Definitieve parameters handboek marktwaardering 2022 gepubliceerdCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Met ingang van dit jaar is de publicatie van het handboek verdeeld naar twee publicatiemomenten. Eind oktober 2022 is het waarderingshandboek met prijspeil 31-12-2022 verschenen. In deze versie van het handboek zijn de methodiek en alle parameters vastgesteld, behalve die van een drietal parameters: de leegwaardestijging, de markthuur en de disconteringsvoet. Afgelopen dinsdag is een update verschenen. In dit artikel een kort overzicht van de aanpassingen.

Aanpassingen parameters: leegwaardestijging, markthuur en disconteringsvoet

In de geactualiseerde versie van het waarderingshandboek zijn de definitieve parameters van de leegwaardestijging, de markthuur en de disconteringsvoet gepubliceerd. Op deze manier zijn de (markt)ontwikkelingen van de laatste twee kwartalen volledig verwerkt in de waardering voor de jaarrekening over 2022.

Ten opzichte van de versie uit oktober 2022 (waarin deze drie parameters zijn opgenomen op basis van de ontwikkelingen tot en met Q2 van 2022) zien wij de volgende ontwikkelingen:

Lagere leegwaardestijging

De leegwaardestijging (tabel 4) volgt het beeld uit de recente marktcijfers en is aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Voor 2022 en 2023 is een gemiddelde stijging voorzien van respectievelijk -3,14% en -2,50%. Dit was in de conceptversie van het handboek respectievelijk +3,44% en +2,00%.

Hogere markthuur

De markthuur wordt in de basisversie van een waardering bepaald door acht factoren. Een van deze factoren is de ontwikkeling van de markthuren over 2022 (tabel 11). In de conceptversie bedroeg deze factor gemiddeld 1,0626. In de definitieve versie is deze factor naar boven bijgesteld op gemiddeld 1,0706

Lagere disconteringsvoet

Zowel de disconteringsvoet van de referentiewoning (tabel 33) als de opslag voor het gebied (tabel 36) en de markt (tabel 39) zijn ten opzichte van de conceptversie naar beneden bijgesteld. Ter illustratie; de disconteringsvoet van het referentieobject was 5,38% en komt nu uit op 5,13%.

Vijf andere aanpassingen waarderingshandboek

Voor de volledigheid hierbij ook de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van het voorgaande waarderingsjaar:

#1: Afschaffing verhuurdersheffing

Twee voorname wijzigingen zijn het gevolg van gewijzigde wetgeving: de afschaffing van de verhuurdersheffing per 2023 en de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggingsobjecten naar 10,4%.

#2: Regioniveau leegwaardestijging

Het regioniveau voor de leegwaardestijging is met ingang van het handboek 2022 COROP40 + G4-niveau. Dit omdat een lager aggregatieniveau voor de leegwaardestijging beter aansluit bij de regionale verschillen binnen provincies. Ook sluit het aan bij het aggregatieniveau van onder andere de markthuur in het handboek.

#3: Methodiek huurstijging

De methodiek van de huurstijging is gewijzigd. Voorheen werd in het handboek voor de huurstijging van de contracthuur voor harmonisatie een onderscheid gemaakt tussen de huurstijging voor onzelfstandige woningen en zelfstandige woningen. Het onderscheid tussen de huurstijging van de contracthuur voor onzelfstandige en zelfstandige woningen is met ingang van het handboek 2022 komen te vervallen. In plaats daarvan is nu sprake van een onderscheid in de huurstijging van gereguleerde en geliberaliseerde woningen.

#4: Omvang van de huurverhoging

Ook de omvang van de huurverhoging is gewijzigd naar aanleiding van de buitengewone prijsinflatie in het jaar 2022. Voor de huurstijging van de contracthuren geldt een jaarlijkse opslag op de prijsinflatie, de loonindex of het minimum van de prijsinflatie en de loonindex van het voorgaande kalenderjaar.

#5: Definitie voor flexwoningen

Tot slot is de definitie voor flexwoningen toegevoegd als aparte vastgoedcategorie. De definitie van flexwoningen luidt: ‘Flexibele woningen zijn verplaatsbare woningen, niet zijnde woonwagens, die tijdelijk op een locatie worden geplaatst. Flexwoningen vallen niet meer onder reguliere woongelegenheden maar onder niet-reguliere huurwoningen.

Training: Rekenen aan investeringen

Uw corporatie staat voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. De financiële beoordeling van deze investeringen kent echter een aantal haken en ogen. Daarom is het belangrijk om heldere en eenduidige spelregels voor het berekenen van financiële kengetallen te bepalen.

Hoe? Door te doen! Tijdens de training Rekenen aan investeringen gaan we verdiepen en oefenen, specifiek rondom investeringen. Doet u mee? Bekijk de eerstvolgende datum.

Stel een vraag over het waarderingshandboek

    Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

    Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
    Gerelateerde artikelen

    Typ hier uw vraag...