Home » Woningcorporaties » Duurzaamheid » Samenvatting onderzoek CO2-neutraal

Samenvatting onderzoek CO2-neutraal

Samenvatting onderzoek financiële haalbaarheid van een CO2-neutrale energievoorziening in de corporatiesector

In 2016 is in Parijs het klimaatakkoord ondertekend dat zich in Nederland heeft vertaald naar de Energieagenda, waarin gestreefd wordt naar het CO2-neutraal maken van Nederland in 2050. De gebouwde omgeving neemt een groot deel van de CO2 uitstoot voor haar rekening. Eind 2016 telde Nederland circa 7,7 miljoen woningen, waarvan er bijna 2,4 miljoen in het bezit van corporaties zijn. Een groot deel van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad komt daarmee voor rekening van deze sector.

Vier technische scenario’s

In het rapport ‘De financiële haalbaarheid van een CO2 neutrale energievoorziening in de corporatiesector’ heeft Finance Ideas bepaald wanneer indicatief, binnen het kader van de financiële continuïteit, de corporatiesector CO2 neutraal kan zijn.  Om dit te bepalen zijn vier verschillende scenario’s opgesteld welke verschillende investeringsniveaus kennen en elk een andere CO2 besparing opleveren:

  1. Maximaal isoleren binnen de bestaande schil
  2. Isoleren conform BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) (1) Energievraag voor ruimteverwarming maximaal 25 kWh/m² GBO per jaar  eis
  3. Maximaal isoleren binnen de bestaande schil en 50% van het woninggebonden energieverbruik op de woning opwekken (2) Woninggebonden energieverbruik betreft expliciet NIET het huishoudelijk elektriciteitsverbruik
  4. Isoleren conform BENG eis en 100% van het totaal verbruik op de woning opwekken (3) Inclusief het huishoudelijk elektriciteitsverbruik à 26 kwh/m² GBO (conform NOM eisen)

Bij deze scenario’s ligt de nadruk op het isoleren van de schil, binnen de bestaande schil (scenario 1 en 3) of in de vorm van het plaatsten van een nieuwe schil om de bestaande schil (scenario 2 en 4). Vervolgens wordt er waar mogelijk gekeken naar de opwekking van groene energie op de woning (scenario 3 en 4). Bij al deze scenario’s zal een resterende energievraag overblijven, welke elders CO2-neutraal opgewekt dient te worden. Op deze manier is complete CO2-neutraliteit van de sector een gezamenlijke uitdaging voor de sector en energieleveranciers.

Investering per kg CO2 besparing
Investering per kg CO2 besparing

Woningtypologieën

Om de haalbaarheid van de vier scenario’s inzichtelijk te maken is er onderscheid gemaakt naar type en bouwjaar van de woningen in de corporatievoorraad. De financiële haalbaarheid is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om een huurstijging te realiseren na de energetische ingrepen. Omdat de technische kwaliteit van de woningvoorraad in ieder scenario toeneemt en een energiebesparing gerealiseerd wordt, is in scenario’s 1, 2 en 3 gerekend met een huurverhoging van 50% van de besparing op de energierekening. In scenario 4 is gerekend met een huurverhoging  van 100% van de besparing, omdat in dit scenario een Energie Prestatievergoeding (EPV) gevraagd mag worden.

Resultaten

De kosten van de energetische ingrepen zijn uiteenlopend. Zo zijn de kosten van een nieuwe schil plaatsen hoger dan het isoleren van de bestaande schil. Aan scenario 4 zijn de hoogste kosten verbonden vanwege de technische installaties. Hoogwaardige isolatie zorgt voor de grootste CO2 reductie, de CO2 reductie is bij scenario 2 en 3 nagenoeg gelijk, dit wordt bij scenario 3 grotendeels veroorzaakt door de zonnepanelen, scenario 4 zorgt voor de hoogste CO2 reductie. In scenario 3 zijn de kosten van de energetische ingrepen in verhouding tot de CO2 besparing het laagst. Dit scenario kan dan ook theoretisch het snelst worden gerealiseerd (om en nabij 2032).
Belangrijk daarbij is dat dit scenario momenteel weliswaar economisch het meest efficiënte scenario is, maar dit scenario niet zonder risico’s is. Omdat de bouwkundige schil beperkt geïsoleerd wordt en ingezet wordt op duurzame opwekking van elektriciteit, is men afhankelijk van onder meer de salderingsregeling. Daarnaast is het zeer beperkt mogelijk om in een later stadium zonder extra isolerende maatregelen gebruik te maken van lage temperatuur verwarming gekoppeld aan duurzame lage temperatuur opwekking zoals warmtepompen. De potentie voor verdere CO2 reductie is in dat scenario dus relatief beperkt.
In scenario 4 zijn de kosten voor de energetische ingrepen in verhouding tot de CO2  besparing het hoogst van de vier scenario’s. Dit scenario is daarom pas rond 2068 realiseerbaar. Daarentegen is de resterende energiebehoefte en CO2 uitstoot zeer beperkt, waardoor de afhankelijkheid van derden in dit scenario het kleinst is. En bovendien is de kans dat de kosten van de ingrepen door innovatie zullen gaan dalen in dit scenario het grootst.

Investering per kg CO2 besparing
Investering per kg CO2 besparing

Verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing heeft een grote impact op de investeringscapaciteit van de sector. Indien deze heffing per direct zou worden afgeschaft, wordt de realisatieperiode van scenario 4 verkort met circa 30 jaar.

Tenslotte is er gekeken naar hoeveel CO2 reductie er ultimo 2050 maximaal mogelijk is. Door eengezinswoningen die zijn gebouwd tussen 1965 en 1991 te renoveren conform scenario 4 en de resterende woningen conform scenario 3 bedraagt de totale CO2 reductie 81%. Dit scenario is rond 2050 financieel te realiseren.

Telefonisch sparren?
Jeroen Dungelmann
Senior adviseur woningcorporaties
Jeroen Dungelmann is expert rondom het opstellen van een plan van aanpak CO2-neutraal

Typ hier uw vraag...