Wat betekent het regeerakkoord voor de verduurzamingsopgave van woningcorporaties?Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Het kabinet Rutte III heeft op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst‘ gepresenteerd. Een significant onderdeel hiervan heeft betrekking op duurzaamheid. Wat betekent dit voor de corporatiesector?

Nationaal klimaat- en energieakkoord

In het regeerakkoord is vastgelegd dat met de relevante partijen een nationaal klimaat- en energieakkoord wordt gesloten. De doelstelling van het akkoord  is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Op dit moment is een reductie van 12 procent reeds behaald. De afspraken uit het nog op te stellen klimaat- en energieakkoord worden verankerd in de Klimaatwet.

Concrete maatregelen voor de corporatiesector

De focus van het regeerakkoord ligt bij energiebesparing en emissiereductie. Vanaf 2021 worden nieuwbouwwoningen niet meer op gas verwarmd en worden jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij gemaakt. Er komen middelen beschikbaar om de huidige warmtevraag van bestaande woningen te verminderen en in te zetten op duurzame energie om in de resterende warmtebehoeften te voorzien.

De meest concrete maatregelen voor de corporatiesector zijn:

  • Het warmterecht vervangt de aansluitplicht op het gasnet; dit biedt de mogelijkheid om woningen middels andere duurzame warmtebronnen (zoals geothermie) te verwarmen
  • Korting op de verhuurderheffing bij investering in verduurzaming van € 100 miljoen (invoering in jaarlijkse stappen van € 25 miljoen vanaf 2019); de korting is een echte aftrek en wordt niet gecompenseerd door een verhoging van de verhuurderheffing
  • Aanpassing van de salderingsregeling in 2020; hierdoor vervalt de recent vastgestelde verlenging van de regeling tot 2023 en in plaats hiervan komt een vervangende regeling
  • De SDE+ regeling wordt verbreed; hierdoor worden meer emissiereductietechnologieën gestimuleerd waar corporaties mogelijk gebruik van kunnen maken

Overige maatregelen

Naast deze concrete maatregelen worden er in het regeerakkoord nog enkele maatregelen beschreven waarvan de impact op de corporatiesector moeilijker is in te schatten. Het gaat dan onder meer om:

  • Met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders wordt per regio een plan voor verduurzaming van de gebouwde omgeving opgesteld om te komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking; de naam van woningcorporaties ontbreekt maar het valt te verwachten dat ook zij een belangrijke rol in het plan gaan spelen
  • Daarnaast komt er een bedrag van € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor projecten die innovatie stimuleren
  • Om de belasting op gas en elektriciteit evenwichtiger te maken wordt de energiebelasting aangepast door een minimumprijs van CO² voor de elektriciteitssector te introduceren; uiteindelijk komen deze lasten bij de eindgebruiker (huurders) terecht
  • Tenslotte komt er een aparte regeling voor energie coöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden eenvoudiger kunnen participeren in duurzame energieprojecten in de omgeving; dit creëert wellicht meer ruimte voor energieprojecten waarbij huurders actief participeren

Maatregelen beperkt en behoeven uitwerking

Zoals hierboven beschreven komen er uit het regeerakkoord enkele concrete maatregelen naar voren die van invloed zijn op het verduurzamingsvraagstuk van corporaties. Het stimulerende effect van deze maatregelen is echter beperkt. Met name de korting op de verhuurdersheffing is van dusdanig kleine omvang dat de financieringscapaciteit van woningcorporaties te beperkt toeneemt. Het is daarom afwachten of de invulling van het klimaat- en energieakkoord, en de wettelijke maatregelen die daaruit voortvloeien in de Klimaatwet, woningcorporaties meer handvaten en prikkels gaan bieden om de sociale woningvoorraad te verduurzamen.

Aan de slag met verduurzaming woningvoorraad

Ongeacht de precieze uitwerking van de maatregelen maakt het regeerakkoord duidelijk dat de energietransitie een grote opgave gaat worden voor de corporatiesector. Finance Ideas ondersteunt woningcorporaties hierbij door middel van training en advies, bestaande uit dienstverlening op het gebied van de duurzaamheidsstrategie, financiering, investeringsbeslissingen en de business case. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...