Deel I (bancaire) financieringsbegrippenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Onze adviseurs delen een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. In deel I gaan wij nader in op de meest relevante financieringsvormen van zorginstellingen

Bekijk ook: In deel II delen we de begrippen over rente en kosten en in deel III staan de belangrijkste financiële convenantenoverige voorwaarden en zekerheden centraal.

Financieringsvormen

BegripDefinitie/omschrijving
Annuïtaire leningEen lening met een periodiek vast bedrag bestaande uit rente en aflossing.
BulletleningEen lening die aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost. Leningen gebaseerd op een lineair aflossingsschema met een restant aan het eind van de looptijd (het bulletgedeelte) zijn gangbaar in de praktijk.
BankgarantieEen bankgarantie geeft betalingszekerheid aan crediteuren. De bank geeft in een bankgarantie een garantstelling voor een gespecificeerd bedrag. Mocht de debiteur zijn of haar verplichting niet nakomen, dan betaalt de bank het verschuldigde bedrag.
BasisrenteleningEen basisrentelening is een lening met een vaste rente, waarbij de basisrente tijdens de looptijd vaststaat. De kredietopslag wordt periodiek herzien.
BouwdepotFinanciering ter voorfinanciering van bouwprojecten. Naast betaling van rente over de opgenomen bedragen, wordt ook rente ontvangen over het tegoed in het depot.
CombinatiefaciliteitEen combinatiefaciliteit is een kredietfaciliteit waarin meerdere soorten kredieten worden gecombineerd.
ConsolidatieleningFinanciering waarbij de kortlopende financiering (bijvoorbeeld een kasgeldfaciliteit) wordt omgezet in een langlopende lening.
CreditgeldenCreditgelden zijn de totaal aan de bank toevertrouwde middelen. Hieronder vallen de creditsaldi van de rekening-courant faciliteit en de deposito’s.
Daggeld u/gDoor de bank verstrekt krediet met een looptijd van minimaal één en maximaal twee (betaal)dagen.
Financiering met garantieFinanciering waarvoor een derde partij (bijvoorbeeld de gemeente, de rijksoverheid of de moedermaatschappij) garant staat. Deze partij garandeert de verplichtingen voortvloeiend uit de kredietovereenkomst aan de kredietgever.
Geborgde financieringFinanciering waarvoor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) borg staat. Indien de kredietnemer niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, neemt het WFZ de verplichtingen over.
Groenfinanciering/groenleningFinanciering tegen een gunstig tarief indien de overheid voor het desbetreffende project een groenverklaring verstrekt.
ImpactleningFinanciering met rentekorting voor bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame en/of maatschappelijke impact.
Kasgeldfaciliteit/investeringsfaciliteitEen kasgeldfaciliteit of investeringsfaciliteit wordt voor een korte periode (maximaal circa twee jaar) aangegaan ter voorfinanciering van investeringsprojecten. Vanuit deze faciliteit kunnen trekkingen worden gedaan. Vaak wordt door de kredietgever onder voorwaarden de mogelijkheid tot consolidatie (omzetten naar een langlopende lening) aangeboden.
KredietfaciliteitEen kredietfaciliteit bij een kredietgever bevat alle kredieten die zijn verleend aan de kredietnemer.
Lineaire leningEen lening met gelijke periodieke aflossingen.
Lening met uitgestelde stortingFinanciering waarbij de rente op een eerder moment wordt vastgelegd en de opname in de toekomst plaatsvindt. Hiervoor wordt een opslag (forward) in het rentetarief opgenomen.
Ongeborgde financieringFinanciering waarbij het WFZ (of bijvoorbeeld de rijksoverheid) niet garant staat voor de rente- en aflossingsverplichtingen. 
Rekening-courant faciliteitEen bankrekening waarbij flexibel geld kan worden opgenomen (en worden aangevuld) tot een vooraf afgesproken maximumbedrag. Dit krediet is bestemd voor de reguliere bedrijfsvoering en het aantrekken van werkkapitaal voor kortlopende investeringen.
Roll-over leningEen roll-over lening is een lening met een middellange tot lange looptijd met een variabele rente. De rente bestaat uit een basisrente (bijvoorbeeld EURIBOR) die periodiek wijzigt en een opslag. De opslag kan eventueel voor een langere periode worden vastgezet. De roll-over lening kent een vaste of en variabele hoofdsom.
Variabele (rentende) geldleningEen geldlening met een variabele rente.
Vaste geldleningEen geldlening met een vaste rente voor de looptijd of een deel daarvan.

Sparren over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte om te sparren met onze adviseurs over herfinanciering of het aantrekken van nieuwe financiering? Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporaties en beleggers. Ze kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...