Wat is de toegevoegde waarde van WFZ-geborgde financiering?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Het investeringsniveau in de zorgsector heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. Alle deelsectoren ervaren druk op de omzet en hebben om die reden minder geïnvesteerd. Zorginstellingen moeten echter wel blijvend investeren om de kwaliteit van zorg in stand te houden en te kunnen voldoen aan de toenemende en zwaardere zorgvraag. Uit de meest recente Financiële Zorgthermometer blijkt dat 70% van de zorginstellingen verwacht het komende jaar (aanzienlijk) meer te gaan investeren in vastgoed.

Belangrijkste voordelen van WFZ-borging

De voorgenomen investeringen kunnen zowel intern (uit eigen middelen) als extern (leasing of aantrekken vreemd vermogen) gefinancierd worden. Voor de externe financiering zijn er verschillende mogelijkheden. De eerste optie is om ongeborgde bancaire financiering aan te trekken bij de traditionele Nederlandse banken. Het aanvragen van een credit rating kan toegang bieden tot andere partijen op de kapitaalmarkt (pensioenfondsen en buitenlandse partijen) en ook de EIB verstrekt financiering aan de zorg. Het aantrekken van financiering onder borging van het WFZ kan echter ook aantrekkelijk zijn. In dit artikel bieden wij u een overzicht van de voordelen en aandachtspunten van de door het WFZ-geborgde bancaire financiering.

#1 Rentevoordeel

Het aantrekken van leningen onder WFZ-borging gaat gepaard met een rentevoordeel. Dit rentevoordeel is het grootst voor nieuw af te sluiten leningen waarbij de instelling vrij is om meerdere banken te benaderen. Op basis van de geborgde financieringsaanvragen die wij recent hebben begeleid, kan worden gesteld dat de opslag op nieuwe geborgde leningen circa 25 tot 50 basispunten (onder andere afhankelijk van de looptijd) bedraagt. Bij ongeborgde leningen is er veelal sprake van (onder andere afhankelijk van looptijd en kredietwaardigheid) een opslag van circa 200 basispunten. Op basis van deze gegevens bedraagt het bruto voordeel van borging bij nieuwe leningen minimaal 150 basispunten (indicatief).

#2 Voorwaarden kredietovereenkomst

Leningen met WFZ-borging worden afgesloten volgens de standaardkredietovereenkomsten conform het WFZ. Hierin zijn geen breakclausules opgenomen zodat maximale zekerheid ontstaat over de langjarige beschikbaarheid van de financiering. Tevens is het mogelijk om langere looptijden af te spreken dan bij ongeborgde leningen. Bij het aantrekken van nieuwe ongeborgde financiering kan deelname aan het WFZ een voordeel zijn. Het verkrijgen van WFZ-borging kan een middel zijn om niet-marktconforme elementen in de offerte te voorkomen. De ongeborgde kredietovereenkomst wordt namelijk door het WFZ beoordeeld op risico-elementen voor zowel de zorginstelling als het WFZ. De aanvraagtrajecten zijn vaak complex en tijdrovend. De kunst is de juiste informatie te verzamelen en vervolgens te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket. Bekijk de richtlijnen voor uw informatiememorandum.

Aandachtspunten bij WFZ-borging

Doorlooptijd aanvraag en beoordeling

Een mogelijk nadeel van WFZ-borging kan de doorlooptijd van de aanvraag van het lidmaatschap en de borging zijn. Een aanvraag gaat gepaard met het opstellen van een uitgebreid businessplan en een onderzoek door het WFZ. De doorlooptijd bij een nieuwe deelnemer bedraagt circa twee tot drie maanden. Uiteraard verschilt dit per situatie en kan de doorlooptijd ook korter of langer zijn. Daarnaast neemt het vestigen van zekerheden naar verwachting circa anderhalf tot twee maanden in beslag.

Kosten

Aan WFZ-deelname zijn kosten verbonden. Bij het aantrekken van een geborgde lening is een disagio verschuldigd van 25 basispunten per jaar van de gemiddelde jaarlijkse hoofdsom. Dit bedrag dient bij aanvang van de lening te worden voldaan aan het WFZ. Het bruto voordeel van WFZ-borging daalt daarmee met 25 basispunten naar minimaal 125 basispunten. Tevens ontstaat een obligoverplichting, hetgeen inhoudt dat de deelnemer op verzoek van het WFZ maximaal drie procent van de uitstaande geborgde leningportefeuille moet bijstorten (bijvoorbeeld in geval van faillissementen van WFZ-deelnemers). De kans dat het WFZ een dergelijke obligoverplichting opeist is overigens zeer beperkt.

Invloed WFZ

In het Reglement van Deelneming van het WFZ zijn een aantal verplichtingen opgenomen die de deelnemer in acht moet nemen. Vanuit risicoperspectief beoordeelt het WFZ onder meer voorgenomen fusies, de verkoop van door het WFZ-geborgd vastgoed en het verstrekken van zekerheden. Hierover dient de deelnemer het WFZ te informeren en dient zij goedkeuring te vragen.

Zekerheden en verhaalsregeling

Het delen van zekerheden vormt eveneens een belangrijk aandachtspunt en kan als nadelig worden ervaren. In het algemeen is uit hoofde van bestaande leningovereenkomsten al activa als zekerheid ingebracht. Het WFZ vereist in principe een hypotheekrecht op alle activa, dus ook de activa die niet met WFZ-geborgde leningen zijn gefinancierd. Bij toetreding tot het WFZ moet met de bestaande financiers worden onderhandeld over de verdeling van zekerheden.

Sinds 2017 wordt bij het vestigen van zekerheden tussen het WFZ en financiers de nieuwe ‘verhaalsregeling zekerheidsrechten’ standaard bij nieuwe financieringen gebruikt. De zekerhedenagent (de financier die zowel voor het WFZ als de overige financiers optreedt) brengt kosten in rekening bij de zorginstelling voor het uitvoeren van de relevante taken. Hiervoor gelden geen standaardtarieven, waardoor de kosten per financier verschillen.

Uitgangspunt bij het delen van zekerheden is dat iedere partij een zekerheidsrecht ‘pro rata parte’ krijgt, ofwel in verhouding met het respectievelijke financiële belang (de omvang van de lening dan wel garantie). Het traject van hypotheekvestiging kan complex zijn en daarnaast veel tijd in beslag nemen. Actueel inzicht in alle afspraken die in het kader van financiering of garantieverlening in het verleden zijn gemaakt, is van essentieel belang. In principe staan banken welwillend tegenover het delen van zekerheden met het WFZ. Het risico voor de banken wordt immers verkleind.

Hulp nodig bij het verkrijgen van borging van het WFZ?

Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het arrangeren van financiering. Ze weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank. Het borgingstraject en het financieringstraject kunnen parallel aan elkaar in gang worden gezet. Heeft u een vraag over uw aanvraag of plannen? We denken graag met u mee.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over WFZ-geborgde financiering

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...