Welke voordelen geeft ESG-reporting uw corporatie?Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

De energiecrisis heeft het verduurzamen van vastgoed in een stroomversnelling gebracht. Ook de buitenwereld besteedt steeds meer aandacht aan dit thema. Met circa 2,4 miljoen huurwoningen in beheer spelen woningcorporaties een belangrijke rol in de Nederlandse vastgoedsector. Stakeholders hebben dan ook behoefte om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van woningcorporaties. Maar hoe creëert u dit inzicht? Hoe rapporteert u over de status van uw klimaatdoelstellingen? Het belang van rapporteren over ESG neemt de komende jaren toe. In dit artikel leggen wij uit waarom en zetten wij uiteen wat het potentieel is van ESG-reporting. Daarbij geven we u direct een aantal tips over hoe u de beschikbare richtlijnen in uw voordeel kunt gebruiken.

Financiers vragen inzicht in klimaatdoelstellingen

Sectorfinanciers, zoals de BNG Bank en de NWB Bank geven in hun klimaatplannen aan dat zij doelen stellen voor het reduceren van de CO₂e[1]-uitstoot van woningcorporaties in hun portefeuille (zie tekstbox).  De BNG Bank geeft in haar klimaatplan ‘Going Green’ aan vanaf 2023 te gaan monitoren of woningcorporaties beschikken over een klimaatroutekaart of andere klimaatdoelstellingen hebben om de woningvoorraad te verduurzamen. Andere financiers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen vergelijkbaar beleid. Om aan deze informatiebehoefte te voldoen, is het nodig dat u als corporatie transparantie biedt over de realisatie van de duurzaamheidsopgaven. De huidige rapportagevorm van veel woningcorporaties is niet toereikend om aan de informatiebehoefte van financiers te voldoen.

Duurzaamheidsrapportages voor steeds meer organisaties verplicht

Momenteel worden woningcorporaties (nog) vrijgesteld van de Europese richtlijn –Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)- die duurzaamheidsrapportages voor veel bedrijven vanaf 2024 of later verplicht. Ondanks deze vrijstelling is het van belang dat woningcorporaties aandacht besteden aan ESG-reporting. In de volgende paragrafen leggen we uit waarom en wat u kunt leren van andere (commerciële) vastgoedpartijen.

Voorgenomen beleid BNG Bank (bron: BNG Bank klimaatplan – Going Green):

 • 2023
  • “In alle reguliere klantgesprekken met woningcorporaties is het thema duurzaamheid een vast onderdeel. BNG Bank gaat bijhouden of de klant beschikt over een klimaatroutekaart of andere klimaatdoelstelling om de woningvoorraad te verduurzamen.”
 • 2024
  • “Wij starten met het analyseren van de beschikbare reductieplannen van klanten met kredietfaciliteiten van 5 miljoen euro of meer. Daarmee brengen we in kaart in hoeverre deze plannen in lijn zijn met de Nationale Prestatieafspraken Verduurzaming. Ook ontwikkelt BNG Bank klantproposities die gericht zijn op de verduurzaming van sociale huurwoningen.”
 • 2025
  • “Indien een klant nog geen verduurzamingsdoelstellingen op portefeuilleniveau heeft in lijn met het Parijse Klimaatakkoord, moet elke nieuwe financieringsaanvraag voor vastgoed van 5 miljoen euro of meer zijn voorzien van een plan waaruit blijkt dat de investering in lijn is met het 1,5°C-scenario.”

Voorgenomen beleid NWB Bank (Bron: NWB Bank Klimaatactieplan 2022):

 • 2022
  • “We gaan in gesprek met individuele woningcorporaties en met Aedes om tot sectordoelstellingen te komen voor de reductie van CO2e.”
  • “We vragen de reductiedoelstellingen op van door ons gefinancierde woningcorporaties.”
 • 2023
  • “We analyseren of de reductiedoelstellingen van de individuele woningcorporaties in lijn zijn met op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen.”
  • “We gaan in gesprek met door ons gefinancierde woningcorporaties waarvan wij vinden dat ze het meest achterlopen en/of die het grootste reductiepotentieel hebben.“
 • 2024-2025
  • “We breiden de gesprekken uit naar alle door ons gefinancierde woningcorporaties waarvan wij vinden dat ze achterlopen en/of die veel reductiepotentieel hebben.”
  • “We evalueren jaarlijks op basis van de PCAF-resultaten of de door onze klanten gerealiseerde reductie in lijn is met de door ons geformuleerde sectordoelstellingen.”
 • 2030
  • “We willen dat alle door ons gefinancierde woningcorporaties reductiedoelstellingen hebben die in lijn zijn met op wetenschap gebaseerde doelstellingen.”

Wat is het potentieel van ESG-reporting?

