Deel III (bancaire) financieringsbegrippenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Onze adviseurs delen een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. In deel III staan de belangrijkste financiële convenanten, overige voorwaarden en zekerheden centraal.

Bekijk ook: Deel I over de meest relevante financieringsvormen en deel II met begrippen over rente en kosten. 

Financieringsbegrippen Financiële convenanten

De financier kan eisen stellen aan bepaalde financiële kengetallen. Hieraan moet de zorginstelling gedurende de looptijd van de financiering aan voldoen. De financiële convenanten worden periodiek getoetst, bijvoorbeeld bij de jaarrekening.

BegripDefinitie/omschrijving
Compliance certificaatEen compliance certificaat is een bevestiging voor de bank dat de zorginstelling zich houdt aan de afgesproken financiële convenanten, inclusief berekeningswijze.
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)  De DSCR geeft aan in hoeverre de zorginstelling de rente- en aflossingsverplichtingen vanuit de operationele kasstroom kan betalen. De algemene formule is: EBITDA / (netto rentelasten + aflossingsverplichtingen). Financiers kunnen verschillende definities hanteren met betrekking tot de vrije kasstroom, bijvoorbeeld het in mindering brengen van vervangingsinvesteringen. Een marktconforme minimumeis ligt tussen 1,20 en 1,40.
EBITDA-eis (absoluut of ratio)Financiers hanteren steeds vaker een bepaalde EBITDA-eis in de vorm van een minimale absolute EBITDA of een minimale EBITDA-ratio ten opzichte van de opbrengsten. Ook kan een maximale (Net) debt/EBITDA worden gehanteerd.
Interest Coverage RatioDe ICR geeft aan in hoeverre de zorginstelling de renteverplichtingen vanuit de operationele kasstroom kan betalen (zie ook DSCR). Een minimale eis voor de ICR is niet gebruikelijk voor financiering aan zorginstellingen.   
SolvabiliteitDe solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal weer. Op het eigen vermogen (en daarmee ook het balanstotaal) worden diverse correcties gedaan. Dit kan per financier verschillen. Een marktconforme minimale solvabiliteitseis ligt tussen 20% en 25%.  
WeerstandsvermogenHet weerstandvermogen geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en de omzet weer. Deze ratio is niet gebruikelijk in nieuwe kredietovereenkomsten. Het WFZ gebruikt deze ratio in de (her)beoordeling van haar deelnemers.

Financieringsbegrippen overige voorwaarden

BegripDefinitie/omschrijving
Cash sweepEen cash sweep is een verplichte extra aflossing vanuit overtollige kasstromen.
Material Adverse Change of Material Adverse Event/Effect (MAC of MAE)Een MAC- of MAE-clausule geeft de financier het recht bij uitzonderlijke situaties de kredietovereenkomst aan te passen of te ontbinden. Het gaat hierbij met name om omstandigheden die een aanzienlijke (negatieve) impact hebben op de financiële positie van de zorginstelling.
No change of ownershipEen wijziging in de directe of indirecte (feitelijke) zeggenschap of wijziging van het management zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de financier is niet toegestaan.   
No further debtDe zorginstelling mag geen additionele financiering aantrekken (zonder voorafgaande toestemming van de financier), al dan niet met een uitzonderingsbedrag per jaar en/of op totaalniveau. Hetzelfde kan ook gelden voor het verstrekken van leningen aan derden (waaronder groepsmaatschappijen).
Opeisingsgronden  Indien de zorginstelling niet voldoet aan bepaalde eisen (bijvoorbeeld de financiële convenanten) kan de financier de lening opeisen. De zorginstelling is dan in default.
Opschortende voorwaardenVoorwaarden waaraan de zorginstelling moet voldoen alvorens de kredietovereenkomst tot stand is gekomen en de financiering daadwerkelijk wordt verstrekt.  
WaiverDe financier kan een waiver verstrekken in plaats van over te gaan op directe opeising. De financier gedoogt (onder voorwaarden) tijdelijk de default situatie. De financier kan de voorwaarden aanscherpen en er zijn kosten verbonden aan een waiver.
Wijzigingsrecht rente en provisieDe bank kan een afgesproken rente, toeslag, (individuele) opslag en/of provisie verhogen op het moment dat het beschikbaar blijven stellen van het krediet leidt tot hogere kosten voor de bank. Deze verhoging is direct of indirect het gevolg van wet- en regeling en/of richtlijnen/regels/standaarden van DNB, ECB of andere autoriteit die toezicht houdt op de bank.   

Financieringsbegrippen zekerheden

De zorginstelling verstrekt bepaalde zekerheden aan de financier voor het nakomen van de verplichtingen die voortkomen uit de kredietovereenkomst.

BegripDefinitie/omschrijving
Cross defaultDe lening van een financier is direct opeisbaar indien de zorginstelling haar verplichtingen bij andere financiers niet nakomt. Denk hierbij aan het niet betalen van de rente- en aflossingsverplichtingen, maar ook het niet voldoen aan de financiële convenanten.  
Hoofdelijke aansprakelijkheid/hoofdelijke medeschuldenaar (HMS)Overige rechtspersonen, waaronder dochterondernemingen, kunnen zich hoofdelijk verbinden aan de lening en alle verplichtingen die hieruit voortkomen. Dit betekent dat de financier de lening kan opeisen bij alle partijen die zijn opgenomen in de hoofdelijke aansprakelijkheid.  
HypotheekrechtHiermee heeft de financier het recht om de registergoederen die in de hypotheekakte zijn opgenomen te verkopen (zonder tussenkomst van de rechter) indien de zorginstelling de betalingsverplichtingen niet nakomt.
Negative pledge  De zorginstelling verklaart dat zij geen van de activa (en overige verpandingen) zal bezwaren ten behoeve van derden zonder voorafgaande toestemming van de financier.  
Pandrecht  Pandrecht is een zekerheidsrecht dat gevestigd wordt op goederen die geen registergoederen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan roerende zaken als voorraden en inventaris, maar ook aan vorderingen.  
Pari-passuVerklaring dat de lening op gelijke voet staat aan andere, niet achtergestelde, financieringen.
Positive pledgeDe zorginstelling verklaart dat zij (toekomstige) zekerheden op verzoek zal verpanden aan de financier.
RoyementHet uitschrijven van het hypotheekrecht uit het kadaster.
VerhaalsregelingEen zorginstelling heeft veelal te maken met meerdere financiers en het WFZ. In de verhaalsregeling is geregeld hoe de verschillende financiers omgaan met het uitwinnen van hun zekerheden (in geval van faillissement van de zorginstelling waardoor betalingsverplichtingen niet kunnen worden nagekomen).
ZekerhedenagentDe zekerhedenagent coördineert ten behoeve van de financiers de vestiging, het beheer en uitoefening van de zekerheidsrechten. Hiervoor brengt de zekerhedenagent kosten in rekening bij de zorginstelling.

Sparren over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte om te sparren met onze adviseurs over herfinanciering of het aantrekken van nieuwe financiering? Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporaties en beleggers. Ze kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over uw financieringsmogelijkheden

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...