100% van de betreffende maand.
 • Alle declaraties van de zorgaanbieder in de betreffende maand worden verrekend met dit voorschot. De technische uitvoering kan verschillen en zal bilateraal worden afgesproken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.
 • De regeling is van kracht zo lang als dat nodig is. Het belangrijkste criterium daarvoor is dat de situatie landelijk in zoverre genormaliseerd is dat zorgaanbieders in staat zijn door een regulier declaratiepatroon en bestaande afspraken voor financiering van onderhanden werk in de liquiditeitsbehoefte te voorzien die past bij de afgesproken bekostiging.
 • Bevoorschotting wordt maandelijks aan de zorgaanbieder uitgekeerd. Hierbij bepaalt het ziekenhuis of van alle of van een deel van de zorgverzekeraars een voorschot wordt gevraagd in aansluiting op de al bestaande bevoorschottingsrelaties.

Voor wie is de regeling?

Algemene ziekenhuizen en umc’s

Link naar regeling

Bijzonder uitstel van belastingen

Wie biedt de regeling aan?

Belastingdienst

Wat houdt de regeling in?

Het is ook voor zorginstellingen mogelijk bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden aan te vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Het is ook mogelijk om voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aan te vragen.

Voor wie is de regeling?

Ondernemingen

Link naar regeling

Ontheffing BTW bij uitlenen zorgpersoneel

Wie biedt de regeling aan?

Belastingdienst

Wat houdt de regeling in?

Voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw. Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

 • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.
 • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
 • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
 • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Voor wie is de regeling?

Zorginstellingen, zorginrichtingen, zorgverleners en uitzendbureaus

Link naar regeling

Uitstelregeling betaling aflossingen

Wie biedt de regeling aan?

Banken

Wat houdt de regeling in?

Het merendeel van de Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank) heeft te kennen gegeven dat men ondernemers tegemoet wil komen middels het uitstellen van aflossingen voor een periode van 6 maanden. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemingen in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 miljoen die in de kern gezond zijn. Voor financieringen boven € 2,5 miljoen wordt op dit moment vooralsnog op individueel niveau beoordeeld of en hoe er tegemoetkoming kan plaatsvinden.

Voor wie is de regeling?

Zakelijke klanten

Link naar regeling

GarantieOndernemingsfinanciering

Wie biedt de regeling aan?

Overheid

Wat houdt de regeling in?

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. Ondernemingen kunnen tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming. Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB.

Voor wie is de regeling?

Ondernemingen

Link naar regeling

Tijdelijke betalingsregeling

Wie biedt de regeling aan?

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Wat houdt de regeling in?

Het betreft de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen voor het afdragen van de pensioenpremie, wanneer de instelling acute geldproblemen heeft. Gelet op de huidige omstandigheden verleent PFZW op dit moment uitstel van betaling tot 1 juni 2020 en voert daarnaast een minder strikt incassobeleid bij het innen van de premies.

Voor wie is de regeling?

Wergevers in de sector zorg en welzijn

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Wie biedt de regeling aan?

ZN

Wat houdt de regeling in?

Zorg- en welzijnsorganisaties die extra willen investeren in digitale zorg op afstand kunnen vanaf woensdag 25 maart een aanvraag indienen. Per aanvraag is €50.000 beschikbaar.

Voor wie is de regeling?

Zorg- en welzijnsorganisaties

Link naar regeling

Meerkosten

Wie biedt de regeling aan?

Nza

Wat houdt de regeling in?

De extra kosten die de zorgaanbieder maakt voor het behandelen van de coronapatiënten. Denk hierbij aan kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld patiëntenstromen goed te scheiden.

Voor wie is de regeling?

Zorgaanbieders

Link naar de regeling

Vooruitbetaling

Wie biedt de regeling aan?

ZN

Wat houdt de regeling in?

Bedraagt 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maand omzet.

Voor wie is de regeling?

Zorgaanbieders (eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg)

Link naar de regeling

Inzicht in de financiële consequenties van COVID-19?

Onze adviseurs hebben diverse zorginstellingen mogen begeleiden bij het opstellen van een kant en klare COVID-19 impactanalyse ten behoeve van de interne en externe stakeholders. Lees meer over de mogelijkheden en het plan van aanpak.

Zelf aan de slag? Onze adviseurs hebben een stappenplan opgesteld voor uw COVID-19 impactanalyse. In dit stappenplan worden met verschillende scenario’s de negatieve effecten en mogelijke mitigerende effecten inzichtelijk gemaakt om zelf tot een realistisch scenario te komen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Jorrel Abdoelhafiezkhan.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de algemene maatregelen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...