ESG-reporting geeft u een handvat om duurzaamheidsprestaties te meten, te monitoren en hierover te communiceren. Dit kan bijdragen aan een meer transparante en verantwoorde bedrijfsvoering en kan leiden tot voordelen op vier verschillende vlakken:

1: Reputatie en vertrouwen

Door transparant te zijn over ESG-prestaties kunt u het vertrouwen van stakeholders, zoals huurders, financiers, gemeenten en overheden, vergroten. Dit kan bijdragen aan een positieve reputatie en imago.

2: Toegang tot financiering

Woningcorporaties die goed presteren op ESG-gebied en dit duidelijk rapporteren zijn aantrekkelijker voor investeerders en financieringsinstellingen. Concreet kan dit voor u bijdragen aan een betere toegang tot financiering tegen gunstigere voorwaarden.

3: Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering

Door te rapporteren over ESG-prestaties krijgt u inzicht in prestaties en kunt u gerichte acties nemen om prestaties te verbeteren. Dit kan bijdragen aan een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

4: Investeringsafwegingen

Geld kan maar één keer uitgegeven worden. Wanneer u als corporaties de bijdrage van investeringen aan ESG-prestaties of doelstellingen inzichtelijk maakt, helpt dit bij het maken van de juiste investeringsafwegingen.

Een ESG-rapportage biedt corporaties inzichten om een meer duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering te realiseren. Dit levert verschillende voordelen op voor uzelf, de huurders en de maatschappij.

Wat is de CSRD standaard die wordt gebruikt bij ESG-reporting?

De CSRD is een nieuwe Europese standaard die steeds meer bedrijven verplicht gedetailleerd te rapporteren over hun ESG-prestaties. Hierdoor hebben beleggers en andere belanghebbenden betere en geüniformeerde informatie tot hun beschikking over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. De ontwikkelingen van de CSRD als ESG-rapportagestandaard betekent dat er meer aandacht is voor de impact van een bedrijf op het milieu, de samenleving en de kwaliteit van bestuur. Het gaat bijvoorbeeld om de uitstoot van broeikasgassen, de omgang met medewerkers en de transparantie over het bestuur en de besluitvorming binnen het bedrijf. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkelingen is om bedrijven aan te moedigen duurzamer te opereren en transparanter te zijn over hun ESG-prestaties, waardoor investeerders en andere belanghebbenden beter geïnformeerd zijn en betere beslissingen kunnen nemen.

Het voordeel van rapporteren via de CSRD standaard

Woningcorporaties zijn door hun rechtsvorm vooralsnog uitgesloten van de CSRD richtlijn. Aedes geeft hierbij aan dat de al bestaande én gebruikte vormen van verslaglegging beter bij de corporatiesector passen dan de CSRD. De uitsluiting van de richtlijn en de houding van Aedes lijken voordelig, omdat een intensieve rapportageverplichting vervalt. Echter is het een misgelopen kans als een sector (die een dusdanig grote maatschappelijke bijdrage levert) hier niet op een consistente en uniforme wijze over rapporteert. De eerder genoemde voordelen worden hierdoor niet volledig gerealiseerd.

U kunt de CSRD richtlijn hanteren om beter en gestructureerd te rapporteren over uw ESG-prestaties op een wijze waarop veel belanghebbenden en partners dit ook doen. Zo geeft het u de mogelijkheid om bijvoorbeeld de duurzaamheidsprestaties van uw woningvoorraad te meten en monitoren en hierover te rapporteren aan de hand van de ESG-rapportagestandaarden. Hierdoor bent u transparanter over uw ESG-prestaties en wordt verantwoording afgelegd aan stakeholders, zoals huurders, gemeenten en financiers.

Onderwerpen voor uw ESG-prestaties

Als woningcorporaties kunt u bijvoorbeeld rapporteren over de volgende ESG-prestaties:

 • Milieu: het verduurzamen van de woningvoorraad door het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast kunnen woningcorporaties rapporteren over hun inspanningen om de CO₂e -uitstoot te verminderen en het gebruik van duurzame energiebronnen te vergroten.
 • Sociale aspecten: het creëren van betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen voor huurders, met bijvoorbeeld aandacht voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Daarnaast kunnen woningcorporaties rapporteren over hun bijdrage aan de lokale gemeenschap en de inzet voor sociale inclusie en arbeidsparticipatie.
 • Bestuur: het creëren van transparantie in de governance van de woningcorporatie en het naleven van wet- en regelgeving. Ook kunnen woningcorporaties rapporteren over hun inspanningen om integriteit en ethisch handelen binnen de organisatie te waarborgen.

Natuurlijk rapporteren corporaties al in meer of mindere mate over deze onderwerpen. Het voornaamste voordeel van deze manier van rapporteren is de verbeterde transparantie, vergelijkbaarheid en risicobeheersing. Door conform de CSRD concreet te rapporteren over ESG krijgen stakeholders beter inzicht in de duurzaamheidsprestaties van woningcorporaties en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Dit helpt hen bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot het inschrijven of uitschrijven bij, samenwerken met en investeren in woningcorporaties.

