Deel II (bancaire) financieringsbegrippenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Onze adviseurs delen een reeks met veelvoorkomende begrippen ten aanzien van bancaire financiering. Het betreffen begrippen die u in de kredietovereenkomsten en de algemene voorwaarden van uw bank tegenkomt. Denk hierbij aan verschillende rentesoorten en kosten, zekerheden en overige (niet-)financiële voorwaarden. Deel II staat in het teken van de meest relevante rentebegrippen en kosten.

Bekijk ook: In deel I zijn wij nader ingegaan op de meest relevante financieringsvormen van zorginstellingen en in deel III staan de belangrijkste financiële convenantenoverige voorwaarden en zekerheden centraal.

Financieringsbegrippen

BegripDefinitie/omschrijving
AfsluitprovisieBij aangaan van de kredietovereenkomst dient vaak een afsluitprovisie betaald te worden. Deze provisie compenseert de financier voor de geleverde werkzaamheden voor het afsluiten van de overeenkomst.
BasispuntenEen basispunt is een honderdste procent, ofwel 0,01%.  
BereidstellingsprovisieDe bereidstellingsprovisie is een van de provisies die betaald dient te worden aan de kredietgever bij een kasgeldfaciliteit of rekening-courant faciliteit. De bereidstellingsprovisie compenseert de kredietgever voor het beschikbaar stellen van de kredietlijn. De bereidstellingsprovisie wordt alleen over het ongebruikte gedeelte van de faciliteit betaald.
BoeterenteEen boeterente wordt betaald indien een lening vervroegd wordt afgelost (buiten de afgesproken vrijstellingen). De boeterente dient ter compensatie voor het nadeel dat de bank leidt. Bijvoorbeeld indien de rente waartegen de bank de lening opnieuw kan uitlenen lager is dan de oorspronkelijke rente.
CreditrenteCreditrente is de rente die u ontvangt. Vanwege de lage rentestand dienen zorginstellingen steeds vaker te betalen voor het aanhouden van liquide middelen.  
DebetrenteDe rente die u betaalt.
DepotrenteDe rente die u ontvangt over het resterende deel in het bouwdepot.  
DebiteurenopslagDe opslag die bovenop de marktrente wordt betaald als gevolg van de specifieke risico’s van de kredietnemer.
DerivatenDerivaten zijn financiële producten die hun waarde ontlenen aan het product, waarvan zij afgeleid zijn. Een veelvoorkomend derivaat gelieerd aan het afsluiten van een kredietovereenkomst zijn renteswaps.
EURIBOREuro Interbank Offered Rate. EURIBOR is het rentetarief waartegen Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. De EURIBOR dient vaak als basisrente voor korte kredietlijnen, zoals kasgeldfaciliteit en rekening-courant faciliteit. Bovenop de EURIBOR betaalt u vervolgens een opslag.  
ESTREuro short-term rate. Dit betreft een nieuwe referentierente, gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. EURIBOR is een ander voorbeeld van een referentierente.  
Interest/rente capEen rentecap kan worden afgesloten bij een krediet met variabele rente. Tegen betaling is de organisatie beschermd tegen stijging van de variabele rente boven het afgesproken renteplafond.
Interest/rente floorEen rente floor is het tegenovergestelde van een rentecap. De bank kan bijvoorbeeld een floor opnemen in de kredietovereenkomst. Dit betekent dat de (markt)rente die u betaalt niet lager is dan de floor.  
IRSEen contract waarbij twee partijen afspreken rentetarieven uit te wisselen. In geval van zorginstellingen betreft het vaak het ‘ruilen’ van een variabele basisrente voor een vaste rente voor een bepaalde looptijd. Hiermee wordt het renterisico van de basisrente afgedekt. De zorginstelling ontvangt de variabele basisrente (bijvoorbeeld EURIBOR) en betaalt een vaste rente. Per saldo betaalt de zorginstelling de vaste rente plus de kredietopslag die voor de variabele lening geldt.
LiquiditeitsopslagDe rente die banken in rekening brengen is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de debiteurenopslag, wordt ook een liquiditeitsopslag betaald ter compensatie van de fundingkosten van de bank.  
MarktrenteDe marktrente wordt ook wel de referentierente genoemd (zie hieronder).  
ReferentierenteReferentierentes spelen een belangrijke rol in financiële contracten, zoals hypotheken, rekening courant faciliteiten en leningen. De referentierente is de basis- of marktrente. Hier bovenop betaalt u een opslag. Voorbeelden zijn EURIBOR, EONIA en LIBOR.
RenteherzieningHet vaststellen van een nieuwe rente na afloop van de renteperiode.
RentevastperiodeGedurende deze periode staat de rente vast en wordt deze niet gewijzigd. De rentevastperiode hoeft niet gelijk te staan aan de juridische looptijd van de lening.  
SwaptionEen swaption is een optie op een interest rate swap. Met een swaption heeft u de mogelijkheid om op een vooraf vastgestelde datum de onderliggende swap aan te gaan.
Variabele renteEen variabele rente fluctueert met de ontwikkelingen van de onderliggende referentierente. Daarnaast kan ook de opslag gewijzigd worden.
Vaste renteEen vaste rente staat gedurende een bepaalde periode vast en kan niet gewijzigd worden.

Sparren over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte om te sparren met onze adviseurs over herfinanciering of het aantrekken van nieuwe financiering? Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporaties en beleggers. Ze kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...