Voorstel tot vereenvoudiging markttoetsCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Het ministerie van BZK is voornemens de niet-DAEB markttoets te vereenvoudigen. Het doel van de wijziging is dat er voor corporaties meer ruimte ontstaat voor middenhuur (€ 710 tot € 1.000 p/m). Via een internetconsultatie kan er tot en met 9 april gereageerd worden op het wetsvoorstel.

Hieronder volgt een kort overzicht van de voorgenomen maatregelen.

Markttoets

  • Rendementseis (BAR) voor nieuwe niet-DAEB activiteiten wordt verlaagd naar 0,0% (was 5,5%).
  • Winstpercentage op nieuwbouw koop wordt verlaagd naar 0,0% (was 5,0%).
  • Markttoets bij herstructurering op erfpacht komt te vervallen.
  • De verplichte zienswijze van het WSW komt te vervallen.

Rendement op portefeuilleniveau

  • De niet-DAEB tak dient te opereren onder marktconforme omstandigheden.
  • Toetsing vindt plaats aan de hand van het gezamenlijk beoordelingskader van de Aw en WSW.
  • Deze signalering kan reden zijn voor het instellen van een nader onderzoek naar de uitgangspunten in de vastgoedexploitatie, met mogelijk nadere handhaving tot gevolg.

Transacties tussen corporaties

  • Geen markttoets nodig bij transacties tussen corporaties waarbij het complex overwegend uit DAEB bestaat.
  • Het DAEB aandeel dient daarbij minimaal 75% te bedragen.

Meer weten over de Woningwet en de markttoets?

Met de Masterclass Woningwet Compliance krijgt u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen. Compliance wordt op die manier effectief toegepast, onderdeel van het beleid en breed gedragen binnen de organisatie.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...