Wat kan de sector leren van commerciële partijen?

Woningcorporaties kunnen lering trekken uit de manier waarop commerciële vastgoedpartijen ESG implementeren in hun bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Rapportage: commerciële vastgoedpartijen maken gebruik van internationale standaarden en guidelines en rapporteren transparant en gedetailleerd over hun ESG-prestaties.
 2. Data-analyse: commerciële vastgoedpartijen maken gebruik van geavanceerde systemen en methoden om data te verzamelen en te analyseren. Hierdoor zijn zij in staat om dieper in te gaan op ESG-prestaties en deze beter te meten en monitoren.
 3. Strategieontwikkeling: commerciële vastgoedpartijen hebben een duidelijk beeld van de belangrijkste ESG-risico’s en -kansen voor de vastgoedportefeuille en voor hun organisatie en nemen gerichte acties om deze aan te pakken.

Door te leren van commerciële vastgoedpartijen op het gebied van ESG, kunt u uw eigen ESG-prestaties verbeteren en bijdragen aan een meer duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. Het kader onderaan geeft een voorbeeld van de mogelijke uitwerking van de ‘E’ in een ESG-rapportage, op basis van best practices zoals wij deze in de markt zien bij commerciële vastgoed partijen.

Voorbeeld* ‘E’ (Environmental) in een ESG-rapportage

Als bedrijf zijn wij toegewijd aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van milieuduurzaamheid. We hebben ons tot doel gesteld om tegen 2030 onze CO₂e-uitstoot met 75% te verminderen ten opzichte van onze basislijn in 2019. Onze doelstellingen voor verminderen van onze CO₂e-uitstoot zijn:

20% 
CO2e-reductie
10% 
energie-reductie
Paris proof in 2035

Om dit te bereiken, hebben we ons gecommitteerd aan het investeren in hernieuwbare energiebronnen en energiebesparende maatregelen in onze woningvoorraad en ons eigen kantoor. We hebben ook ons wagenpark verduurzaamd door over te stappen op elektrische voertuigen en het stimuleren van online samenwerken. We zijn blij te kunnen melden dat we onze doelstellingen voor CO₂e-reductie voor de afgelopen vijf jaar hebben behaald en zullen ons blijven inzetten om onze milieu-impact verder te verminderen. Om onze voortgang te blijven monitoren hanteren wij de volgende KPI’s voor de komende jaren:

KPI202320252027
Groene labels (A-C)95%99%100%
Zonnepanelen geïnstalleerd13.00015.00017.000
Huizen aardgasvrij25%33%45%

Om onze vastgoedportefeuille te monitoren, kijken wij naar de totale uitstoot van ons vastgoed in kg CO2e-uitstoot per m2. Wij vergelijken onze portefeuille met een benchmark scenario dat laat zien welk reductiepad wij zouden moeten volgen om binnen het 1,5˚C scenario te blijven. De groene lijn is onze reductiedoelstelling die vanaf 2035 gelijk loopt met de benchmark.

Voorbeeld: Reductiepad CO2e-uitstoot

Voorgenomen beleid BNG Bank (bron: BNG Bank klimaatplan – Going Green):

*Dit is een voorbeeld ter illustratie van wat wij herkennen als best practices uit de commerciële vastgoedmarkt. De cijfers zijn puur indicatief om een beeld te vormen van hoe een mogelijke rapportage eruit kan zien.

Conclusie: uniforme ESG-rapportage voor sector, corporatie en stakeholders

Het is duidelijk: een uniforme ESG-rapportage geeft inzicht in de impact van corporaties op het milieu en de maatschappij. Het helpt intern bij het identificeren van risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid en bij het opstellen van beleid en doelstellingen om deze aan te pakken. Ook geven uniforme ESG-rapportagestandaarden beter inzicht in de prestaties ten opzichte van andere corporaties en kan de sector best practices delen. Een sectorbrede uniformering van ESG-rapportages helpt bij het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven. Voor externe belanghebbenden worden de ESG-prestaties van corporaties beter zichtbaar en vergelijkbaar. Daarnaast blijft toegang tot aantrekkelijke financiering gewaarborgd. Kortom, er zijn aanzienlijke voordelen voor de sector om te komen tot een uniforme ESG-rapportage gebaseerd op bestaande standaarden.

Ook aan de slag met een ESG-rapportage?

Heeft u vragen over het opstellen van een ESG-rapportage? Of wilt u de mogelijkheden voor uw corporatie verder bespreken? Neem contact op met Victor Burger.


[1] Naast CO₂ bestaan er ook andere broeikasgassen die in hun eigen capaciteit bijdragen aan het broeikaseffect. Om de effecten hiervan onderling vergelijkbaar te maken, wordt gesproken van CO₂-equivalenten (CO₂e).

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over ESG-reporting

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...