Update Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV)Categorie Corporatie alert

Onderwerpen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft op 9 december 2015 een update gepubliceerd van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). De update, die per 1 januari 2016 van kracht wordt, bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Toelichting bij de regeling
  • Bijlage 1: Toetsing huishoudinkomen
  • Bijlage 2: Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
  • Bijlage 3: Verantwoordingsinformatie (dVi)
  • Bijlage 4: Accountantsprotocol

Hieronder treft u een samenvatting van de belangrijkste punten.

Toelichting RTIV

Scheiding vanaf 2017 opnemen in jaarverslag

Corporaties die administratief gaan scheiden dienen verplicht in de toelichting op de jaarrekening en winst- en verliesrekening over 2017 de scheiding tussen DAEB- en niet-DAEB activiteiten aan te geven.

Functionele winst- en verliesrekening

Corporaties worden met ingang van verslagjaar 2016 verplicht de winst- en verliesrekening conform de functionele indeling op te stellen. Ook wordt voorgeschreven dat het kasstroomoverzicht aan dezelfde eisen dient te voldoen als bij de verantwoording aan de Autoriteit.

Goedkeuring scheiding

De Autoriteit kan een juridische scheiding afkeuren indien er na de scheiding geen levensvatbare corporatie en woningvennootschap kan worden gecreëerd. Een administratieve scheiding als zodanig kan niet door de Autoriteit worden tegengehouden, aangezien deze bij wet verplicht is. Indien bij een administratieve scheiding beide takken niet aan de normen voor levensvatbaarheid en financierbaarheid kunnen voldoen, kan de Autoriteit amendering van het scheidingsvoorstel opleggen zodat de scheiding zo optimaal mogelijk wordt ingericht.

Indexatie leefbaarheid

Het leefbaarheidsbudget van € 125,- per DAEB woning wordt geïndexeerd met 1,0% en bedraagt in 2016 hierdoor € 126,25%.

Huismeester onderdeel van leefbaarheid

Met ingang van 2016 vallen de kosten voor huismeestertaken binnen het leefbaarheidsbudget. Kosten van huismeestertaken die op grond van het Besluit servicekosten als servicekosten bij de huurder in rekening kunnen worden gebracht, hoeven niet te worden gedekt uit het bedrag voor leefbaarheidsuitgaven. Over het boekjaar 2015 tellen de huismeesterkosten nog niet mee voor het leefbaarheidsbudget.

Toetsing huishoudinkomen

Verantwoording toewijzingen in 2015

In het accountantsprotocol is opgenomen dat de verantwoording over de toewijzing (‘90-10-regel’ tot 1 juli en ‘80-10-10-regel’ na 1 juli) niet in twee halve jaren wordt opgeknipt. Dit betekent dat voor geheel 2015 geldt dat corporaties minimaal 80% van hun sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot en met € 34.911.

Handboek marktwaarde

Actualisatie handboek marktwaarde

De parameters in het handboek zijn geactualiseerd en hebben nu als peildatum 31 december 2015. Daarnaast zijn enkele parameters aangepast en is de formule voor het berekenen van de eindwaarde in het uitpondscenario aangepast.

Complexindeling bij marktwaardering

In het vorig handboek was opgenomen dat gemengde DAEB en niet-DAEB complexen als aparte marktwaarde complexen ingedeeld dienen te worden. In het nieuwe handboek is opgenomen dat de waarderingscomplexen kunnen bestaan uit DAEB en niet-DAEB. In dat geval dient de waarde opgesplitst te worden in een DAEB en niet-DAEB deel. Daarnaast kunnen waarderingscomplexen ook uit één eenheid bestaan.

Controle vereiste basisvariant marktwaarde

Indien de marktwaarde buiten de bandbreedte van 50% tot 125% van WOZ waarde ligt, is nadere toetsing van objectgegevens nodig.

Definitielijst marktwaarde

In het handboek is een bijlage opgenomen ter verduidelijking van enkele marktwaardebegrippen (o.a. over verschil tussen woongelegenheden en intramuraal vastgoed).

Taxateur

Indien de marktwaarde waardering op basis van de full variant plaatsvindt, dient de betrokken taxateur ingeschreven te staan bij het Nationaal Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) of bij een vergelijkbaar en gelijkwaardig register.

Accountantsprotocol en dVi

Controle jaarverslag 2015

In het accountantsprotocol is opgenomen dat het BBSH het juridisch kader is voor het opstellen en beoordelen van de jaarverslaglegging 2015. De accountant controleert verder de naleving van de geldende wet- en regelgeving, waarbij nieuw zijn de Beleidsregels verantwoord beleggen (per 1 februari) en de nieuwe Woningwet (per 1 juli).

Uit hoofde van de Woningwet worden onder andere controlewerkzaamheden uitgevoerd voor:

  • De (financiële) relaties met verbindingen;
  • Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets (her)benoeming bestuurders en commissarissen;
  • De vestigingen van zekerheden op DAEB en niet-DAEB bezit;
  • Investeringen in niet-DAEB

De accountant levert dit jaar naast de gebruikelijke rapportages ook een rapport van feitelijke bevindingen marktwaarde verhuurde staat op. Voor de te controleren onderdelen is de materialiteit benoemd. De rapporteringstolerantie is veelal 0%, wat betekent dat de accountant al zijn bevindingen rapporteert.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV)

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...