Regeling aantrekken financiële derivaten door zorgaanbiedersCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Organisaties die (mede) gefinancierd zijn met publiek geld moeten niet speculeren met complexe financiële producten, zoals financiële derivaten. De Vestia-casus heeft aangetoond dat dit niet enkel ernstige gevolgen heeft voor een individuele organisatie, maar ook voor de continuïteit van een gehele sector.

Mede als gevolg hiervan heeft de Minister van Financiën het Beleidskader derivaten voor het gebruik van derivaten door (semi-)publieke instellingen gepubliceerd. De algemene uitgangspunten worden verder uitgewerkt in sectorale wetgeving. Inmiddels staat de regeling met de sectorspecifieke uitwerking voor de zorg ter consultatie open. Tijd dus om hier in te duiken, want wat houdt deze regeling nu precies in?

Eisen voor het aantrekken van financiële derivaten

In de regeling zijn specifieke eisen opgenomen alvorens een zorgaanbieder een financieel derivaat kan aantrekken. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) reeds aan een zorginstelling stelt voordat goedkeuring wordt verleend. Hieronder worden de belangrijkste eisen uiteengezet.

Specifieke eisen treasurystatuut

De zorgaanbieder die een financieel derivaat wil aantrekken dient te beschikken over een treasurystatuut met in ieder geval inzicht in:

 • De wijze waarop en de mate waarin het gebruik van financiële derivaten bijdraagt aan het beperken van renterisico’s bij het financiële beleid en beheer;
 • De interne organisatiestructuur inzake aanschaf en gebruik van financiële derivaten (o.a. bevoegdheden, interne controle en verantwoording en rol en betrokkenheid van de externe accountant en van de interne toezichthouder);
 • De interne professionaliteit en deskundigheid inzake aangetrokken financiële derivaten;
 • De risicobeheersing van aangetrokken financiële derivaten;
 • Een keuze om als professionele belegger te worden aangemerkt.

Keuze professionele en niet-professionele belegger

Het uitgangspunt is dat een zorgaanbieder slechts een financieel derivaat kan aantrekken indien de financiële onderneming hem heeft aangemerkt als niet-professionele belegger. Een zorgaanbieder kan een financieel derivaat aantrekken zonder dat hij als niet-professionele belegger is aangemerkt indien de zorgaanbieder de keuze heeft gemaakt om als professionele belegger te worden aangemerkt en aan twee van de drie onderstaande eisen voldoet:

 • Een balanstotaal op jaarbasis van minimaal € 20 miljoen;
 • Een netto-omzet op jaarbasis van minimaal € 40 miljoen;
 • Een eigen vermogen van ten minste € 2 miljoen.

De keuze voor professionele belegger dient te zijn goedgekeurd door de interne toezichthouder en te zijn opgenomen in het treasurystatuut.

Eisen aan type financiële derivaten en overeenkomsten

Een zorgaanbieder mag slechts een financieel derivaat aantrekken voor het beperken van opwaartse renterisico’s bij leningen. Dit kan alleen op basis van een onderliggende financieringsovereenkomst en een goed onderbouwd investeringsplan waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Ten behoeve van het afdekken van renterisico’s mag een zorgaanbieder uitsluitend de volgende financiële derivaten aantrekken: rentecaps en payer swaps (incl. forward starting swaps en swaptions). In deel I (relevante financieringsvormen), deel II (rentebegrippen en kosten) en deel III (financiële convenanten, voorwaarden en zekerheden) van de bancaire financieringsbegrippen geven wij uitleg over de meest relevante begrippen voor zorginstellingen.

Overige eisen zijn:

 • Nominale waarde moet zijn uitgedrukt in euro’s;
 • Een financieel derivaat wordt enkel aangetrokken bij een financiële onderneming met minimaal een A-rating (of vergelijkbaar) afgegeven door ten minste twee van de bekende ratingbureaus;
 • Nominale waarde van een financieel derivaat is niet hoger dan het bedrag van de onderliggende financieringsbehoefte;
 • De looptijd van een financieel derivaat is niet langer dan die van de onderliggende financieringsbehoefte met een maximum van 15 jaar;
 • Een financieel derivaat bevat geen bepalingen die het toezicht door de zorgautoriteit verhinderen;
 • Een financieel derivaat mag niet de mogelijkheid bevatten tot eenzijdige opzegging of eenzijdige wijziging door de financiële onderneming ten nadele van de zorgaanbieder;
 • Geen margin calls voor de zorgaanbieder. 

De regeling staat tot 1 december 2020 open voor consultatie.

Sparren over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte om te sparren met onze adviseurs over herfinanciering of het aantrekken van nieuwe financiering? Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporaties en beleggers. Ze kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over uw financieringsmogelijkheden

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...